1 Timothy 2

GOD EMBOBO EIEDO DA TUMONDEBAIN EWO

Tuturo da eiawa sadena. Iji jiwae embo nenei awasedo embo God manunugadera. Edo ungo God manunugurise edo ungo ro berari adi ise awa ungo God doio sadera awa awara. Edo ingode ro ewagaewa awa ise jo jamo jamo de atorase awa embo God da yei sedo goro gitijijigegari nembogamo de gitijijigegari nenei de awa God kondade ari ungoda busu da embo ewamei gitijigore. Edo embo mi God da yei ge awodo sadera awa God ingodenaso soregari embo awa iaviri adira ainda be awa umo embo berari mi uso ge moka awa gorase dipapa ira edo umo embo berari soregadi dipapa ira awasedo. Edo God da atira edo soregari embo da Iesu Keriso atira. Edo embo umo kapuru awa sembadi dipapa adera awa riri da awodo pepeta edo sembadera. Edo Keriso awa embo de God de da soropu da teta riri inge awodo atira. Edo Keriso God mi embo berari soregarase sedo umo betedo mina ititisira. Edo umo awodo awa iji be de isira awasedo God embo berari soregadi dipapa ira awa embo mi gosisera. Awasedo nanemi tumonda ari de God ge be moka da binga awa minonu sanase sedo God mi na awa Iesu da binga atopatari embo anase itido edo embo Jew ae ainda yei na atopatanase ititisira. Edo na ge busae ra. Na gebe sena.

Edo na embo yei berari da amimi God manunugorase dipapa ena. Edo embo God awodo manunugurise ungoda tinigambari de ge bagari de atae ari edo ungoda ingo ungo mi jigoro ungoda kopiri da vitido ira ingo awa ewamei are.

Edo embo evetu ungo jiro ewamei kotise bo sini asugore edo jariga embo evetu awodo eure. Ainda be awa embo evetu ungo bo ewagaewa asugedo edo oreti ewagaewa dubo da duredo era edo kopiri giro edo era awa ungoda gari ewagaewa amimi embo evetu nenei da gari awa derigari awodo jariga da kotari awodo mana kotadera. 10 Edo evetu awa Iesu gebe ari evetu awa umo wasiri ewagaewa are. Edo umo wasiri ewagaewa awodo adira awa umo bo sini ewagaewa ombari inge adira.

11 Edo embo evetu awa sapoa ari mi jariga ae ungoda atopapotegari da ge ambubu ingore. 12 Edo na sena evetu mi embo awa atopatadira awa awara aera sena. Edo embo evetu awa mana embo da bajari adera. Edo ingo Iesu gebe ari embobo dada adewa ainde embo evetu mana ge sadera te ungo re ingise atore. 13 Ainda be awa God tuturo da awa Adam edo ainda amboda Eve isira. 14 Edo Satan umo Adam gandubae rate Satan Eve ganduburisira. Edo Satan umo Eve gandubetiri Eve God da agodari kera ae isira. 15 Awarate evetu da amemi Keriso gebe adira edo umo God de uso embobo de dubo badira edo umo jariga da kotari ae jo ewamei de da atadira awa umo uso kinapeina bari iji de awa God mi umo kondade adira.

Copyright information for `NOU