Matthew 23

Talitimeŋdi sigitiŋalo tiŋa siyo uut mu titiŋdok

(Mak 12:38-39; Luk 11:43, 46; 20:45-46)

Kaŋ nai uŋaniŋgoŋ Jesudi metam noli tiŋa mihiŋiye indiŋ yeniŋguk, “Moses’walaŋ kwelikoŋ Yodoko Mede henale eŋ Falisi hekidi tiŋa hatiiŋ. Unduŋ doktiŋa mede hanindidimeeŋ hanindakale tubune adi’walaŋ medehik tagimneeŋ hatiyaneeŋ. Iŋgoŋ adi’walaŋ titiŋhik adi mu yehikeleeŋ taneeŋ. Indiŋ doktiŋa, nemek titiŋdok kedem hanindidimeiŋ iŋgoŋ nehi adi u mu takaliŋa tiiŋ. Adi yadi nemek malabumuŋ tiulidokooŋ hiditok tagihamuŋa nehi adi hogohik hatiiŋ. Adi nemenemek tiiŋ woŋ adi metamdi yabudok hogok tiiŋ. Tiŋa Bepaŋ’walaŋ mede kiliki hinek bogit-kabe u wapuhi tiŋa moŋgola demehik foloŋ eŋ kohohik foloŋ ibidokoiŋ, tiŋa Bepaŋ ninadi diniŋ tinahukut kweheyehi kinonom tiŋa sigitiŋalo tiiŋ.”
23:5Judahi Yodoko Mede indiŋ keleeŋ tagiŋ. Bepaŋ’walaŋ mede kiliki pepa foloŋ youlaŋa bogit kuyaniŋ gineŋ dahiŋa demehik foloŋ be kohohik kapmadi foloŋ ibidokooŋ yonadi kwanai tagiŋ. Iŋgoŋ Falisi heki adi bogit kuyahi-kabe mu tagiŋ. Adi metam nibuŋa niniutumbaneeŋ yoŋa bogit wapuhi tagiŋ. Kisim Bek 13:9, 16 tiŋa Lo 6:8 uŋoŋ kedem kunatnadineeŋ.


“Tiŋa hinamuni nai foloŋ be Judahi’walaŋ bopyotneŋ adi me wohiyenit’walaŋ pop foloŋ iitdok nadiiŋ. Tiŋa metamdi yowawali foloŋ yeniutumbaaŋ gikiŋgoŋ tiyemdok nadiiŋ, tiŋa undugoŋ wohiye henale yenimbu nadidok yoŋa magi kametnadi hati tiiŋ.

“Hidi henale hanindok mu yoyaneeŋ, hidi’walaŋ Henalehik adi kubugoŋ hogok hatilak, eŋ hidi hogohogok hidi yadi me hekinolit. Tiŋa undugoŋ, nebek kwetfoloŋ me iŋoŋ tiyaugene behik mu niyaneeŋ, hidi’walaŋ Behik kubugoŋ adi kunum gineŋ hatilak u hogok. 10 Tiŋa talitimeŋ haniŋdok undugoŋ mu yoyaneeŋ, talitimeŋhik kubugoŋ hogok adi Kilisto. 11 Nebek niŋdi hidi’walaŋ talitimeŋ loloŋnit hatibaakdi hidi’walaŋ tipilapilaye kwanai tibaak. 12 Nebek niŋ netok nadiune loloŋ tibaak adi toboniŋ nadimimbune fofoŋnit titiŋdok. Eŋ nebek niŋ netok nadiune fofoŋnit tubune nadimimbune loloŋnit tiluwaak.”

Jesudi Falisi heki mute mede yeniŋguk

(Mak 12:40; Luk 11:39-42, 44,52; 20:47)

13 “Hidige! Yodoko Mede henale tiŋa Falisi, hida yalaŋ-me heki hidi! Metam adi Bepaŋ’walaŋ hebeŋ gineŋ Hatihati Uŋgoniŋ hatak u kahilene tulune talik kamehep hati tiyemiiŋ. Hide adi mu foiŋ, ala adi fone tulune hati-kameheyemiiŋ.

[
14 “Hidige! Yodoko Mede henale tiŋa Falisi, hida yalaŋ-me! Hidi yadi tam kahat heki ninadi kwanai kweheyehi tiŋa welehik tubugweheyeeŋ yohik eŋ bomboŋhik yolom moŋgokiiŋ. Wendok kibikoŋ malabumuŋ hinek beneeŋ.]

15 “Hidige! Yodoko Mede henale tiŋa Falisi, hida yalaŋ-me! Hidi adi metam yehitubu-mintaaŋ yanagilune hide’walaŋ kayoŋbop gineŋ tomboyoutdok imeŋgwaŋ tabe be kwet tabe kwetkwet fodapmaiŋ. Unduŋ tiŋa me kubugoŋ-kabe niŋ tubumintaaŋ niŋgigineune weleŋ tubutakaleeŋ kudupdok gigit hatiiŋ hide hehitomboyoutak. Unduŋ tiiŋ kaŋ adi halakapmeeŋ kadakaniŋ wapum hinek tilak.

16 “Hidige! Me talitimeŋ dauhik sipmakahi! Hidi indiŋ yoiŋ: ‘Nebek niŋdi Siloŋyot wou foloŋ mede yofafaŋe tilak wendi folooŋnit mokit tilak, iŋgoŋ Siloŋyot maaneŋ muneeŋ boiune hatak wondok foloŋ mede yofafaŋe tilak wendi folooŋnit tilak.’ 17 Hidige! me welehik fafaŋeŋ tiŋa nadinadihinit mokit. Siloŋyotdi uŋgoniŋ tilak doktiŋa muneeŋ maaneŋ hatakdi maaŋ uŋgoniŋ tilak. Unduŋ doktiŋa muneeŋdi uŋgoniŋ tilak, iŋgoŋ Siloŋyotdi uŋgoniŋ hinek tilak.

18 “Tiŋa noli indiŋ yoiŋ. Nebek niŋdi alta foloŋ mede yofafaŋe tilak u folooŋnit mokit tilak, iŋgoŋ siloŋ alta foloŋ boiŋit wendok foloŋ yofafaŋelak wendi folooŋnit tilak. 19 Dauhik sipmakahi hidi! Altadi uŋgoniŋ tilak doktiŋa siloŋ alta foloŋ kameiŋ wendi maaŋ uŋgoniŋ tilak. Unduŋ doktiŋa siloŋ alta foloŋ kameiŋ adi uŋgoniŋ, iŋgoŋ alta adi uŋgoniŋ hinek tilak.

20 “Unduŋ doktiŋa nebek niŋdi alta wou foloŋ mede yofafaŋe tuluwaak adi alta tiŋa siloŋ foloniŋ boiyaneeŋ u maaŋ tihiluwaak. 21 Be nediyeŋ Siloŋyot wou foloŋ yofafaŋeune kaŋ Siloŋyot tiŋa Me uŋoŋ hatilak Bepaŋ adi wanaŋ tihiluwaak. 22 Be nediyeŋ kunumneŋkade kohodidim tiŋa mede yofafaŋeluwaak adi Bepaŋ’walaŋ iit kwetŋiŋ tiŋa pop molom Bepaŋ ne wanaŋ tihiluwaak.

23 “Hidige! Yodoko Mede henale tiŋa Falisi, hida yalaŋ-me! Hidi adi nemenemek-kabe diniyetiiŋ
23:23Jesu adi nemek u wou maaŋ yoguk. Adi kumin eŋ del eŋ min. Adi yadi kiliki kabe-kuyahi Judahidi nanaŋehik foloŋ kula nayagiŋ. Adi mehe dabugoŋ.
u faki ulitawaaŋ Bepaŋdok kedem miiŋ, iŋgoŋ toboniŋ Yodoko Mede wapuhi hinek indiŋ biyabiiŋ kaŋ tuwot mu tilak: Mede didimeniŋgoŋ yodapmandapmaŋ, eŋ nadikulemaaŋ kadakaniŋ bibiŋ, eŋ mede yofafaŋegiŋ u didimeniŋgoŋ kelekele. Yodoko Mede yoŋ adi biyabu mu titiŋdok. Tiŋa Yodoko Mede noli dibek feŋ yehikeleiŋ u maaŋ kedem yehikeleeŋ titiŋdok, iŋgoŋ niŋ takaliŋa tiŋa niŋ mu bibiŋdok.

24 “Talitimeŋ dauhik sipmakahi hidi! Hide adi bubugaim nanaŋehik maliŋ gineŋ fowaakneŋ yoŋa kedem yehikeleiŋ, iŋgoŋ kamel adi ime dut wanaŋ silotnaiŋ.

25 “Hidige! Yodoko Mede henale tiŋa Falisi, yalaŋ-me heki hidi! Hide adi maliŋ be ime utnaŋdok tout u sigihineŋ hogok youtewalandaiŋ, kaŋ maaneŋkade adi kadakaniŋ titiŋhikdi fotokooŋ hatak. 26 Falisi dauhik sipmakahi, timeŋ maliŋ be ime tout maaneŋ geŋgeŋ hatak u youtelune walandaune kedem mindaŋ sigineŋ maaŋ youtelune walandaluwaak.

27 “Hidige! Yodoko Mede henale tiŋa Falisi, yalaŋ-me hidi! Hidi yadi me kumuhi’walaŋ kwet sithik dabugoŋ. Meeniŋ sithik foloŋ adi wowoŋgimiŋ yetiutumba tiiŋ, iŋgoŋ koŋ maaneŋ adi me kitik tiŋa nemenemek bitakahidi tokooŋ hatak. 28 Hidi adi undihi kuyoŋ, sigihikdi hogok metam namandahik foloŋ me didimehi yageleiŋ. Eŋ welehik maaneŋ adi kadakaniŋ tiŋa yalaŋdi kiliŋa hatak.

29 “Hidige! Yodoko Mede henale tiŋa Falisi, yalaŋ-me hidi! Polofet heki’walaŋ sithik kaututumeiŋ eŋ me nadisukilitihinit me didimehi koom kumuŋgiŋ heki’walaŋ sithik kilali yohumune utumbaiŋ. 30 Unduŋ tiŋa indiŋ yoiŋ, ‘Dadaniye, papaniye hatigiŋneŋ binek hatine tugumun adi yehitubu-lodaaŋ polofet heki mu widihikumune tugumun.’ 31 Hidi adi unduŋ yoŋa metam polofet widihikumuyagiŋ heki’walaŋ yalakihiye miŋgilaŋgoŋ hinek mintadakaleiŋ. 32 Dadahiye, papahiye adi yom kiwahiŋ titalabugiŋ, doktiŋa hidibo uŋakoŋ yehitomboyoula tubune dapmawaak.

33 “Miŋgembet miŋmihiniŋ, hidi yomhidok kibikoŋ kudup gineŋ fofoŋdok nai tibaakneŋ deŋandiŋ wooŋ hebihatneeŋ? 34 Nadiiŋ be. Nagoŋ kougoŋ polofet eŋ me nadinadihinit tiŋa Mede Momooŋ yotubudidime henale heki yapmehambe buneeŋ. Kaŋ hidi noli widihikumuŋ tineeŋ eŋ noli koloŋdabek foloŋ widihiyambiyatneeŋ eŋ noli hide bopyothik gineŋ yehiwidihikadakaneeŋ, tiŋa kwetkwet adi yauneeŋ wendok tuwot yehikelegigineeŋ yauŋa widihi yehikele tineeŋ. 35 Unduŋ tineeŋ doktiŋa me didimehi komihi’walaŋ naŋgathik uŋgoniŋ kwatnegiŋdok malabumuŋ u kibikoŋ hidi foloŋ lowaak. Koomkwaha Abel ulukumuŋgiŋ nai uŋaniŋ tububihila me didimehi widihikumuŋ-talabuŋa Balakiya mihiŋiŋ Sakaliya Siloŋyot maaneŋ alta gagayeŋ ulukumuŋgiŋ. 36 Biyagoŋ hinek hanilat. Yom hogohogok u titalabugiŋ wendiniŋ kibikoŋ metam kobuhi i hatiiŋ hidi hekineeŋ.”

Jesudi Jelusalemhidok nadiyembune kedem mu tuguk

(Luk 13:34-35)

37 “Jelusalemhi kadayo! Hidi Bepaŋdi polofet fee hiditok yeniŋkukuk kaŋ widihikumuŋgiŋ. Kaŋ nu nai fee hinek pupupdi mihiniŋŋiye yehikwalanelak unduŋ kohonedi metamneye yehikwalane tibe nadigut iŋgoŋ hidi kamehep tinamgiŋ. 38 Unduŋ doktiŋa i kaneŋ. Bepaŋ agaŋ bihabulak. Yohikwehik u uyapupuheneune kwet hogok halaak. 39 Biyagoŋ hinek hanilat. Hidi mu nabuŋa hatigene kougoŋ indiŋ yoŋa kotigoŋ nabuneeŋ, ‘Me i Wapum wou gineŋ bulak adi Bepaŋdi kahaŋ timimbek!’”

Copyright information for `NOP