1 Corinthians 9

IESU DA BINGA ATOPATARI EMBO RAWODO ATADIRA AWA

Ingo na Iesu gebe ari embo aera awodo sevita? Ingo embo nei na bajari ra sevita? Na ingoda yei da ge eiawa sane. Edo na nasuka Iesu ingodenaso Bada awa gosisena. Edo na binga ewamei ingoda yei atopapotisena amimi ingo awa Iesu gebe ari embobo isewa awa ra. Edo embo nenei awa naso Iesu da binga atopatari embo da buro awa ujo ae isera te ingo naso buro awa dipapa isewa. Edo ingo Iesu gebe ewa amimi isaga ira awa gebe na awa Iesu da binga atopatari embo awodo ira.

Edo embo naso buro ena ainda jawo da ge bebegae sadera awa naso beitigari ge re eiawa sadena. Namone Keriso da buro ena awasedo ingo ro kotevi? Embo naso yei indari itadera awa awara ta mo ko awara aeri? Edo Iesu da binga atopapotegari embobo nenei de Iesu da nanonamendi de edo Peter de awa aro asini jimbusera. Edo na aro jimbudo edo yei berari nenei awa esega ae etena ko na esega ise evetu budo ungae tembae etena amomo dagari ae ta mo? Gebe amone dagari ae ra. Edo eiawa kotewo. Na Barnabas ga da God da buro ise tembunono ingo mi nangoda yei bosini de indari de itadewa amone awara. Edo busu da gitijijigegari ungoda isoro embobo da yei isoro gi emi de indari de bo sini de awa itido eri ta aeri? Edo buro da buro ari embo uso buro da indari awa indido ita indae ri? Edo wo cow simba ari embo umo uso cow da emi budo ira mo indido ita indae ri? Gebe ungo edo era awasedo embomei mina borase awara sena.

Na naso kotari topo awa ingoda yei sae ra ainda be awa God da agodari ge mi daedo atopapotira da awa sena. Edo ingodena Moses da jiwari da eiawa ajigedo riroga awa gido era,

“Wo oxen awa indari wheat tamo da pepeta euri edo wheat ve awa busu da wosedo ira edo iji ainde wo oxen da be awa takibedo digose.”
10 Edo ingo awa ajigedo gido ewa mo ingo mo ro kotedo evi God mo wo oxen umo umosuka awa sita mo ko umo ingodenamonde daedo awa siri? Gebe umo ingodenamonde daedo awa sira. Embo ve goworase busu sia edo ira ainde embo indari amboda be euri wujedo ira embobo etoto eiawa indari sari awa ungoda tega awa badera awodo ra. 11 Edo nango ingoda yei God da gebe moka awa ingoda yei atopapotisera teta buro da buro ari embo mi ve buro da govedo ira da awodo awasedo ingo mi ititirowo nango mi indari badera awa biae ta? Awodo aera. 12 Ingo indari de rora de embo nenei da yei itadewa awa ingo nangoda yei daedo itadewa awa biae ta? Awodo aera. Edo ingo nangoda yei itadewa amimi embo nenei da yei ititewa awa derigadira.

Awarate nango gaegae edo embo Keriso da binga ewamei awa ingorase beitigeorase sedo nango ingo mi indari ta rora nenei itawase sedo gaera.
13 Edo Jew embobo da tumondebain ari oro da buro edo era embobo da mina awa bae ra te indari tumondebain ari oro da itido era awa indido era edo embo rorou itido era embobo awa indari embo nenei mi rorou itido era indari awa budo indido era awa ewamei na. 14 Edo God mi sedo ira embo uso binga ewamei minonu sedo era awa embo minonu ingera amimi ungoda yei indari itadera.

15 Edo rora berari awa gebe ra te na ingo mi naso yei indari itawase sedo gaera edo na boroko indari de rora nenei de itawase sedo ove eiawa aera. Awodo aera edo na ingoda yei benunu awodo sadi adena giti awa na betae etena awara. Edo embo ungo ro adera amimi mana ari naso ge da susu awa sangove adira. 16 Edo na iji berari binga ewamei awa minonu sise atima ena te amimi naso ge goroba da susu awa itae ra. Edo God mi na anase setiri na binga ewamei awa minonu sena awasedo na binga ewamei eiawa minonu sadena ainda emboro atae adira awa na biae ise atadena. 17 Na nasuka buro eiawa adi dipapa edo adena awa na mina badena. Awarate buro eiawa ari awa naso dipapa aera. Na buro eiawa ena ainda be awa God mi buro eiawa nanemi anase sedo setiri ena. 18 Awasedo buro eiawa ise mina mo ro beni? Awa sano gave. Buro eiawa anase sedo God mi naso yei goroba awa ititisira. Edo God naso yei goroba awa ititisira awa na goroba awa tepo tapo jingama aera. Edo na binga ewamei eiawa minonu sise embo mi naso mina ganu itorase mana sedo gadena. Awarate na buro eiawa ise awa na iji berari iaviri nembodiba budo ena. Edo na iaviri awodo burena awa na naso mina burena.

19 Embo nei mi na bajari aera. Edo na embo nei da buro embo aera. Awarate nanemi embo jiwae be awa kondade ano Iesu gebe orase sedo awa na teta embo berari da buro embo awodo isena. 20 Edo Jew embobo kondade ano Iesu gebe orase sedo awa na ungoda teda atise ungo atopapotise Jew embobo da wasiri ambo ambo ena. Edo na awa Moses da agodari da tuda atae ra te na embo Moses da agodari da tuda atima era ainda teda buro eiawa ena awa teta na Moses da agodari da tuda atarago ena ungo kondade ano Iesu gebe orase sedo. 21 Edo da awodo na embo Jew ae ungo Moses da agodari da tuda atae awa Iesu gebe orase sedo awa na teta embo Jew ae amimi atarago edo ena. Awarate na awodo atise na God da agodari awa kera edo ena ainda be awa na Keriso da agodari da tuda awasedo. 22 Edo embo nenei ungoda tumonda ari awa goroba ae awasedo ungo kondade adi sedo gido na teta embo uso tumonda ari goroba ae awodo edo ena. Edo awodo edo ena amimi God mi embo neinde kainde soregarase sedo na ungoda teda emboro neinde kainde ainda atima ena.

23 Edo binga ewamei awasedo na awodo edo ena edo ungo mi ingido God da ewamei ari jiwae be awa borase sedo edo ena. 24 Edo embo sumbudo era awa ainda be awa ungo amemi giti tani da mambeiri awa gadi sumbudo era. Edo embo amemi giti tani awa derigedo ira awa riroga budo ira te embo nenei uso amboda bugudo era awa riroga bae edo era. Edo sumbari awodo awa teta Iesu Keriso sapo ari da awodo ra awasedo da awodo ari ingo riroga badi sedo re Iesu Keriso awasedo sumbuwo. 25 Edo sumbari embo mi burigi sumbudo riroga badi sedo umo uso tamo awa simba edo gogo edo ira te uso riroga awa burigi atae adira. Edo ingodena da awodo sumbari embo mi arago edo ingodenaso tamo awa simba edo gogo edo Iesu Keriso kera adera awa riroga badera awarate ingodenaso riroga awa matawa atadira. 26 Awasedo na tepo tapo sumbae rate na naso diti awa atae ari tani da itido edo dambuderari sumbena. Edo na Iesu Keriso da buro edo ena awa teta embogo embo mi arago edo ena. Edo na embogo edo derigadi sedo goroba berari mi embogo edo ena. 27 Edo ungoda tamo awa goroba arase sedo sumbari embo de embogo embo de ungoda tamo awa simba edo gogo edo era da awodo na naso tamo simba edo gogo edo ena. Edo na embo jiwae da yei binga ewamei awa minonu sewona. Edo gaegae edo wasiri biae ano God ujo ae eurase sedo na naso joda dipapa bebegae awa ae edo ena.

Copyright information for `NOU