1 Peter 2

IESU AWA TETA MANDO DA GANUMA TUTURO INGE RA

Awasedo wasiri seka kumbudo gido wasiri bebegae neinde kainde ewowa awa ari awa dowo. Edo gebusari dodo ise sarago ari dowo edo embo nenei mi rora burirari tini gambari ari awa dodo edo embo nenei da jawo da ge sari awa dowo. Edo ingo God da ewamei ari de kando ari de kumbadewa awa nenei jiwae bari da beji awa tambuwo teta kinapeina memeinya mi ai mane da emi embo edo era da awodo. Edo God da ge kumbadi sedo beji awa tambuwo ainda be awa ingo uso ge kumbadewa amimi ari ingo awa bajido Iesu gebe ari embobo goroba de adewa.

Keriso wasiri de atira ainda puwo. Edo umone teta mando da ganuma tuturo da awodo ra. Edo embo mi ganuma tuturo awa biae sise ujo ae edo era te God ganuma tuturo awa ewamei be ewamei sedo nenei awa ujo ae edo ira. Edo ingo Iesu gebe ari embobo awa teta mando da ganuma nenei awa itido era da awodo ra. Edo God mi ingo embo wasiri de atewa awa jingama ise edo Asisi Kotopu da mando ira. Edo ingo awa God da priests ewamei be edo ingo ingoda jo da rorou God mi Iesu Keriso da buro awa embo kumbarase sedo God da yei ititewa. Edo na awa sena ainda be awa jiwari mi sira,

“Ganuma uso mina nembodiba awa nanemi sia edo boroko Zion nati da ititena. Edo ganuma awa mando da ganuma tuturo ra. Edo Soregari Embo God mi itari bugarase sisira awa mando da ganuma tuturo awa ra. Edo embo amemi umo gebe adera awa mana mana adi aera.”
Edo ingo embo Keriso gebe ewa awa ingo uso mina awa nembodiba kotewa te ingo embo gebe ae edo ewa awa ingo jiwari eiawa dengoro edo giwo,

“Ganuma awa mando itari embobo mi ujo ae isera awa ganuma amimi ganuma nenei awa derigetira.”
Edo jiwari nei mi sira,

“Embo mi ungoda tei awa ganuma einda dadera. Edo ungo ungoda tei awa ganuma ainda dedo ungo duradera.”
Edo ungo tei dedo dudurera ainda be awa ungo God da gebe moka awa gebe ae era awasedo. Edo God mi riroga re awa embo uso ge gebe ae era embobo awa embo sia ira.

Awarate embo ingo God mi jawo sisira. Ingo awa uso priests isewa. Edo ingo awa God da embobo ewamei be ra. Edo God mi ingo binga ari ewagaewa God mi isira awa minonu sawase jawo sisira. Edo embo ingo awa umenga da atima isewa awa unemi uso usasa dagariae da bugawase jawo sisira. 10 Edo matu awa ingo God da embo aera awarate boroko awa ingo awa uso embobo ra. Edo matu awa ingo God da jo ari da atae ra awarate boroko ingo awa God da jo ari awa kumbudo ainda atewa.

INGODE GOD DA BURO EMBOBO ORO

11 Naso otatao ingo awa teta embo busu nei da mi busu einda atarago ewa awa sedo ge sano giwo. Ingoda tamo da dipapa awa ingoda jo de asisi de da gitopo ra awasedo tamo da dipapa awa ujo ae edo gido garago ewo. 12 Edo dipapa awa ujo ae edo ingo busu einda embo God gae ainda teda edo gogo edo atiwo. Edo ingo edo gogo edo awodo atirowo embo God gae mi ingoda ari bari ewagaewa ewa awa gore. Edo ungo mi ingo wasiri bebegae ewa sadera awa ungo ingoda wasiri ewagaewa awa gido awa ungo mi ingo mana bekuba adera awarate Keriso bugadira iji ainde ungo mi God jasiga adera.

13 Edo God da jawo da agodari embo mi ititisera awa kera edo gogo ewo. Edo gitijijigegari nembogambo de memeinya de da ge awa kera ewo. 14 Edo gitijijigegari nembogamo mi gitijijigegari memeinya awa embo wasiri bebegae oro riroga itorase ititisera edo embo ari ewagaewa adera awa jasiga orase. 15 Edo eiawa God ingo mi awase dipapa ira. Edo embo jiro egae mi ge tepo tapo ingo Iesu gebe ari embobo da jawo da sedo era te wasiri ewagaewa iji berari ewo ainda be awa ingo wasiri ewagaewa adewa amimi ari embobo awa ge ungoda dodo jamo jamo adera. 16 Edo God mi ingo wujegetira awasedo embo tepo mi atarago ewo. Awarate na embo tepo etena awasedo wasiri bebegae adena seove ainda be awa ingo awodo adewa awa ingo ingosuka gandubadewa. Edo ingo awa God da buro embobo etewa awasedo God da buro embobo mi atarago ewo. 17 Embo berari sapo ewo. Iesu gebe ari embobo nenei dubo buwo. Edo God oju ise saboa ari mi umo kera ewo. Edo gitijigari nembodiba sapo ewo.

MEMESI INGODA YEI BUGARI GIDO OJU SUMBOVE

18 Ingo buro embobo ingoda babojegari saboa ari mi sapo ewo. Edo saboa ari mi bajari ingoda yei ewamei ise ingo kondade edo ira awa sapo ewo awarate daedo saboa ari mi bajari ingoda yei biae edo ira ainde da sapo ewo. 19 Edo ingo awodo adewa awa God mi ingo ewamei adira. Edo ingo ro ewamei awa adewa te memesi badewa awa sumbudo mambove ainda be awa ingo gosewa ingo ro God mi awase dipapa ira awa ewa awasedo. 20 Edo ingo wasiri bebegae edo memesi kumbadewa te oju sumbadi ae adewa mo amemi ingo jasiga eri? Awarate ingo wasiri ewagaewa ise memesi budo oju sumbae adewa awa God mi ingo ewamei adira. 21 Edo God mi ingo re awa awase jawo sisira. Edo Keriso re ingoda jawo da memesi burisira awasedo uso tei kotu da memesi da emboro awa ambo ambo ewo.

22 “Edo umo wasiri biae da ro aera. Edo umo ge da ro busae ra.”
23 Edo embo mi uso jawo da ge bebegae sedo isera te umo ge mina biae ungoda yei saera. Edo umo memesi burisira te umo mina ro aera te umo God kasari edo gogo edo ira awa tumonda edo isira edo umo gosisira God mi umo simba adira awa. 24 Edo Keriso orega da bebetise ingodenaso wasiri bebegae da riroga awa ango edo mambari ingodena ingodenaso wasiri bebegae dodo jo ewagaewa de da atorase sedo isira. Edo ingo Keriso da tamo da bubuko mi ewamei isewa. 25 Edo ingo awa teta wo sheep mi rerevi edo munenegari inge isewa te boroko ingo sekago engenembedo wo sheep simba ari embo ingoda jo de asisi de simba edo ira awa ambo ambo ewa.
Copyright information for `NOU