1 Thessalonians 1

Na Paul mi Silas de Timothy de da ove eiawa Iesu gebe ari embobo Thessalonica nati da ainda God Mamo de Bada Iesu Keriso de da topo da ititera.

Edo God ingoda yei jo jamo jamo ari de wasiri ewamei ari de itare.

PAUL THESSALONICA NATI EMBOBO

DA TUMONDA ARI AWA EMBO GOD

JASIGA ISIRA

Nango ingo berari awa embo God jasiga edo era. Edo nango ingoda jawo da iji berari God da yei sedo era. Edo nango God ingodenaso Mama da diti da ingo Keriso gebe edo edo wasiri ewagaewa ise Keriso dubo burise edo buro okain edo ewa edo Bada Iesu Keriso mi matu ro adi sisira awa adira awa gebe edo ingo goroba de atima ewa awa nango ruvegae ra.

Edo nanonamendi nango gosera God ingo dubo budo gido ingo uso embobo awase kotisira. Edo nango ingoda yei bugudo nango ge da amimi aera te Asisi Kotopu da goroba mi binga ewamei awa minonu sedo era. Edo nango gosera binga ewamei awa gebe ra. Edo ingo gosewa nango ingode daedo atima isera ainde ingo mi ewamei ari kumbawase sedo nango ro ewamei awa edo isera. Edo ingo nango ro edo isera awa gido ingo da awodo edo isewa. Edo ingo memesi nembodiba tambudo isewa te ingo Asisi Kotopu mi jo iaviri itido isira amimi binga awa budo isewa. Awasedo ingo Macedonia busu embobo de Greece busu embobo berari de mi ingo gido pepeta ae etera emboro ainda pepeta edo isewa. Ainda be awa ingo Keriso da binga awa Macedonia busu de Greece busu de da ititisewa awasedo. Edo da awa aera te embo yei berari da awa ingoda God gebe ari da ge awa ingisera awasedo. Awasedo nango mana ingoda jawo da ge jiwae mana sadera ainda be awa ingoda binga awa embo berari matu gari awasedo. Edo nango ingo esega etero ingo nango ingo joda isewa awa embo re ge da awa sedo era. Edo ingo God gebe wasiri de atira awa kera adi ingoda ove kekevegari awa dodo God da yei wareregurisewa. 10 Edo ingo God da yei wareregedo uso mei awa utu dodo engenembarase simba ewa. Edo uso mei Iesu awa betetiri God mi jigiri eririsira. Edo God mi Keriso jigiri eririsira awa gae gae edo God uso tini gambari awa ingodenaso yei bugurase Keriso ingodena soregurisira.

Copyright information for `NOU