1 Thessalonians 5

KERISO AWA ENGENEMBADIRA AWASEDO

SIA EWO

Nanonamendi nanemi ro berari eiawa adira ainda iji awa ingoda yei gaiadena amone inono aera ainda be awa ingo gosewa Keriso bugadira iji awa edo iji awa bugadi sima bugarago adira teta bengono embo mi tumba de bugadi sima bugarago adira. Edo embo mi sadera yei berari awa jamo jamo etiri ingodena ewamei atera sadera edo iji ainda usibesi ari awa bugadi sima ungoda yei bugarago adira. Edo usibesi ari awa bugutirari ungo mi bugurase beitigadi aera teta gasou evetu uso mei bari iji awa buguri edo umo uso tamo da memesi awa bugurase beitigari sago ae edo ira da awodo ra.

Awarate nanonamendi ingo awa umenga da atae ra awasedo Keriso da bugari iji awa bugadira awa ingo mana mana mana adewa teta bengono embo mi bugadi sima bugarago euri embo mana mana edo era da awodo. Ainda be awa ingo berari usasa de waiko de da kinapeina awasedo. Edo ingodena awa tumba de umenga de da kinapeina aera. Awasedo ingode mana ewo adera teta embo nenei mi Iesu bugadi aera sise ewo era awodo awarate ingode dombu gunjedo atise ingode ingodenasuka dedegurise edo gogo edo atore. Edo embo ewo edo era awa ungo tumba de ewo edo era. Edo embo umo okain indido era amone ungo re tumba de edo era. Awarate ingodena awa waiko da kinapeina awasedo ingode ingodenasuka simba ise edo gogo edo atore. Edo ingode tumonda ari de dubo bari de awa teta isoro embobo mi oka da pako itido era da awodo itore. Edo ingode Keriso mi ingodena soregadira awa tumonda ore. Edo ingodena awodo tumonda adera awa ingodenaso tumonda ari awa teta isoro embobo mi gobe ungoda kopiri da itido era da awodo are. Ko God ingodena uso tini gambari awa borase itae ra awarate umo ingodena awa soregari ingodenaso Bada Iesu Keriso mi ingodena embo sia isira awa borase ititisira. 10 Edo Keriso umo ingodena awasedo bebetisira awasedo ingodena betaderita ko wasiri de ataderita awa ingodena Keriso ga da dada atadera. 11 Awasedo dove ta kondade mina ara ise edo ewo jo embo nenei da awa goroba are teta boroko ewa da awodo.

PAUL DA USO GE SANGOVE UNGODA YEI

12 Nanonamendi nango ingo yei sedo gosera embo ingoda teda buro era awa sapo ewo. Edo embomei amone God mi ingo dedegurise atopatorase ititisira. 13 Edo ingo ungoda buro awasedo ungo dubo burise sapo ewo. Edo ingo ge bagae dubo bari mi dada atiwo.

14 Edo nanonamendi ingo dengoro era embo ungo buro adi ae sedo era awa sewo gore. Edo embo oju burigi edo era awa ungoda oju atae arase sedo kondade ewo. Edo embo goroba ae awa kondade ewo. Edo embo da yei tini gambari eove. 15 Edo embo da amemi ingoda yei biae oro gido mina eove ta iji berari ewamei mina ara ise embo berari da yei ewo.

16 Iji berari iaviri ewo. 17 Edo God ga da rora berari awa embo ge sewo. 18 Edo ingoda yei ro adira awa iji berari God da yei doio sewo ko amone God umo embo Keriso da topo mi awodo orase dipapa edo ira awasedo. 19 Edo embo riawo ewuse aturase ujo ae edo deoro ambudo ira. Edo awodo awa Asisi Kotopu da yei eove. 20 Edo binga God mi itido ira awa ujo ae eove. 21 Edo ge neinde kainde awa ingido ewa rawari edo biae rawari awa giwo. Edo awodo gido awa ge ewamei awa kumbuwo. 22 Awarate rora bebegae neinde kainde awa dowo.

23 Edo God ingodenaso jo jamo jamo ari itido ira amimi ingoda jo awa segedo ari ingo dagari ae be ave. Edo God mi ingoda asisi de jiro de tamo de awa dedegare edo Bada Iesu Keriso da bugari iji de ingoda asisi de jiro de tamo de awa wasiri biae ae are. 24 Edo umo ingo jawo sedo ira amimi adira ainda be awa umo mana ingo doadira.

25 Nanonamendi nangoda jawo da God ga da ge sewo.

26 Edo naso jawo da Iesu gebe ari embobo berari awa ategewo edo ungo de da ingo buwo.

27 Edo nanemi God da bajari ari mi ingoda yei sena ove eiawa Iesu gebe ari embobo berari da yei ajigewo.

28 Ingodenaso Bada Iesu Keriso uso ewamei ari ingode da matawa atare.

Awara

Ingoda namendi

Iesu Keriso da jawo da

Paul

Copyright information for `NOU