1 Timothy 5

IESU GEBE ARI EMBOBO NENEI EIEDO KONDADE EWO

Embo ogo da yei awodo eose awa seose ta iso imamo da yei rawodo sae etesa awodo seio. Edo singa banga awa teta iso namendi da yei ae etesa awodo awa eio. Edo emboevetu ogogo awa iso inyei da yei ae etesa awodo awa eio. Edo ademei awa da yei awa iso ru da ae etesa awodo awa eio. Edo iji berari kotari ewamei de jo ewamei de da atio.

Saboa ari mi rori garori topo egae awasedo kondade ari embo ae awasedo sapo eio. Awarate evetu rori ainda kinapeina de apipie de atadera awa doio uso kinapeina mi umo kondade ore. Edo kinapeina awa awodo adera amimi God iaviri adira. Edo ungo awodo adira awa ungo ungoda ai mamo mi simba edo isera ainda mina awa adera. Edo evetu rori umo teotopo ae edo umo kondade ari ae gido awa umo iji berari God tumonda ise edo sedo gari God mi umo kondade are. Awarate rori garori nenei gano badi sedo wasiri bebegae edo era edo rori garori eiawa ungo wasiri de atera awa teta ungo bebetegari ingege isera. Edo rori uso kinapeina awa embo mi bekuba eorase sedo re ge eiawa kinapeina da yei seio. Embo ave uso orobe simba ae edo ira embo amone teta umo awa Iesu gebe ae embo da wasiri awa edo ira ainda be awa embo Iesu gebe ae edo ira embo amimi uso orobe simba edo ira amimi embo gebe ari embo mi uso orobe simba edo ira awa derigedo ira.

Edo rori uso gaeko 60 awa derigae atirari gido uso jawo awa rorigarori kondade ari budo era ainda jawo de teda itove. Edo daedo uso iubono umo matu jimbusira ainda ajigari da derigadira awa uso jawo awa gaiove. 10 Edo embo mi rori da rawai wasiri ewamei edo ira edo da awodo umo uso kinapeina edo gogo edo simba edo ira edo esega embobo uso mando da budo ita edo God da embobo da tei segedo ita edo embo bouga ro budo jarera awa kondade edo ita edo umo ari wasiri neinde kainde ewagaewa jiwae edo ita awa uso jawo awa gaiewo.

11 Awarate rori gagara seka awa jawo itove ainda be awa amboda ungo sekago iu jimbadi dipapa adera edo Keriso da buro ari awa doadera. 12 Edo ungo Keriso da buro atae adera awa ungo Keriso da yei ro adera sisera awa adi aera. 13 Edo daedo rori emboevetu emimi yima mando da puma mando da ise begogo emboevetu adera. Edo embo nenei da jawo da ge iji berari sise rora ro da jawo da ge ungo mi sari katogo ae awa sadera. 14 Awasedo naso kotari rori seka da awa ungo sekago jimbadera. Edo ungo jimbudo kinapeina budo ungoda kinapeina awa simba ise atore. Edo ungo awodo adera awa ingodenaso gitopo awa mana ingodena bekuba adira. 15 Ko emboevetu rori nenei Keriso dodo Satan da yei wareregedo umo ambo ambo era.

16 Awarate evetu Iesu gebe ari evetu awa evetu rori ainda orobe awa umo rori awa simba are. Edo Iesu gebe ari embobo mi evetu rori awa simba adi aera te ungo re evetu rori embo topo ae awa simba adera.

17 Edo Iesu gebe ari embobo da gitijijigegari ungoda buro ewamei edo era awa ungo mina nembodiba bore. Edo gitijijigegari binga ewamei minonu sise God da ge atopatido era awa ungo daedo mina nembodiba bore. 18 Ko jiwari da tano mi sira,

“Iso wo nembodiba ox awa indari ve ewoga ewoga ari buro irirari uso be awa takibedo digose.”
Edo jiwari nenei da tano mi sira,

“Buro embo awa uso mina badira.”
19 Edo embo da mi Iesu gebe ari embobo da gitijigari bekuba adira awa ingove te embo etoto ta tamonde mi umo bekuba adera awa embobo ainda ge awa ingiwo. 20 Edo Iesu gebe ari embobo da gitijijigegari da teda embo amemi wasiri biae ari gido embo ainda yei embo berari da jo da sewo awodo sekago eose sewo awa embo nenei mi ingido oju ore.

21 God da dombu da edo Iesu Keriso de asisi ewagaewa de da dombu da nanemi sena ge eiawa kera eio. Edo imo ge eiawa kera ise imo mana embo dakain da yei ewamei ise mambudo embo nei da yei biae mana adesa. Awodo aera te embo berari da yei ari da awodo adesa.

22 Edo embo da Iesu gebe ari embobo da gitijigari ari dipapa ari gido iso ingo awa uso kopiri da itae giti da iji tupo simba eio. Edo embo awa wasiri bebegae iriroro gido daedo mambose ta iso jo awa doio dagari ae be awodo atare.

23 Iji jiwae imo karu edo esa awasedo iji berari sasaka awa indose te iji dada ri be grape da uso ngamo awa indio, iso tini awasedo.

24 Embo nenei wasiri bebega eoro embo mi ungoda wasiri biae awa gido ungo kasari badera awa gido era. Awarate embo nenei wasiri bebegae gae tu da edo era awa ungoda wasiri biae awa embo mi gaera te amboda embobo ainda wasiri biae awa God mi isaga adira. 25 Da awodo embo nenei da ari ewagaewa awa embo nenei mi isaga gido era te embo nenei da ari ewagaewa gae tu da edo era awa ari ewagaewa awa God mi isaga adira.

Copyright information for `NOU