Psalms 68

Bepaŋdi Isilaehi yehitubu-lodaguk kaŋ nadifo tigiŋ

Bepaŋ adi pilap kedem bek, buŋa memikŋiye yehililiwenekulek. Meeniŋ Bepaŋdok mik timiiŋ adi yadi Bepaŋ kaŋ momoŋ tineŋ.

Sububadi mupmuk fedikulune udapmalak, wendok tuwot Bepaŋdi memikŋiye yehililiwenekulek. Kale hinambaŋ kudup foloŋ henene datilitiliyeŋ imeŋiŋ boukula daliwelak wendok tuwot, metam hogohi adi Bepaŋ namanda foloŋ kadakaaŋ foneeŋ.

Iŋgoŋ me didimehi adi nadifo tiŋa Bepaŋ dawineŋ welemomooŋ nadineeŋ. Tiŋa nadifo loloŋnit hinek tineeŋ.

Indi Bepaŋ wou nintiloloŋdok kap tonim. Adi yadi mulukwaŋ foloŋ looŋ ila yaulak. Talikŋiŋ tubudidimemineŋ. Adi’walaŋ wou adi Yahwe. Indi adi’walaŋ namanda foloŋ nadifo tiŋa kakali tinim.

Bepaŋ adi ipilatŋiŋ gineŋ hali wapmihi kondiŋahi yabudokolak. Tiŋa undugoŋ tam kahat heki yehitubu-lodalak.

Eŋ me be tam nohik mokit nehi hogok hinek hatiiŋdok yot yemilak, kaŋ adi kulemaŋgoŋ hatiiŋ. Eŋ me yot fafaŋeniŋneŋ hakiiŋ u yehitubu-lodaune fooŋ wooŋ yohikwehineŋ kedem hatiiŋ. Iŋgoŋ me gifoko heki adi wooŋ kwet hogoli simintaneŋ hatiyaneeŋ.

Bepaŋ, du koom metamgeye talitimeŋ tiŋa yanagilune kwet fiileŋ wanaŋ ugiŋ.

Bepaŋ, nai uŋaniŋ du buguŋ doktiŋa kwet tibitim tubune gwi wapum ukuk. Biyagoŋ hinek, Isilaehi’walaŋ Bepaŋ, du agaŋ buguŋ doktiŋa Sainai kweboboe adi tibitim tuguk.

Bepaŋ, du gwi sifoge dilitombune ulaŋa kwet himintaŋ u tubukulemaguk. Eŋ da’walaŋ magemageye gweheye hinek tulune yehitubuhaikaguŋ.

10 Kaŋ memetamgeye adi kwet uŋoŋ yokwet tiŋa ikiŋ. Du me fiyewakahidok momooŋ tiyemiŋa nanaŋe tiŋa nemek noli yemguŋ.

11 Wapumdi metamŋiyedok welemomooŋ mede yeniŋguk, kaŋ tamwoi feedi mede u wooŋ yohautagiŋ.

12 Mede u indiŋ, “Mapme heki tiŋa mikmehiye adi wanakaŋ hogohogok agaŋ momodapmaaŋ uŋit.” Kaŋ tamwoi yokwet gineŋ uŋoŋ hakiŋ, adiyeŋ adi mewoidi mik gineŋ bomboŋ begiŋ u danegiŋ.

13 Tamwoi adi silwa tiŋa gol u beŋa tinahukula bagi momooŋ hinek niŋ folooŋ adi silwa kudiŋiŋdi diweiŋ undiniŋ, eŋ papaliŋiŋ adi gol kudiŋiŋdi diweiŋ undihi, momohi hogok diweeŋ yakiŋ. Iŋgoŋ dediŋ doktiŋa me noli adi dompa heki’walaŋ gimbahaŋhik gineŋ uŋgoŋ haliŋa mik gineŋ mu yehitubu-lodagiŋ?

14 Bepaŋ saŋiniŋ molomdi Salimon kweboboe foloŋ mapme heki yehikelekulune momopupuhenegiŋ kaŋ yabune gwi munilit munilit maguk.

15 Basan kweboboe adi kweboboe wapum hinek, doktiŋa tuwaiŋiŋ fee hinek haliwiiŋ.

16 Kweboboe tuwaige fee haliwiiŋ, du maŋgande Bepaŋ ne iitdok yoŋa kweboboe kahileguk u kaŋ nadihaŋinda tilaŋ? Yahwe adi helemahelemaŋ kweboboe wendok foloŋ hatiluwaak.

17 Wapum adi Sainai kweboboe bikabuŋa buŋa yoli uŋgoniŋ gineŋ hatak. Adi mikmeŋiye mik diniŋ kali fafaŋehi tausen fee hinek dut buŋa hakiiŋ.

18 Bepaŋdi metam hogohogok yot fafaŋeniŋneŋ hakiiŋ u yahaŋedapmaaŋ kweboboe kweheyeniŋ hinek foloŋ gwaŋ loiŋ. Me gifoko heki mik timiŋgiŋ adi maaŋ siloŋ timiiŋ. Yahwe Bepaŋ adi kweboboe wendok foloŋ uŋgoŋ hatibaak.

19 Indi Wapum wou nintilonim. Melenai indigoŋ tuwot indi’walaŋ malabumuŋnik hekilak. Bepaŋ ne kubugoŋdi nihitubu-lodaaŋ kotigoŋ ninigitak.

20 Inde’walaŋ Bepaŋnik negoŋ nihitubu-lodalak kaŋ kedem hinek hatiyam. Tiŋa Yahwe, Wapumnik, negoŋ nihitubu-lodalak kaŋ kumuŋ mu tiyam.

21 Bepaŋdi memikŋiye kihik ulitawa tibaak. Eŋ nediyeŋ gigine tiŋa kadakaniŋ uŋgoŋ hatibaak adi Bepaŋdi demei kitili utawa tibaak.

22 Wapum, adi indiŋ yolak, “Nu memikhiye Basan uŋoŋ hakiiŋ u kotigoŋ yahaŋewene buneŋ. Adi imeŋgwaŋ kainiŋ hinek gineŋ duwaŋ hakiiŋ iŋgoŋ fiit kotigoŋ yanagilene buneŋ.

23 “Kaŋ hidi memikhiye u kisaŋ yehitubu-kadakaaŋ kedem welemomooŋ nadineŋ. Kaŋ hide’walaŋ kamohiyedi memik heki’walaŋ naŋgathik u himbitnakut tineŋ.”

24 Bepaŋ, mapmene, metam hogohogok adi gabune mik gineŋ fafaŋe tiŋa widihidapmaaŋ nadifo titabulaŋ. Tiŋa metam wanakaŋ hinekdi gabune da yoke uŋgoniŋ gineŋ folaŋ.

25 Me kap toiŋ heki adi koom uune, me gita ulune mede todok heki adi mindaŋ buune tamkuyahi tambalin ukiiŋ heki adi lekiŋgoŋ yali wiiŋ.

26 Kap indiŋ toiŋ, “Bepaŋ’walaŋ metam indi agaŋ buŋa bopneyam, ale Bepaŋ wou nintilonim. Isilae’walaŋ yalakiŋiye indi Yahwe wou nintilonim.”

27 Benjamin’walaŋ mebop-kabe adi koom wiiŋ. Kaŋ Judahi’walaŋ talitimeŋhiye tiŋa Judahi memetam adi Benjamin heki yehikeletawiiŋ. Kaŋ Sebulon tiŋa Naftalihi’walaŋ talitimeŋhiye adi mindaŋ biiŋ.

28 Bepaŋ, du saŋiniŋge miŋgoŋ tubudakaleune kanim. Du koom saŋiniŋ wendigoŋ nihitubu-lodaguŋ.

29 Mapme heki adi siloŋ tigamdok bomboŋ moŋgola yokeneŋ Jelusalem uŋoŋ wiiŋ.

30 Du Isip kale moiniŋ nabugoŋ dagik gineŋ fo-hatak u kedem nintobeŋ. Du metambop noli makau maahi wele tiiŋ be makau pamala wele tiiŋ u maaŋ yenintobeŋ. Yenintoŋa halu-haluu dutok mulelem tigamuŋa silwahik u dutok gamneŋ. Du metam mik tubupilatdok gigine kwanai tiiŋ heki u yehikelekulune momo-pupuheneneŋ.

31 Isiphi’walaŋ mapmedi kwanai-meŋiye wapuhi yapmeune Jelusalemde wooŋ du’walaŋ medege nadineeŋ. Kaŋ Itiopiahi adi kohohik kwehene-belooŋ ganinadi tineeŋ.

32 Metambop noli, hidi maaŋ Bepaŋdok kap tomineŋ, unduŋ tiŋa wou nintiloneŋ.

33 Adi yadi kunum gineŋ uŋgoŋ hatilak. Kunum woŋ adi koomkwaha tububihila hakukdi hatak. U nadineŋ, Bepaŋ adi saŋiniŋnit hinek kutilak.

34 Metam hogohogok hidi Bepaŋ’walaŋ saŋiniŋŋiŋ wapum hinek wendok yobihitneŋ. Adi yadi Isilaehi’walaŋ mapme. Indi yadi saŋiniŋŋiŋ wapum u kunum gineŋ uŋoŋ kayam.

35 Isilaehi’walaŋ Bepaŋ adi yoli uŋgoniŋ gineŋ hatak wendoktiŋa indi yadi Bepaŋdok munta timinim. Adi yadi metamŋiyedok saŋiniŋ wapum hinek yemilak. Bepaŋ wou nintilonim.

Copyright information for `NOP