Luke 4

Jesudi Sadaŋ’walaŋ tikamanda kakiyondaaŋ kelekufakuk

(Matiyu 4:1-11; Mak 1:12-13)

Jesu Jodan Imeneniŋ udaneune Uŋgoniŋ Munabuli weleŋ maaneŋ fotokooŋ nagilune kwet fiileŋ uguk. Uŋoŋ wooŋ helebufa 40 wondok tuwot nanaŋe nemu naaŋ map hatilu Sadaŋdi tikamanda timiŋguk.

Sadaŋdi indiŋ niŋguk, “Du Bepaŋ mihiŋiŋ biyagoŋ nobu hatiliweŋ kaŋ kawade i yenimbu nanaŋe yageleneŋ.”

Unduŋ nimbu Jesudi yoguk, “Yodoko Mededi indiŋ yolak, ‘Mehinek adi nanaŋedok hogok mu hatidok.’”

Unduŋ yobune Sadaŋdi kotigoŋ nagilooŋ kweboboe wapum foloŋ yali pap hinek nimbune kwetkwet u kaguk, kaune niŋguk, “Nemenemek yabulaŋ hogohogok wondiniŋ saŋiniŋ be wougigit hogohogok haliulak u dutok gamdapmait. U nu’walaŋ kohone foloŋ kameŋit doktiŋa nebek niŋdok mimbe nadiŋa kedem mimbit. Unduŋ doktiŋa du mulelem tinamuŋa naniutumba tibeŋ kaŋ kedem gambit.”

Unduŋ nimbune Jesudibo yoguk, “Bepaŋ’walaŋ Mededi indiŋ yolak, ‘Wapumge Bepaŋ hogok niutumbaaŋ mulelem timiŋa adi’walaŋ falipmeŋ hogok hatibaaŋ.’”

Unduŋ yobune kotigoŋ nagila looŋ Jelusalem Siloŋyot ki foloŋ logumuk. Looŋ Sadaŋdi niŋguk, “Du Bepaŋ mihiŋiŋ biyagoŋ nobu hatiliweŋ kaŋ iŋaniŋ tatakula kwetfoloŋ foweŋ. 10 Bepaŋ’walaŋ Mededi indiŋ yolak doktiŋa tatakula foweŋ,

‘Bepaŋ adi aŋeloŋiye yapmeune buŋa gehitubu-lodaaŋ gabudokoneŋ.’
11 Tiŋa indiŋ maaŋ yolak,

‘Adi kohoŋgoŋ gitagoŋ ganagi fooŋ gapmeune kawadedi kayoge-kabe nemu youlek.’”
12 Unduŋ yobune Jesudibo niŋguk, “Bepaŋ’walaŋ Mededi indiŋ maaŋ yolak,

‘Du Wapumge Bepaŋ tikamanda mu timimbeŋ.’”
13 Sadaŋ adi tikamanda mebimebi unduŋ timiŋa bikabuŋa uguk. Wooŋ nai niŋdok woomhatiguk.

Jesu ne’walahi menot momooŋ mu timiŋgiŋ

(Matiyu 4:12-17; 13:53-58; Mak 1:14-15; 6:1-6)

14 Unduŋ tiŋa Uŋgoniŋ Munabulidi miŋ-ikiliti timimbune Jesu Galilide uguk. Uune gigitŋiŋ Galili maaneŋ nadidapmagiŋ. 15 Kaŋ bopyotneŋ fooŋ Bepaŋ’walaŋ mede yoyo tubune metamdi nadiŋa nintiloloŋ tigiŋ.

16 Unduŋ tiŋa Jesu adi yolikwelide Nasaletde uguk. Uŋoŋ wooŋ feŋ tuluguk unduŋ Sabat foloŋ Judahi’walaŋ bopyotneŋ fooŋ Bepaŋ’walaŋ Youkudip Mede kunale pilali yakuk. 17 Kaŋ polofet Aisaiyadi pepa youkuk u tiŋa miŋgiŋ. Kaŋ pepa bilibetnit u tiŋa fiyali kudi indiŋ youkuk u kaŋ kunahautaguk,

18 “Metam fiyewakahi mede momooŋ yeniyeniŋ titiŋdok naniŋguk doktiŋa Wapum’walaŋ Munabuli nukut hatak. Nu adi meeniŋ kayohik kohohik tawadi ibikilitiŋit u fiyakuyemdok yoŋa napmeune bugut, tiŋa me dauhik sipmakahi u yehitubu-tomyemdok napmeune bugut, eŋ me yalaŋ yeniŋa kubo tiyemiiŋ u yehitubu-lodadok napmeune bugut. 19 Tiŋa undugoŋ gulet deniŋ hinek Wapumdi mehinekŋiye yehitubu-lodawaak yoguk u yohautadok yo napmeune bugut.”
20 Jesu adi mede unduŋ kunali pepa gwihiŋa tipilapilaye-me yakuk u miŋa fo ikuk. Kaŋ metam hogohogok uŋoŋ ikiŋ adi Jesu dautelet timiŋgiŋ. 21 Unduŋ tubune yeniŋguk, “Mede i kunale nadiŋit kamiŋ agaŋ folooŋ mintalak.”

22 Unduŋ yobune metam uŋoŋ ikiŋ adi medeŋiŋ nadiŋa boho tiŋa mede momooŋ yolak niŋgiŋ. Tiŋa indiŋ yogiŋ, “Me yadi Josep mihiŋiŋ. Detiŋa mede unduŋ yolak?”

23 Unduŋ yobu adibo tomboyoula indiŋ yeniŋguk, “Hidi mede indiŋ agaŋ nanineŋ hinek nadilat, ‘Haguwo me, du mebige be kudi Kafanaum gwaŋ tilaŋ undugoŋ da’walaŋ yokekwakeneŋ iŋgoŋ tubune gabunim.’”

24 Unduŋ yoŋa tomboyoula indiŋ yeniŋguk, “Polofet adi yolikwelineŋ meŋimeŋiyedi kahaŋinda tiiŋ. 25 I nadineŋ. Koom Ilaija’walaŋ nai foloŋ Judiya kwetneŋ uŋoŋ tam kahat fee hatigiŋ, kaŋ nai uŋaniŋ gwi mu ula hatibu gulet lufomkulitniŋ tiŋa muyakip 6 dapmaune Judiya kwet uŋoŋ map wapum hinek mintaguk. 26 Unduŋ tuguk iŋgoŋ Ilaija niŋkulune nebek ne’walahi yabe mu uguk, adi tobo niŋkulune tam kahat niŋ Saidon kwetneŋ Salefat uŋoŋ itouluguk kawe uguk. 27 Tiŋa undugoŋ polofet Ilaisa’walaŋ nai foloŋ Judiya uŋoŋ me wede hakihinit fee hatigiŋ iŋgoŋ me noli mu yehitubu-kedebaguk adi me Siliya niŋ me Naiman hogok buune tubukedebaguk.”

28 Unduŋ yenimbu metam bopyot maaneŋ ikiŋ hogohogok adi welehik kadakaune 29 pilali Jesu hamanti yokwet wapum magineŋ fogiŋ. Fooŋ nagila kweboboe foloŋ looŋ bebelineŋ silone tukutne logiŋ. 30 Iŋgoŋ Jesu adi metam baŋamhik gineŋ uŋgoŋ wooŋ wodimaaŋ uguk.

Jesu adi Kafanaum yokwetneŋ uŋgoŋ kwanai tuguk

(Mak 1:21-28)

31 Unduŋ tiŋa Jesudi wooŋ Galili kwetneŋ yokwet wapum niŋ Kafanaum uŋoŋ wooŋ Sabat foloŋ metam Bepaŋ’walaŋ mede yenindidime tuguk, 32 kaŋ metam uŋoŋ ikiŋ hogohogok adi mede molomdi fuluŋgoŋ hinek yoguk doktiŋa nadiŋa boho tigiŋ.

33 Tiŋa me niŋ bopyotneŋ uŋoŋ ikuk adi yabapnit ala kutifiyeeŋ indiŋ yoguk, 34 “Jesu Nasaletniŋ, du maŋgoŋ tinimbe buŋaŋ? Du nihitubu-kadaka be tibe buŋaŋ? Du Bepaŋ’walaaniŋ me uŋgoniŋ u agaŋ nadigamulat.”

35 Unduŋ tobune Jesudi yabap indiŋ nintoguk, “Kabup! Mede wabiŋa me adi’walaŋ weleŋ maaneŋniŋ labubuŋa weŋ.” Unduŋ nimbune yabapdi me u folofigita nemu miŋa hogok tukulune maaŋ halune labubuŋa uguk.

36 Kaŋ metam uŋoŋ ikiŋ adi boho tiŋa nehi uŋgoŋ indiŋ yonadigiŋ, “Mede i dediniŋgoŋ hinek yoŋak? Me ya yabap heki mede saŋiniŋnit hinek yenimbu mede nadiiŋ.”

37 Jesu adi unduŋ tubune gigitŋiŋdi yokwet wapum magimagi u tuwot udapmaguk.

Jesudi Saimon yapmaŋ tam eŋ meeniŋ yagithinit noli yehitubu-kedebaguk

(Matiyu 8:14-17; Mak 1:29-34)

38 Unduŋ tiŋa Jesu adi bopyot biŋa fowooŋ Saimon yolineŋ uguk. Saimon yapmaŋ tam adi yagit tiŋa folooŋ kudup daune hakuk. Kaŋ Jesu nimbune 39 fooŋ Saimon yapmaŋ deihakukneŋ yali yagit u niŋkulune Saimon yapmaŋ kedebaaŋ pilali nanaŋe noŋgoŋ nanaŋdok yoŋa tiulidokoguk.

40 Mele fohebiune metam nohiye yagithinit yanagila Jesu’walaŋ buune kohoŋ foloohik foloŋ kameeŋ yehitubu-kedebaguk. 41 Tiŋa yabap heki maaŋ yehikeleune mehinek welehik maaneŋniŋ fobuŋa wooŋ yakawe toŋa “Du Bepaŋ Mihiŋiŋ” niŋgiŋ. Tiŋa yabap heki Jesu adi Kilisto agaŋ nadigiŋ, doktiŋa unduŋ mu yodok yoŋa Jesudi yenihep tubune ugiŋ.

Jesu adi yokwetkwet wanaŋ yauŋa Mede Momooŋ yohautaguk

(Mak 1:35-39)

42 Helehelede Jesudi yot biŋa fooŋ wooŋ kwet mehinek mokit gineŋ uguk. Kaŋ helehautaune metam adi fooŋ lohigiŋ, lohiŋa tubumintaaŋ yokwet u mu bibiŋdok niŋgiŋ. 43 Nimbune yeniŋguk, “Nu Bepaŋ’walaŋ Hatihati Uŋgoniŋdok Mede Momooŋ yoyo yokwet noli gineŋ maaŋ tibit, tiŋa Bepaŋ adi wondegoŋ napmeu bugut.”

44 Unduŋ yoŋa Judiya kwetneŋ yauŋa Judahi’walaŋ bopyotneŋ foyauŋila Mede Momooŋ yohauta yauguk.

Copyright information for `NOP