1 Corinthians 13

DUBO BARI MI KANDO NENEI AWA

DERIGEDO IRA

Na embo neinde kainde da ge awa sise edo asisi ewagaewa da ge de daedo sae etena te na embo nenei dubo bae ae etena awa naso ge awa tepo javi mi tiroubetou ae etira. Edo na goroba de God da binga awa minonu sae etena edo na jiro gari jiwae bae etena edo na tu ge awa berari gae etena edo naso tumonda ari awa be goroba ae etira awa na doriri sano wasiri ae etira te na embo nenei dubo bae ae etena awa na awa embo pogoso ra. Edo na naso rora berari awa embo rora ae ainda yei itae etena edo na binga ewamei minonu sena awasedo naso tamo riawo mi dungae etera te na embo nenei dubo bae ae etena awa na ro berari ena amimi na kondade adi aera.

Embo ave embo nei dubo burira awa uso yei sasainbari mi edo gogo ira. Edo embo ave embo nei dubo burera amimi rora budo ira awa dumo ae edo ira. Edo embo ave nenei dubo burise edo umo embo nembo ae kotira embo awa umo jariga embo aera. Edo embo ave embo nenei dubo burira awa umo ari bebegae ae edo ira. Edo umo rora umo awa embo dipapa jiwae ae edo ira. Edo umo embo nenei da yei biae ae edo ira. Edo embo ave embo da dubo budo ira embo awa wasiri biae edo ira te kotembedo dodo ira. Edo umo embo nenei da jawo da ge busari ge ingido ira awa embo umo embo nenei dubo ira awa iaviri ae edo ira. Awarate umo embo nenei da jawo da gebe moka awa ingadira awa umo iaviri adira. Edo embo ave embo nei dubo burira awa uso dubo bari awa mana doadira. Awarate umo iji berari uso jawo da ge ewagaewa kotadira edo iji berari kondade ari ewamei arase adira. Edo umo uso yei saboa edo atadira.

Dubo bari awawa matawa atadira. Edo ge avewa nei mi sari edo embo mi gadi jaradera ainda kando awawa atae adira. Goroba de God da binga minonu sadera awa atae adira. Busu da jiro gari awa atae adira. Ko nangoda jiro gari de nangoda goroba de mi God da binga minonu sedo era awa kiambu ro God mi kotisira ainde da inono aera. 10 Awarate ro berari God arase kotisira awa adira iji ainde nangoda ari memeinya awa atae adira.

11 Edo na mei kiambu atisena iji ainde na mei kiambu da ge awa sisena edo mei kiambu da ari isena edo memei memeinya da kotari awa kotisena. Awarate boroko iji eiawa na embo etena awasedo na mei kiambu atise isena awa atae etira. 12 Edo rora ingode boroko gosera awa teta rora umenga da gosera te isaga gae jarera. Edo amboda awa ingode rora berari teta waiko janibari inge ari ainda isaga be isaga gadera. Edo boroko naso gari awa kiambu ra te amboda naso gari awawa nembodiba be teta God na awa nembodiba awodo gido ira da awodo adira.

13 Edo boroko rora tamonda tumonda ari de edo God ro adi sari sisira awa simba ari de edo dubo bari de awa atira te dubo bari mi nenei etoto awa derigurira.

Copyright information for `NOU