1 Timothy 3

IESU GEBE ARI EMBOBO DA GITIJIJIGEGARI DA GE AWA

Embo amemi Iesu gebe ari embobo da gitijigari adi dipapa adira awa embo awa buro ewamei dipapa ira awa gebe ra. Edo Iesu gebe ari embobo da gitijigari awa embo wasiri biae ae edo aro da jimbusira awara te umo mana aro nei jimbadira. Edo umo edo gogo edo atise uso buro awa dagari ae ise atadira. Edo esega embobo uso mando da bugadera awa umo jo iaviri de da ungo atega adira. Edo umo God da ge ewamei atopatadira. Edo umo mana umo okain indadira edo umo mana embogo embo adira te umo embo da yei edo gogo edo sasainbari mi adira. Edo umo iji berari gano dipapa adi ae. Edo umo uso orobe awa edo gogo edo gitijigadira edo uso kinapeina awa ari saboa ari mi umo kera adera. Edo embo umo uso orobe gitijigari gae adira mo rawodo edo umo Iesu gebe ari embobo gitijigari mo geiri? Edo embo ave tepo iji tupo Iesu gebe ari embo adira awa gaegae embo awa jariga edo teta Satan mi jariga edo God da kasari da dudurisira awodo durure embo awa doawo Iesu gebe ari embobo da gitijigari eure. Edo embobo ave Iesu gebe ae edo era amimi embo da sapo ae adera awa embo awa doawo Iesu gebe ari embobo da gitijigari eure ko gaegae edo embo mi umo bekuba oro umo Satan da wao da durure.

KONDADE ARI EMBOBO DA GE AWA

Edo Iesu gebe ari embobo da teda da amemi kondade ari embo adi adira gido awa embo awa embo ewamei edo embo umo ro adi sira awa adira embo awodo gido are. Edo umo mana umo okain jiwae indadira edo umo mana jinaga embo adira. Edo umo jo uso berari mi God mi gebe moka isaga isira awa gebe adira. 10 Edo umo ewamei eita ko biae eiri awa gadi sedo awa Iesu gebe ari embobo mi uso yei buro itoro are. Edo umo buro awa ewamei adira awa dowo Iesu gebe ari embobo mi itoro kondade ari embo are.

11 Edo kondade ari embo da aro awa evetu ewamei be are. Edo umo mana embo nenei da jawo da biae sadira. Edo umo mana umo okain jiwae indadira edo rora mana bengono adira.

12 Edo kondade ari embo aro da jimbusira awara te mana aro nei jimbadira. Edo umo uso kinapeina de aro de ewamei edo gitijigadira. 13 Edo embo ave buro ewamei adira awa embo mi umo sapo adera awasedo umo oju ae uso tumonda ari Iesu Keriso da yei awa sadira.

ATARI EWAMEI RAWODO ATADERI AINDA TU GE AWA GOD MI ISAGA ISIRA

14 Na ove eiawa ise na kotena iji tupo atae ari na bugudo ingo gari dipapa ena. 15 Awarate na burigi bugae adena awa ingo ove einda ingodena God wasiri de atira ainda embobo rawodo ataderi awa gadewa. Edo God da embobo awa embobo Iesu gebe edo Iesu gebe ari embobo da diti ga isera awa ra. Edo Iesu gebe ari embobo diti dada awa teta tutuvi mi mando kondade edo ira da awodo ra edo umo goroba edo derido atima ira. Edo umo goroba de derido ira da awodo Iesu gebe ari embobo diti dada ungo God da ge moka awa goroba de derarase kondade edo era. 16 Edo ingodena awa wasiri ewamei de atari awa inono aera awa gebe ra awarate atari ewamei da tu ge awa Keriso ra. Eiawa koteio.

Keriso busu da bugudo embo isira. Edo Asisi Kotopu mi umo awa embo ewamei awa isaga isira. Edo asisi berari umo kera isera. Edo busu berari da embobo awa uso jawo da binga awa ingisera. Edo busu da embobo jiwae be umo gebe isera. Edo God mi umo betiri erido amboda umo utu da vivitisira.
Copyright information for `NOU