1 Thessalonians 3

PAUL TIMOTHY UNGODA YEI ITIRI MAMBUSIRA

Nango gadi dipapa edo era amone ingoda tumonda ari Keriso da yei awa goroba de atita ko awodo aeri awasedo nango Athens nati da atise Timothy ingoda yei itoro mambarase sititara. Edo Timothy awa nangoda namendi nango de daedo dada God da buro binga ewamei Keriso da jawo da awa minonu sedo ira. Edo gae gae edo ingo dedo gaedo ari awa embo Keriso tumonda ari awa dowase sedo nango Timothy ingoda yei ititera. Edo ingoda jo awa goroba arase sedo edo ingoda tumonda ari awa bajido nembodiba arase sedo nango Timothy ingo kondade arase ititera. Edo ingo gosewa God dedo gaedo ari nangoda yei awa bugurase gajae ra. Edo nango ingode atima isera iji ainde nango ingoda yei sisera amboda embo mi ingo dedo gaedo adera sisera. Edo ingo gosewa nango mi ingoda yei awodo adira sisera awa etira. Awasedo nango Timothy ingoda yei itero mambusira. Edo dedo gaedo ari ingoda yei bugiri ingoda tumonda ari Keriso da yei awa goroba de atita ko atae ri awa nango mana mana edo kotitara awase Satan mi ingo patetiri nango buro berari awa awase be ae iutara awodo kotitara.

Awarate boroko Timothy ingo dodo nangoda yei bugudo ingoda tumonda ari Keriso da yei edo ingoda dubo bari awa goroba de atira ainda binga nangoda yei siutara. Edo binga awa ingido nango iaviri be era. Edo unemi nangoda yei siutara ingo kotari ewagaewa nangoda jawo da kotedo ewa edo ingo nango gadi dipapa ewa teta nango mi ingo gadi dipapa nembodiba era da awodo siutara. Edo nango awa memesi nembogamo de edo bouga jiwae be budo era te nanonamendi nango ingoda binga awa ingido nangoda jo awa goroba iutara. Edo nango ingo Keriso gebe ewa ainda binga awa ingero amimi nangoda jo goroba etera. Edo ingo Keriso gebe ari awa doae ise atadewa awa nango ewamei atadera. Edo boroko ingo awa embo nango God doio sera. Edo nango ingoda tumonda ari Keriso da yei edo ewa awasedo nango God da joda iaviri nembodiba be era. 10 Edo iji berari nango nangoda jo berari mi God da yei sedo gido era emboro pirigari nango bugudo ingo gadi. Edo nango ingoda tumonda ari awa bajido nembodiba arase sedo kondade adi ingoda yei bugadi dipapa era.

11 Ingodenaso Mama God de ingodenaso Bada Iesu Keriso de mi emboro pirigoro nango ingoda yei bugore. 12 Edo ingoda dubo mina bara ari de embo nenei dubo bari de awa Keriso mi ari bajido nembodiba are teta nango mi ingo dubo budo era da awodo. 13 Edo awodo irirowo ingoda jo awa goroba are. Edo amboda ingodenaso Bada Iesu embo berari umo gebe edo era awa budo umonde da engenembadira iji ainde ingo Mamo God da dombu da deradewa awa kotopu edo wasiri biae ae.

Copyright information for `NOU