1 Timothy 1

Na Paul mi Timothy Keriso gebe edo naso mei inge isira ainda yei ove eiawa jivena. God ingodenaso soregari embo de Iesu Keriso de mi eoro ingodena ro God mi ingodenaso yei adira awa gido era ungo mi na awa Iesu da binga atopatari embo anase ititisera.

God Mamo de ingodenaso Bada Iesu Keriso de mi ingoda yei ewamei ari de jo ari de jo jamo jamo ari de itore.

EMBO GEBUSARI AWA ATOPATIDO ERA AWA SEIO AWODO ATOPATOVE

Na imo Ephesus nati da atasase dipapa ena ge amone na Macedonia busu da mambuse iso yei sisena. Edo Ephesus nati embobo nenei mi ge biae awa atopapotera awasedo imo ungoda yei seio awodo atopatove seio. Edo ungo awa kiki gebe ae awa atopapotera edo ungo awa ge embo God gae da ge awa atopapotera. Edo atopatari awodo mi euri embo ge mina baga edo era te amimi embo kondade ae God da ge awa gae awasedo embobo awa seio atopatari awodo awa dove. Edo embo God gebe adera awa ungo uso ge awa gadera. Edo ungoda yei da seio ato awodo papotera awawa doro dubo bari awa ungoda teda eradira awasedo. Ainda be awa dubo bari awa jo ewamei da uso be ra edo kotari ewamei de tumonda ari be de awa. Edo embo nenei ge eiawa doturisera awa iji berari embo nenei de da jo da jo da be ro atae kiki awa mina dira ise emboro nei da pepeta era. Edo embobo awa God da agodari ge awa atopatari dipapa era te ungo uso ge awa gaera. Edo ungo goroba de ge sera ainde ungo ge ro seri ainda be awa ungo gaera.

Edo embo mi God da agodari ge awa dengoro adera God mi dengoro orase dipapa ira awodo awa ungo agodari ge awa ewamei awa gadera. Edo ruvegeove God embo ewagaewa awa embo uso agodari ge awa itae rate embo wasiri bebegae edo era embobo awa embo uso agodari ge awa ititisira. Embo wasiri bebegae edo era re eire. Agodari bejari embobo edo embo embo nenei da yei ari bebegae edo era edo embo God ujo ae edo era edo embo wasiri bebegae edo era edo embo God sapo ae edo era edo embo ungoda mamono deoro betedo era edo embo ungoda ai mane deoro betedo era edo embo embo nenei deoro betedo era edo embo kotari bebegae kotedo era edo embo paima embo da wasiri biae awa edo era edo embo embo nenei sandido bundedo era edo embo ge busedo era edo embo embo nenei da jawo da ge busedo era edo embo atopatari gebe awa ujo ae edo wasiri bebegae edo era embobo awa embo God uso agodari awa ititisira. 11 Edo na ro boroko setena awa na atopatari binga ewamei da ro sira awodo awa na setena. Edo binga ewamei eiawa God wasiri biae ae rora berari inda atira awawa nanemi simba anase ititisira edo embo berari da yei minonu sanase ititisira.

GOD INGODENA JO ISIRA AWASEDO INGODE USO YEI DOIO SORE

12 Ingodenaso Bada Iesu Keriso mi buro eiawa anase naso yei goroba ititisira awasedo na uso yei doio sena. Edo matu na Keriso da jawo da biae sedo isena. Edo na uso embobo eura edo tambudo na ungo dedo gaedo edo isena. Edo nanemi eono embo jiwae be memesi budo isera te Keriso kotisira nanemi buro eiawa edo gogo edo adena awa gido unemi na uso buro embo anase ititisira. Edo God naso yei na jo isira ainda be awa na Keriso gebe ae ise edo na ro ena awa gae ena awasedo. 14 Edo Keriso mi na edo gogo edo isira. Edo uso ewamei ari awa teta umo uriri mi naso jo da sumbudo beda ari inge isira. Edo na ungae da dada isena ainde na umo na dubo be burira edo unemi etiri na umo gebe nembodiba isena awa gosisena.

15 Edo unemi embo wasiri bebegae embobo awa soregadi Iesu Keriso busu da bugusira awa gebe moka ra awa gebe eio. Edo wasiri bebegae eiawa nanemi matu edo isena wasiri bebegae nembogamo amimi wasiri bebegae embo nenei mi edo isera awa derigurisira. 16 Awarate God na jo isira ainda be awa umo embo mi Keriso awa saboa ari mi gorase dipapa edo ira embo wasiri bebegae edo era awa saboa ari mi edo gogo edo ira na saboa ari mi edo gogo isira da awodo. Edo wasiri bebegae nanemi isena amimi embo nenei wasiri bebegae isera awa derigurisira awasedo embo mi God mi na jo isira ainda emboro awa gosisera edo ungo daedo gosisera God ungo jo adira awa. Edo God mi ungo jo ari ungo Keriso gebe edo ungo wasiri matawa atari awa badera. 17 Edo gitijigari nembodiba God matawa atise gitijigadira awa mana betadira edo ingodenanemi mana gadera awa embo berari mi sapo ise iji berari jasiga ore. Awara.

18 Timothy naso mei na iso yei ge eiawa ititena awa simba edo gogo eio. Edo imo awa Keriso da isoro embo ra awasedo atopapotegari bebegae embobo awa ro atopapotera awa atae orase seio. Edo ge nanemi iso yei ititena awa ge awa isoro embo mi uso isoro da gi emi jingama edo ira da awodo jingama eio. Edo na God mi iso jawo da matu ro sisira awa iso yei sena. 19 Keriso gebe ari awa dose. Edo ro ewamei edo ro biae ri awa iso kotari awa ewamei atare. Edo ro biae ri edo ro ewamei ri awa embo nenei da kotari awa biae isira awasedo ungoda tumonda ari Keriso da yei awa atae isira. 20 Edo Hymenaeus de Alexander de awa embobo einda teda ra awasedo na ungo God da jawo da ge bebegae sera awa gido ge dorase na ungo Satan da ingo da ititisena.

Copyright information for `NOU