1 Corinthians 15

KERISO BETEDO SEKAGO ERIRISIRA

Edo boroko naso nanonamendi ruvegeowase sedo na ingoda yei binga ewamei matu ingoda yei sisena awawa sekago sari dipapa ena. Edo binga ewamei amone ingoda gebe ari da tutuvi ra. Edo ingo iji berari binga ewamei eiawa gebe ewa awa God mi ingo soregurira awarate ingo binga ewamei nanemi minonu sedo ena awawa jigido gogo ae adewa awawa ingoda tumonda ari awa pasega ra.

Edo binga nembodiba be nanemi betena awa ingoda yei setena awara. Edo binga re eire. Keriso ingodenaso wasiri bebegae awasedo bebetisira jiwari mi umo betarase sisira da awodo. Edo betetiri ungo mi umo gousera edo iji tamonde atae etiri God mi umo jigiri eririsira jiwari mi unemi adira sisira da awodo. Edo God mi Iesu jigiri erido umo giti Peter da yei mambudo edo amboda binga atopapotegari embobo 12 da yei mambiri ungo umo gosisera. Edo ainda amboda umo uso ambojimbi 500 da yei mambiri ungo mi umo gosisera. Edo embo jiwae umo gosisera awa atera te nenei awa bebetisera. Edo ainda amboda umo James da yei mambiri umo getiri edo binga atopapotegari nenei berari da yei mambiri umo gosisera.

Edo ambo be amboda umo naso yei bugiri na umo gosisena. Evetu uso kinapeina bari iji awa atae edo ira awarate iji nenei umo gasou jiradi sima jirarago edo mei budo ira. Da awodo na Iesu gebe adi sima arago Iesu gebe isena. Edo Iesu da binga atopapotegari embobo berari awa nembogamo rate na awa Iesu da binga atopatari embo kiambu be kiambu ra. Edo embo mi mana na awa Iesu da binga atopatari embo sadera ainda be awa na goroba berari edo Iesu gebe ari embobo awa dedo gaedo edo isena awasedo. 10 Awarate God da uso jo ari mi na boroko embo rori awa isena. Edo uso jo ari naso yei amimi na etiri buro ewamei edo ena. Edo buro nanemi God embo edo ena amimi buro Iesu da binga atopapotegari embo nenei mi God embo edo era awa derigedo ira. Edo na buro eiawa naso goroba mi aera te God umo na jo edo umo naso demonda buro euri na buro eiawa edo ena. 11 Awarate naso buro mi ungoda buro awa derigadi ta ko ungoda buro mi naso buro derigadi ta awa nembo aera te ko nango berari awa binga ewamei awa minonu sedo era. Edo binga ewamei re eiawa ingo re gebe ewa.

AMBODA INGODENA BETEDO SEKAGO ERADERA

12 Nango Keriso betedo sekago eririsira ainda binga awa minonu sedo era. Awa ingo gido ewa edo roedo embo nenei ingoda teda amimi embobo betedo edo ungo amboda sekago eradi aera sedo eri? 13 Edo ungo ro sera awa gebe re Iesu Keriso bebetisira awa sekago erae ra. 14 Edo Keriso sekago erae re nango binga minonu sera amone gebe ae adira edo ingo ro gebe ewa amone atae ae etira. 15 Edo daedo Keriso erae re nango God da jawo da ge busae etera ainda be awa Iesu betetiri God mi jigiri eririsira awa sera awasedo. Edo embo betoro God mi jigae erae edo ira awa gebe re God Keriso jigae erae ra. 16 Edo embo betedo erae edo era awa Keriso erae isira. 17 Edo Keriso umo erae awa gaegae edo etiri ingo Keriso gebe edo ewa. Edo gaegae edo ingo Keriso gebe edo ewa awa ingo ingoda wasiri bebegae da atadewa. 18 Edo daedo Keriso sekago erae re Iesu gebe ari embobo bebetegurisera awa betari matawa atari awa bae etera. 19 Edo ingodena boroko waisiri de atera ingodenaso gebe ari Keriso da yei amimi ingodena kondade ira te ingodena betoro ingodenaso gebe ari ingodena kondade ae adira awa ingodenaso dubo vevera amimi embo busu da atera ainda dubo vevera awa derigurira.

20 Awarate Keriso betetiri God mi umo etiri eririsira amone gebe moka ra. Edo Keriso awa eririsira awasedo embo betedo era awa teta eke koru seka inge edo era awa ungo daedo eradera. 21 Edo ro embo da Adam mi isira amimi euri embo betedo era awarate embo da Iesu Keriso mi ro isira amimi euri embo sekago erido era. 22 Edo embo berari Adam da wasiri biae awasedo betedo era te da awodo Keriso awasedo betedo sekago eradera. 23 Edo embo dada ewoga ewoga eradera. Iesu Keriso umo awa giti eririsira. Edo amboda umo bugadira iji ainda embo Keriso da totopo awa sekago eradera. 24 Edo ungo eroro rora berari da atae ari iji awa bugadira. Edo atae ari iji awa bugari Keriso mi ari rora berari da goroba awa atae adira. Edo asisi da goroba ainde busu da gitijijigegari embobo da goroba de edo rora berari da goroba de edo embo berari da goroba de awa atae adera. Edo iji ainde Keriso mi uso Mamo God da yei embo berari umo gebe edo era ainde buro berari embo mi God embo ewora ainde awa itadira. 25 Edo Iesu Keriso mi gitijijigurise ari uso gitopo embobo berari awa duradera. Edo God mi usibesi ari gitopo ambo duradira. 26 Edo gitopo ambo be amboda duradira amone gitopo betari awa ra. 27 Ko jiwari mi sira,

“God mi embo berari de rora berari de awa uso tei tuda itari ungo mi God awa gitijigari nembodiba ra sadera.”
Awarate jiwari mi rora berari sira awa God awa sira ainda aera. God rora berari de embo berari de awa Keriso da tuda itari Keriso mi ungo gitijigadira.
28 Edo embo berari de rora berari de awa Keriso da tuda oro edo Keriso God da mei awa umo umosuka God da gitijigari da tuda itadira ainda be awa God mi embo berari de rora berari de awa Keriso da gitijigari da itira awasedo. Edo God mi rora berari awa gitijigarase ititisira.

29 Edo boroko embo bebetegari awasedo embo nenei umo mi ewamei ari wasiri awa burera mo na ro seni? Awodo era mo embomei omomo ro adi jareri? Edo ungo sera embo betedo era awa sekago erae ra sera. Edo awa gebe re ungo roedo bebetegari embobo da jawo da umo mi ewamei ari wasiri awa burevi? 30 Awarate nango kotewo. Ingodena ewoga ewoga ari embobo ra. Iji berari embo mi nango dedo gaedo edo era. Edo sekago erari da ge awa gebe ae re nango ro edo memesi eiedo burera awa ingo kotevi? 31 Nanonamendi iji dada na betadi sia edo ena. Edo eiedo sena ainda be awa gosena ingo nangode da dada Bada Iesu Keriso ga da pepeta ewamei ewa amimi na iaviri ena. 32 Edo Ephesus nati einda na binga ewamei minonu sedo ena awa teta na ambe jinjeri wo de isoro arago edo ena. Edo na awodo edo na nasuka iaviri adi adena mo riroga mo ro beni? Ingo ge awa garira, “Ingode indido kumbudo ore ko euma ingodena betadera awasedo.” Edo embo betoro God mi ungo jigae erae edo ira awa ingode sari mi sira awodo atore.

33 Gaegae awo embo ge awodo sera amimi ingo bagore ta ungoda ge awa ingove. Edo ingo embo bebegae de da otao awa ungo mi oro ingo embo bebegae adewa amone gebe ra. 34 Ingoda kotari bebegae de ari bebegae de awa dowo. Edo embo nenei ingoda teda awa God gaera. Edo na ingoda yei seteno men gawase. Ingoda kotari ewamei awa sekago ewo bugare.

INGODENA BETEDO INGODE TAMO RAWODO AWA BERI?

35 Jiro bebegae embobo ingoda teda amimi nganega eiedo awa era, “Embo betedo mo tamo mo rawodo de wasiri seka da ereri?” 36 Edo naso mina sari re eire ingo ve gowadewa edo ve awa giti betadira. Edo ve awa betedo edo koru edo wasiri seka de eradira. 37 Ve de rive de awa da awa aera. Ve awa rora memeinya edo ve awa gari neinde kainde ra. Edo pisa ve de ve neinde kainde ra. 38 Edo ve awa koru edo eruri God mi uso tamo ro itari dipapa edo ira awa itido ira. God mi ve dada da ungoda tamo awa itido ira.

39 Edo rora neinde kainde da tamo God mi edo ira awa da awa aera. Edo embo da tamo awa gari nei wo mane da tamo awa gari nei edo ri memei da tamo awa gari nei edo ewa wo de umo wo de da tamo awa gari nei.

40 Edo utu da rora da tamo de busu da rora da tamo de awa gari dawa aera. Edo busu da rora da tamo da giro awa ewagaewa rate utu da rora da tamo da giro da gari awa ewagaewa rate busu da awodo aera. 41 Edo iji da tamo de kariga da tamo de damana da tamo da gari awa dagari ae be ra te ungoda gari awa nei na. Edo damana berari da gari awa neinde kainde ra.

42 Edo eiedo awa God mi bebetegari embobo jigari eradera iji ainde adira. Edo embo nei betoro tamo awa govedo era iji ainde tamo awa betedo ira te amboda God mi embo awa jigari eradira iji ainde tamo badira tamo awa betadi aera. 43 Embo mi betari embo da tamo awa govedo era iji ainde tamo awa goroba ae edo gari ewa ae edo ira awarate amboda God mi embo awa jigari eradira iji ainde tamo badira tamo awa goroba de edo gari dagari ae be adira. 44 Edo embo mi betari embo da tamo govedo era amone ungo re uso busu da atari tamo awa govera awarate amboda God mi embo awa jigari eradira iji ainde tamo badira tamo amone uso utu da atari tamo awa badira. Ainda be re embo busu da atera awa ungoda tamo awa gari nei rate ungo betoro God mi ungo jigari eroro edo ungoda yei tamo gari nei awa itadira. 45 Ko jiwari mi sira,

“God mi embo tuturo Adam awa edo wasiri awa uso yei ititisira.”
Awarate Adam amboda bugusira embo amimi embo da yei wasiri itadira.
46 God tuturo da ingodenaso yei utu da atorase tamo awa itae rate umo tuturo da ingodenaso tamo busu da atari awa ititisira. Edo ainda amboda awa utu da atari tamo awa ititisira. 47 Edo God embo Adam tuturo da awa busu da konipo mi isira te Adam amboda bugusira awa utu dodo busu da wowosisira. 48 Edo embo busu da atima era awa teta God mi embo tuturo da busu mi isira da awodo ra. Edo embo God da topo awa teta embo utu dodo busu da wowosisira da awodo adera. 49 God mi ingodenaso tamo isira awa teta ingodenanemi ingodenaso kinapeina da bo gemboro eudo era da awodo ra. Edo ingodena busu da atera awa tamo God mi embo da tamo busu mi isira awodo awa ombuse atera. Awarate amboda awa ingode tamo embo utu da edo ombudo wowosisira da awodo awa ombadera.

50 Nanonamendi naso ge ingiwo. Ingodenaso busu da atari tamo amimi God da gitijigari yei da rora awa mana badera. Edo ingodenaso tamo betadera amimi mana wasiri natopo atari badira.

51 Edo na ingoda yei koma ge awa isaga ena awasedo dengoro edo ingiwo. Ingodena nenei awa bebetegadera edo nenei awa bebetegadi aera te ingode berari tamo sekaseka badera. 52 Edo God da puin amboda javi sadira iji ainde ingode tamo seka awa badera. Edo ingode tamo seka awa burigi badera teta burigi dombu pari arago era. Edo God da puin javi sadira iji ainde Iesu gebe ari embobo bebetisera awa God mi jigari eradera. Edo jigari eradera awa ungo mi sekago mana betadera. Edo ingodena wasiri de atera awa tamo seseka baradera. 53 Edo ingodena ingodenaso tamo betadira awa dodo ingode tamo betae atadira awa ingode badera. Edo ingodena tamo betari awa dodo tamo sekago betae atadira awa badera awa teta ingode ombari digari seka barago adera. 54 Awasedo awodo adira awa ro jiwari da sisira awa be adira. God mi betari awa usibesi isira. Ingodenanemi gitopo berari papotisera. Edo jiwari da tano da mi sira,

“God da goroba mi betari da goroba awa usibesi etira. Edo God mi betari awa patetira.”
55 Edo jiwari da tano nei mi sira,

“Betari imo rawodo edo nango patesi? Betari nango memesi da itari iso goroba mo nonda mambiri?”
56 Wasiri biae mi betari uso goroba ituri embo da yei memesi itido ira. Edo wasiri biae uso goroba awa agodari da yei edo budo ira. 57 Awarate God ingodenaso Bada Iesu Keriso da yei awodo ingode patanase sedo goroba ari itido ira awasedo ingode God da yei doio sore.

58 Awasedo naso nanonamendi goroba edo deriwo edo jiro ingoda wareregeove. Ta iji berari God da buro ewo ainda be awa buro ro ingo God embo ewa amone tepo aera.

Copyright information for `NOU