1 John 1

IESU KERISO DA JAWO DA GE

Iesu Keriso awa God da ge embo da wasiri itido ira awa ra. Edo Keriso umo tuturo da atisira edo matawa atadira. Edo nango uso ge ingisera edo nango nangoda diti mi umo gosisera. Edo nango gido gogo isera. Edo nango uso demonda ra.

Edo wasiri be moka eiawa isaga etiri nango mi gosisera awasedo nango Keriso da jawo da wasiri matawa atari awa ingoda yei sera. Edo wasiri matawa atari eiawa Mamo ga da atari ra. Edo unemi wasiri einda be moka awa isaga etiri nango mi gosisera.

Edo ingo nango de da otatao edo Mamo de uso mei Iesu Keriso de da dada awase sedo nango ro nangoda diti mi gido edo ingisera awa ingoda yei daedo sera. Edo ingodenaso iaviri awa beda arase sedo nango ove eiawa ingoda yei jivera.

GOD AWA USASA RA

Binga God da mei mi siri nango mi ingisera binga awa nango mi ingoda yei minonu sera. Edo binga re eire God awa usasa ra. Edo umenga uso joda atae ra. Awasedo ingodena wasiri biae da umenga da pepeta ise ingodena God da otatao sadera awa embo mi ingodenaso ari barari awa gido ingodena ge busera awa gadera. Awarate ingodena Iesu gebe ari embobo usasa da teta God umo usasa da atira awodo atadera awa ingodena teta otatao awodo dada anumbedo kiki mina dira ise atadera. Edo ingodena awodo iriroro God da uso mei Iesu da ororo mi ingodenaso wasiri bebegae awa segirari ingodena ewagaewa adera.

Edo ingodena wasiri bebegae ae atari sadera awa ingodena ingodenaso jo awa ganduburera. Edo ingodena wasiri biae ae atari sadera awa God da gebe moka awa ingodenaso jo da atae ra. Awarate ingodena wasiri bebegae adera awa God da yei soro God umo ro adi sari gari sisira awa adira edo unemi ro ewamei awa ingodenasoyei adira. Edo unemi ingodenaso wasiri bebegae ro edo era awa kotembedo dodo edo unemi ingodenaso jo awa segari ewagaewa adera. 10 Edo ingodena wasiri bebegae ae sadera awa ingodena sera God ingodenaso jawo da ge busari sera ainda be awa matu God mi sisira embo berari awa wasiri bebegae isera. Edo ingode awodo sadera awa God da ge ingodenaso jo da atae ra.

Copyright information for `NOU