1 Corinthians 12

KANDO ASISI KOTOPU MI ITIDO IRA

Asisi Kotopu mi kando embo da yei itido ira ainda ge awa ingoda yei ujugadena. Naso nanonamendi kando eiawa be isaga gawase dipapa ena. Ingo Iesu gebe ae atisewa ainde embo nenei mi ingo gitijigido yeoro ingo tepo tapo ove kekevegari neinde kainde awa berari tumondebain edo isewa. Edo eiawa be giwo embo ave God da Asisi mi giti edo yirirari umo ambo ambo adira embo awa mana Iesu da jawo da ge biae sadira. Awarate embo ave God da Asisi mi gitijigido yirirari umo ambo ambo adira embo awa Iesu awa naso Bada ra sadira.

Edo kando awa gari neinde kainde ra te Asisi Kotopu da mi kando awa itido ira. Edo ingodena berari awa emboro neinde kainde da sapo edo era awarate ingodena awa God da awa sapo edo era. Edo ingodenaso God sapo ari da gari awa da awa aera te amone God mi embo berari da yei jiro gari amone itido ira umo sapo orase.

Edo God umo ingodena berari awa kondade adi dipapa edo ira te Asisi Kotopu da goroba ingodenaso joda atira amimi emboro neinde kainde da isaga edo ira. Edo Asisi Kotopu mi embo da ainda yei jiro gari ituri edo embo awa embo nenei da yei kondade ari ge ewagaewa sedo ira awarate Asisi Kotopu mi embo nei da yei awa jiro gari ituri edo embo awa God da binga awa edo gogo edo atopatido ira. Edo Asisi Kotopu mi embo da ainda yei tumonda ari goroba de awa itido ira te embo nei da yei awa karu embobo awa ari ewagaewa orase goroba itido ira. 10 Edo embo nei da yei awa Asisi Kotopu mi goroba ari ituri embo awa ari wasiri goroba de neinde kainde awa edo ira te embo nei da yei awa Asisi Kotopu mi God da binga awa minonu sarase goroba ari awa itido ira. Edo embo nei da yei awa Asisi Kotopu jiro gari da goroba ari awa ituri embo awa embo nenei da yei sedo era Asisi Kotopu mi embo dada yei da jiro gari itari edo embo amimi eiedo sadira Asisi Kotopu mi kando eiawa itira ko asisi biae mi jiro gari eiawa itira awodo sadira. Edo Asisi Kotopu mi embo nenei kondade euri embo awa ge embo nenei mi ingari sago ae awa sedo ira. Edo embo nei da yei awa Asisi Kotopu mi jiro gari ituri embo nei mi ro setira awa ujugedo ira. 11 Awarate Asisi Kotopu da amimi embo da yei kando neinde kainde awa itido ira. Edo kando ro awa Asisi Kotopu unemi itadi dipapa edo ira awa embo da yei iji dada da itido ira.

INGODENASO TAMO DA AWA PAPATU NEINDE KAINDE ATIRA

12 Iesu gebe ari embobo awa teta Keriso da tamo da awodo ra. Edo Keriso da tamo Iesu gebe ari embobo awa tamo da ra te uso tamo da awa papatu neinde kainde ra. 13 Edo ingodena Jew embobo de edo embo Jew ae de edo saboa ari embobo de embobo kotopu de awa God uso Asisi kotopu mi ewamei etiri ingodena berari awa Keriso da tamo da papatu isera. Edo emboro awodo da ingodena berari awa Keriso da tamo da papatu isera edo Asisi Kotopu awa teta umo sinini ingodenanemi indorase inge isira.

14 Edo tamo awa patu da aera te papatu jiwae be ra. 15 Edo tei mi sadira na awa ingo aera awasedo na awa tamo da patu aera sadira edo umo awodo sari mo amimi ari umo tamo da patu awa atae eita? Awodo aera. 16 Edo dengoro mi sadira na awa diti aera awasedo na awa tamo da patu da aera sadira edo awodo sira amimi ari umo tamo da patu awa atae eita? Awodo aera. 17 Edo tamo da papatu awa berari diti aetara mo tamo mo rawodo edo ge ingae etiri? Edo tamo da papatu berari awa dengoro ae etera mo rawodo edo ri wuji da muno mo membae etiri? 18 Awarate God ingodenaso tamo awa awodo aera. God umo tamo da papatu neinde kainde berari awawa edo patu dada umo yei rawainda itari dipapa ira ainda ititisira. 19 Edo patu da atae etira awa ingode patu awa tamo mana sae etera. 20 Edo ruvegeove tamo awa tamo da rate tamo awa patu jiwae be ra.

21 Awasedo diti da mi mana ingo da sadira na imo dodo na nasuka buro adena mana sadira. Edo kopiri mi tei da mana sadira na imo dodo na nasuka buro adena awa mana sadira. Awodo aera. 22 Awarate ingodena kotedo era tamo papatu nenei awa goroba ae kotedo era te tamo papatu berari buro adi awa dipapa edo ira. 23 Edo tamo patu ingodenanemi nembo ae kotedo era awa ingode simba edo gogo edo era edo tamo patu ingode embo nenei mi georase ujo ae edo era awawa bo mi gajedo era awawa. 24 Edo tamo da patu da gari ewamei awa ingode uso yei ro ae edo era. Edo God mi tamo da papatu awa budo dada itiri uso kotari da patu da ingodenanemi nembo ae kotedo era amimi uso kotari da ingodenanemi tamo patu ingode nembodiba kotedo era awa derigurisira. 25 Keriso da tamo Iesu gebe ari embobo awawa tamo da rate uso papatu berari awa simba mina ara edo era. 26 Edo patu da memesi tambadira awa papatu berari awa daedo memesi dada tambadera. Edo embo mi patu da jasiga adera awa papatu berari awawa patu ainga da berari iaviri adera.

27 Awasedo ingo berari da da awa Keriso da tamo da papatu ra. 28 Edo Iesu gebe ari embobo da teda awa God mi papatu neinde kainde awawa ititisira. God tuturo da awa Iesu da binga atopapotegari embobo ititisira. Edo ungoda amboda awa binga sari embobo edo ungoda amboda awa atopapotegari embobo edo ungoda amboda awa embo wasiri goroba de edo era awa edo ainda amboda awa embo God mi goroba ari itiri karu embo eoro ewagaewa edo isera embobo awara edo ungoda amboda awa embo embo nenei kondade edo isera embobo awa edo ungoda amboda embo eoro buro ewamei edo isera embobo awara edo ambo be amboda awa embo ge embo nenei mi gari sagogo ae sedo isera embobo awa ititisira. 29 Edo papatu berari mo Iesu da binga atopatari embobo awa ta? Awa aera. Edo binga sari embobo berari awa ta? Awa aera. Atopapotegari berari awa ta? Awa aera. Embo ari wasiri goroba de edo isera awa ta? Awa aera. 30 Edo embo berari karu embobo oro ewamei erita? Awodo aera. Edo embo berari embo nenei kondade eri ta? Awodo aera. Edo embo berari ge nenei mi gari sagogo ae awa serita? Awodo aera. Edo embo berari embo nenei mi ro sera awa ujugaderita? Awodo aera. 31 Awasedo kando bawo kando nenei derigarase awa dipapa ewo. Awarate boroko na ingoda yei kando ro bawo kando nenei derigadiri awa ujugadena.

Copyright information for `NOU