Matthew 5

Jesudi kweboboe foloŋ mede momooŋ yohautaguk

(Luk 6:20-23)

Jesudi metam fee hinek yabuŋa kweboboe foloŋ looŋ ilune mihiŋiye buŋa hebeŋneŋ ikiŋ kaŋ Mede Momooŋ indiŋ yeniŋa yenindidimeguk.

“Me nehitok nadiune welehik gineŋ fiyewakahi tilak adi yadi Bepaŋdi kahaŋ tiyemulak. Hatihati Uŋgoniŋ kunum gineŋ hatak u metam undihidok gigit tilak. Wendoktiŋa aditok adi nadiwene utumba tilak.
“Me welehikdi makat kobulabulaye tiiŋ adi yadi Bepaŋdi kahaŋ tiyemiŋa welehik tubukulemawaak. Wendoktiŋa aditok adi nadiwene utumba tilak.
“Me nehitok nadiune fofoŋnit tubune Bepaŋ hebeŋ foloŋ kulemaŋgoŋ hatiiŋ, adi Bepaŋdi kahaŋ tiyembune kwet wapum i aditok gigit tilak. Wendoktiŋa aditok adi nadiwene utumba tilak.
“Me nediyeŋ Bepaŋ hebeŋ foloŋ metam didimehi mintaaŋ hatidok nanaŋe imedok map tiyam dabugoŋ tiiŋ, adi Bepaŋdi kahaŋ tiyemiŋa tuwot hinek yemtokiwaak. Wendoktiŋa aditok adi nadiwene utumba tilak.
“Me nediyeŋ menohiyedok welekulema tiyemiiŋ adi Bepaŋdi kahaŋ tiyemiŋa welekulema tiyembaak. Unduŋ doktiŋa aditok adi nadiwene utumba tilak.
“Me welehik walaniŋ adi Bepaŋdi kahaŋ tiyembune Bepaŋ kaneeŋ. Wendoktiŋa aditok adi nadiwene utumba tilak.
“Me kulemadok kwanai tiiŋ adi Bepaŋdi kahaŋ tiyemiŋa wapmihiŋiye yenimbaak. Wendoktiŋa aditok adi nadiwene utumba tilak.
10 “Me Bepaŋ’walaŋ nadinadi keleeŋ kwanai tubune me nolidi folofigita yemiiŋ adi Bepaŋdi kahaŋ tiyemiŋa ne’niŋ Hatihatiŋiŋ Uŋgoniŋ u aditok yembaak. Wendoktiŋa aditok adi nadiwene utumba tilak.
11 “Hidi nu nehikeleune me nolidi mede kadakaniŋ haniŋa fidihiŋa yalaŋ mede hanineeŋ wendok nadibedi mu tineeŋ. Bepaŋdi kahaŋ tihambaak doktiŋa habunadiwene utumba tilak. 12 Tiŋa kougoŋ kunum foloŋ nemek tuwaŋiŋ loloŋnit moŋgotneeŋ wendok nadifo tineŋ. Koom Bepaŋ’walaŋ polofet hatigiŋ adi maaŋ undugoŋ tiyemgiŋ.”

Hidi adi feleŋ tiŋa hauta nabugoŋ

(Mak 9:50; Luk 14:34-35)

13 “Hidi adi metam diniŋ feleŋ. Iŋgoŋ feleŋdi kadakaaŋ koba mokit tubune nemek nemu tibetiŋaŋ. Unduŋ doktiŋa talipmeŋ kwehekulune metamdi uŋgoŋ yaliŋa woŋambuŋat tinetiŋit.

14 “Tiŋa undugoŋ hidi adi metam’walaŋ hauta. Yokwet niŋ binek kweboboe foloŋ itak adi hebihat tuwot mu tilak. 15 Tiŋa undugoŋ hidi kamaŋ galiŋa kufula mu tiiŋ, tobo galiŋa tiŋa foloniŋgoŋ kameune itak, ila metam yot maaneŋ deipilat tiiŋ u hauta yemilak. 16 Wendok tuwot hidi’walaŋ hautadi metam yehitubu-hautaluwaak. Kaŋ adi hidi titiŋhik kedem u kaŋ nadiu utumbaune Behik kunum gineŋ hatilak u niutumbayaneeŋ.”

Bepaŋ’walaŋ Yodoko Mede diniŋ medeŋiŋ

17 “Hidi tiyaugene nu Yodoko Mede tiŋa polofet heki’walaŋ mede yotubufit tibene fogut mu yoyaneeŋ. Nu adi toboniŋ tagimnewene folooŋ mintadok fogut. 18 Nu biyagoŋ hinek hanimbit, kunumkwetdi haliulune Yodoko Mededi undugoŋ haliwaak. Tiŋa undugoŋ Yodoko Mede faki-kabe nemu filaak be diki-kabe nemu bikabuneeŋ, mokoŋ. Yodoko Mede adi undugoŋ hali uune nemenemek mintadok yoŋit wendi folooŋ mintadapmawaak. 19 Unduŋ doktiŋa nebek niŋdi Yodoko Mede faki-kabe niŋ yotubufila noliŋiye maaŋ undugoŋ titiŋdok yenindidimewaak adi Bepaŋ’walaŋ hebeŋ foloŋ Hatihati Uŋgoniŋ gineŋ me wounit mokit hatibaak. Eŋ nebek niŋdi tagimneeŋ noli maaŋ undugoŋ titiŋdok yeniŋgigine tibaak adi Bepaŋ’walaŋ hebeŋ foloŋ Hatihati Uŋgoniŋ gineŋ me loloŋnit hatibaak. 20 Unduŋ doktiŋa hanimbene nadineŋ. Hidi Yodoko Mede henale eŋ Falisi heki’walaŋ titiŋhik u kalakapme tiŋa titiŋ fofooŋ tineeŋ wendok Bepaŋ’walaŋ hebeŋ gineŋ Hatihati Uŋgoniŋ kahileneeŋ, eŋ unduŋ mu tineeŋ adi Hatihati Uŋgoniŋ tuwot mu kahileneeŋ.”

Jesudi Yodoko Mede 6 wendiniŋ mebi yoguk

(Luk 12:57-59)

21 “Hidi mamahi-papahiyedok mede indiŋ yeniŋgiŋ u agaŋ nadiiŋ, ‘Du me widihikumuŋ mu tuluwaaŋ. Nebek niŋdi unduŋ tubune kaŋ nagila mede gineŋ kameŋdok.’ 22 Iŋgoŋ oŋ, nu adi indiŋ hanilat, nebek niŋdi me noliŋiŋdok nadikwihita tilak adi mededok gigit. Be me niŋ noliŋiŋ nimpekit be nisuwambat tilak adi talitimeŋ bopdok gigit. Eŋ me niŋdi noliŋiŋdok me kauleŋ nimbaak woŋ adi me u kudupdok gigit.

23 “Unduŋ doktiŋa du bomboŋ siloŋ titiŋdok u alta foloŋ boidok binek tiŋa me noke dut lekiŋgoŋhik foloŋ nadikadaka hatak, 24 u nadiŋa siloŋdok bomboŋ alta tubudulaaŋ boiŋa wooŋ me noke dut mede tubudidimeluwaaŋ. Tubudidimedapmaaŋ buŋa mindaŋkade kedem siloŋdok bomboŋ u alta foloŋ boiluwaaŋ.

25 “Tiŋa undugoŋ nebek niŋdi mede gineŋ gapmewene ganagila uune hide hogok talipmeŋ uŋila mede yotubudidime tidemeek. Eŋ moŋ adi ganagila me mede yodapmandapmaŋ’walaŋ uune adibo ganindapmaune me kumondulum heki’walaŋ kohohik foloŋ gapmeune kumondulum hekidi ganagila yot fafaŋeniŋneŋ gapmeneeŋ. 26 Nu biyagoŋ hinek ganilat, du uŋoŋ hatiŋa hogok mu fooŋ baaŋ, me noke’walaŋ kibikoŋ wobudapmahinakaaŋ kedem fooŋ baaŋ.”

Jesudi Yodoko Mede 7 wendiniŋ mebi yoguk

27 “Mamahi-papahiyedok mede indiŋ yeniŋgiŋ, ‘Memalam hidi kikabi mu tidemeek.’ 28 Nu adi indiŋ hanilat, Me niŋdi tam niŋ kanadigalika tilak adi ne’walaŋ tamŋiŋ agaŋ weleŋdi bikabuŋak yodok. 29 Unduŋ doktiŋa dauge didimeniŋdi kadakaniŋ gineŋ ganagilune kaŋ kidila tikukut tiluwaaŋ. Dauge lufomnikoŋ kunilit boihatigene kudupdok gigit tibaaneŋ, doktiŋa dauge fukuniŋ kedem kiditdok. 30 Be kohoge didimeŋdi kadakaniŋ tubune kaŋ kohoge u fidokooŋ tukukut tiluwaaŋ. Folooge kunilit boihatigene kudup gineŋ fowaaŋneŋ doktiŋa kohoge fukuniŋ fidoko tukula hatiluwaaŋ.”

Jesudi tam yehikelekut diniŋ mede yoguk

(Matiyu 19:9; Mak 10:11-12; Luk 16:18)

31 “Mede komi indiŋ maaŋ hatak, ‘Me nediyeŋ tamŋiŋ bikabe nadiŋa tam u kudi youla miŋa kelekutuwaak.’ 32 Iŋgoŋ nu adi indiŋ hanilat, nebek niŋdi tamŋiŋ kefifile nemu tubune hogok kelekufit tibaak, adi yadi tam u malabumuŋ wapum hekimimfit tibaak. Unduŋ tubune hatigene tam u me gitipmuŋ niŋ tibaak woŋ adi tam u hekimalam hatihati diniŋ yodoko u lahula kefifile tilak tibaak. Kaaŋ me niŋ adi tam agaŋ yohoidi kelekut tuguk u nagilaak, me woŋ adi hekimalam hatihati diniŋ yodoko u lahula kefifile tilak tibaak.”

Jesudi Yodoko Mede 9 wendiniŋ mebi yoguk

33 “Mamahi-papahiye mede niŋ indiŋ yeniŋgiŋ, ‘Du mede yalaŋ yofafaŋedok Bepaŋ dawi foloŋ mu yoluwaaŋ.’ Be ‘du nemek u biyagoŋ nobu tibene yofafaŋeeŋ kaŋ Wapum namanda foloŋ tubune dapmaluwaak.’ 34 Iŋgoŋ nu adi indiŋ hanilat, Bepaŋ dawi foloŋ mede yofafaŋe u wabidapmaŋ tineeŋ. Tiŋa undugoŋ kunum gineŋkade kohodidim tiŋa mede yofafaŋe titiŋ u maaŋ wabi iŋgoŋ tineeŋ, maŋgoŋde kunum woŋ adi Bepaŋ’walaŋ kumopopŋiŋ. 35 Be kwet honeeŋ mede yofafaŋe maaŋ mu taneeŋ, maŋgoŋde kwet woŋ adi Bepaŋdi kayoŋ uŋgoŋ kameeŋ ikula tilak. Be Jelusalem yokwet wou yoŋa mede yofafaŋe mu taneeŋ, maŋgoŋde woŋ adi Mapme Wapum’walaŋ yokwet. 36 Tiŋa undugoŋ kihik foloŋ uŋoŋ kamekaaŋ mede yofafaŋe mu titiŋdok, maŋgoŋde hidi yobune kihik hapmuŋ faufaudi gouyeniŋ tuwot mu mintawek, be gouyeniŋdi fafau tuwot mu mintawek. 37 Unduŋ doktiŋa mede biyagoŋ yoŋa kaŋ agaŋ biyagoŋ hogok yoyaneeŋ, eŋ yalaŋ yoŋa kaŋ yalaŋ didimeŋgoŋ yoyaneeŋ. Eŋ mede mindaŋ tomboyoula yoiŋ woŋ adi yalaŋ-me’walaaniŋ bulak.”

Nemek niŋ tihambune kaŋ kibikoŋ mu tubu-udaneyaneeŋ

(Luk 6:29-30)

38 “Mede niŋ indiŋ yogiŋ u agaŋ nadigiŋ, ‘Nebek niŋdi dauge yousupmakaune kaŋ kibi maaŋ dawi yousupmaka timiluwaaŋ, be nebek niŋdi mage kitili yougoloune kaŋ kibi maaŋ maŋiŋ kitili yougolomiluwaaŋ.’ 39 Iŋgoŋ nu adi indiŋ hanilat, Me nolidi nemek niŋ tihambune kaŋ kibikoŋ mu tubu-udaneyaneeŋ. Unduŋ doktiŋa nebek niŋdi fauge foloŋ ulune kaŋ fambekeneeŋ kotigoŋ fauge fukuniŋ maaŋ mimbune utuwaak. 40 Be nebek niŋdi mede gineŋ gapmeeŋ dahidahi wahiniŋ mimiŋdok yobune kaŋ dahidahi noli kainiŋ tuluwaaŋ u maaŋ miluwaaŋ. 41 Be nebek niŋdi adut talik muniniŋ uuŋdok ganimbune kaŋ du tomboyoula kabe-kweheyeniŋgoŋ uluwaaŋ. 42 Be nebek niŋdi nemek niŋdok ganinadiune kaŋ miluwaaŋ, tiŋa nemek du’walaŋ muniniŋ behatidok yobune kamehep mu timiluwaaŋ.”

Memikhiye welehikdi yabukahile tiyaneeŋ

(Luk 6:27-28, 32-36)

43 “Mede niŋ indiŋ yogiŋ u agaŋ nadigiŋ, ‘Me nokeye not tiyemiŋa memikgeye memik tiyemiluwaaŋ.’ 44 Iŋgoŋ nu adi indiŋ hanilat. Memikhiye yabukahileeŋ menot tiyemaneeŋ eŋ me kadakaniŋ tihamiiŋ hekidok Bepaŋ ninadiyaneeŋ. 45 Unduŋ tiŋa Behik kunum gineŋ hatilak adi’walaŋ wapmihi folooŋ hinek mintaaŋ hatineeŋ. Adi kuyendi yobune meleŋiŋdi me hogohi be fofohidok wanakaŋ labu hautalak, tiŋa undugoŋ yobune me didimehi be me kadakaniŋ titiŋ hekidok gwi utak. 46 Hidi metam kibi momooŋ tihamiiŋ aditok hogok kibibo momooŋ nobu tiyemineeŋ adi wendok tuwaŋiŋ deti moŋgotneeŋ? Unduŋ adi me takis moŋgomoŋgot heki adi undugoŋ tiiŋ. 47 Be hidi menohiye hogok nobu yeniutumbaiŋ woŋ adi hidi me biyagoŋ mu hatiiŋ. Me Bepaŋ mu nadisukilitimiiŋ adi undugoŋ tiiŋ. 48 Unduŋ doktiŋa hidi adi Behik kunum gineŋ didimeniŋ hatilak undugoŋ hidi maaŋ didimeŋ hatiyaneeŋ.”

Copyright information for `NOP