Matthew 20

Jesudi yoyout tipilapilaye-me wain fiye gineŋ kwanai tigiŋ foloŋ kamekaaŋ yoguk

“Bepaŋ’walaŋ hebeŋ gineŋ Hatihati Uŋgoniŋ adi me kwanai molom niŋdi wain kwanaiŋiŋdok kwanai-me yolohiwene haniŋ timiŋ fooŋ uguk wendok tuwot. Wooŋ me noli yehitubu-mintaaŋ yanagila mele kubugoŋ wendok kwanai tubune tuwaŋiŋ 50 toya 50 toya yemdok u yenimbihilune nadiune tuwot tubune kwanai kwetneŋ yeniŋkulune ugiŋ. Kaŋ 9 kilok tulune kotigoŋ wooŋ me noli yowawaliweŋ hogok hatifit tubune yabuŋa yeniŋguk, ‘Nu wain fiyene gineŋ kwanai uŋgoŋ hatak, ale wooŋ kwanaineune habuŋa tuwaŋiŋ tuwolit kedem hambit.’

“Unduŋ yenimbune nadiŋa wain fiyeŋiŋ gineŋ ugiŋ. Kaŋ 12 kilok tiŋa 3 kilok foloŋ me noli maaŋ yehitubu-mintaaŋ yeniŋkulune ugiŋ. Kaŋ 5 kilok tulune wooŋ me noli hogok hatiliweliweŋ tulune yehitubu-mintaaŋ yeniŋguk, ‘Hidi dediŋ doktiŋa mele nai wapum i hogok hinek hatibune wooŋ tebeledalak?’

“Yenimbu yogiŋ, ‘Indi nebek niŋdi kwanai nemu nimŋak doktiŋa hogok hakam.’

“Unduŋ yogiŋ kaŋ yeniŋkula yoguk, ‘Wain fiyene gineŋ kwanai uŋgoŋ hatak ale wooŋ kwanaineneŋ.’ Me kwanai molom unduŋ hatitulune wooŋ tebele hinek tuguk, kaŋ me yabudoko me u indiŋ niŋguk, ‘Me kwanai-me heki kutiyenimbu buune yehituwaweŋ, timeŋ tububihila me mindaŋ buŋit yehituwatauyeŋ me timeŋ buŋit heki mindaŋ hinek yehituwaweŋ.’

“Unduŋ niŋguk doktiŋa tububihila me mindaŋ bugiŋ yenimbu buune melenai u kwanainegiŋ wendok 50 toya 50 toya yehituwatauguk. 10 Kaŋ me timentimeŋ bugiŋ heki adi tuwaŋiŋ adi beiŋ u kabek yalakapmeeŋ nimbek binek yoŋa nadigiŋ, iŋgoŋ kadoko medi me noli begiŋ wendok tuwot hinek 50 toya 50 toya yemguk. 11 Kaŋ u kaune tuwot mu tubune wooŋ kwanai molom indiŋ niŋgiŋ, 12 ‘Me mindaŋ buŋit heki yoŋ adi kwanai wapum mu tiŋit. Kaŋ indi adi haniŋ timiŋ uŋoŋdibek tububihila kwanainemundi kwanaine hatnene mele foloonik foloŋ uŋgoŋ daaŋ foŋak, kaŋ dediŋ doktiŋa tuwaŋiŋ me mindaŋ buŋit heki yemiŋaŋ wendok tuwolit hinek nimilaŋ?’

13 “Unduŋ yobune kwanai molomdi adi’walaaniŋ me niŋ indiŋ niŋguk, ‘Me notne, nu mu gehitubu-kadakalat. Nu melenai kubugoŋ yendok tuwaŋiŋ ganimbihile nadiune tuwot tiŋak kaŋ buŋa kwanaineŋaŋ. Ale muneeŋge beŋa wabiŋa u. 14 Nu adi me mindaŋ buŋit tiŋa du hiditok tuwahik adi wanakaŋ undihi yakiŋgoŋ hamdok nadiwe utumbaŋak. 15 I na’walaŋ nemek doktiŋa nemek u be u tibit yoŋa tuwot mu tibit be? Be siloŋ tiyemiŋat wendoktiŋa yabunadikadaka be tilaŋ?’

16 “Undugoŋ hinek mindaŋdi timeŋ tineeŋ kaŋ timeŋdi mindaŋ tineeŋ.”

Jesudi kumuŋ gineniŋ kaikaaŋ pilalaakdok kotigoŋ yobune lufomkulitniŋ tuguk

(Mak 10:32-34; Luk 18:31-34)

17 Jesu adi Jelusalemde loŋila mihiŋiye yanagi wooŋ nehi hogok yehibopneeŋ yeniŋguk 18 “Nadiiŋbe, ya agaŋ Jelusalemde loyam. Uŋoŋ Me Kobumuŋ bolik timimbune me Siloŋyot diniŋ talitimeŋ, tiŋa Yodoko Mede henale heki’walaŋ kohohik foloŋ lowaak. Loune kumuŋdok nindapmaaŋ 19 Loma me heki’walaŋ kohohik foloŋ kameune adi nimpekit tiŋa kiyegelepdi utubukadakaaŋ koloŋdabek foloŋ ukambiyalune yali kumumbaak. Kaŋ helebufa lufomkulitniŋ hali kotigoŋ kaikaaŋ pilalaak.”

Jems dut Jondi me loloŋhinit titiŋdok yogumuk

(Mak 10:35-45)

20 Nai uŋaniŋ Sebedi mihiŋiyat adi mehikdi yanagila Jesu’walaŋ wooŋ mulelem tiŋa nemek niŋdok ninadiguk. 21 Kaŋ Jesudibo tubu-udaneeŋ ninadiguk, “Du maŋgoŋdok nadilaŋ?”

Unduŋ ninadiune adibo yoguk, “Du nai indidegoŋ yokilitibeŋ ala kougoŋ Mapme Wapum mintadakalewaaŋ nai uŋaniŋ mihineyat yanagila niŋ kohoge didimeniŋneŋkade eŋ niŋ kohoge kapmadineŋkade yapmeune itemeek.”

22 Unduŋ yobune Jesudi niŋguk, “Hidi nemek u mebi mu nadidakaleeŋ hogok yofit tiiŋ.” Unduŋ yoŋa meyat indiŋ yeninadiguk, “Hidi nu ime buukaaŋ nawaat u kedembe nademeek?”

Kaŋ adi yogumuk “Eeŋ, indi kedem nademeet.”

23 Unduŋ yobu Jesudi yeniŋguk, “Nu ime buukaaŋ nawaat u biyagoŋ nademeek, iŋgoŋ hidi’walaaniŋ nediyeŋ nu kohone didimeniŋneŋkade eŋ kohone kapmadineŋkade iitdok u nu tuwot mu hanindapmawit. Woŋ adi Bepaŋ ne meeniŋ yabukahileeŋ gigit uyemguk adi kahileneeŋ.”

24 Kaŋ me nohiye 10 adi mede u nadiŋa meyatdok nadikadaka tiyemgiŋ. 25 Kaŋ Jesudi yenimbune buŋa bopneune indiŋ yeniŋguk, “Me nadisukilitihinit mokitdi mapme ila metam nadiyembu foune tipilapilaye kwanai titiŋdok yeniŋgigine tiiŋ. Kaŋ me loloŋhinit adi me fofoŋhinit yehimoŋgofooŋ me bomboŋgi tiiŋ, hidi a nadiiŋ. 26 Iŋgoŋ hidi adi unduŋ mu tineeŋ. Hidi’walaaniŋ nediyeŋ loloŋnit tibe nadiŋa kaŋ noli hogohogok hidi’walaŋ lekiŋgoŋhik foloŋ me fofoŋnit hatiŋa tipilapilaye kwanai tuluwaak. 27 Eŋ niŋdi talitimeŋ tibe nadiŋa kaŋ noliŋiye’walaŋ tipilapilaye-me hatiluwaak. 28 Me Kobumuŋ adi maaŋ undugoŋ, kwetfoloŋ iŋoŋ tipilapilaye timindok mu foguk, adi tobo metamdok tipilapilaye tiyemiŋa hatihatiŋiŋdi yehituwawene foguk.”

Jesudi me dausipmik lufomuk dauhik tubutomguk

(Mak 10:46-52; Luk 18:35-43)

29 Jesu tiŋa mihiŋiye adi Jeliko bikabuŋa ulune metambop wapumdi yehikelegiŋ. 30 Kaŋ meyat dauhik sipmakahiyat adi tali gagayeŋ ila nadiune yogiŋ, Jesu buŋa ulak. Yobune gibitaŋ indiŋ kutigumuk, “Wapum, du Dewit’walaŋ yalakidi inditok bulaniŋgoŋ nadiweŋ.”

31 Kaŋ metamdi kabup itemek yoŋa yenihep tigiŋ. Iŋgoŋ adi toboniŋ gigine tiŋa wapumgoŋ hinek kutiŋa indiŋ yogumuk, “Wapum, du Dewit’walaŋ yalakidi inditok bulaniŋgoŋ nadiweŋ.”

32 Kaŋ Jesu adi talipmeŋ uŋgoŋ yali yenimbu buune yeninadiguk, “Hidi maŋgoŋ tihambit yoŋa kutinaniyamuk.”

33 Unduŋ yeninadiune indiŋ niŋgumuk, “Wapum, nihitubu-lodaune diwedakale tidim yoŋa kutiganiyamut.”

34 Unduŋ yobune Jesudi yabuŋa bulaniŋgoŋ nadiyemiŋa dauhik foloŋ yeheune nai uŋaniŋgoŋ dauhik diwetomgumuk. Unduŋ tiŋa Jesu keletaugumuk.

Copyright information for `NOP