1 Timothy 6

AGIPO EMBOBO DE UNGODA BABOJEGARI DE DA GE AWA

Edo embo mi God da jawo de God da atopatari de da jawo da biae seorase sedo awa agipo embobo ungo ungoda babojegari iji berari sapo ore. Edo agipo embobo bajari kera edo era awawa Iesu gebe ari embobo ungo ungoda babojegari awa nanonamendi awa sedo ungo ujo ae eore. Awarate agipo embobo ungoda babojegari kera edo gogo adera ainda be awa ungo mi Iesu gebe ari embo dubo burera awa kondade era. Edo ge eiawa minonu sise atopatiwo.

ATOPATARI BIAE DE GOROTU GEBE DE DA GE AWA

Embo ave Bada Iesu Keriso da ge de nangoda atopatari de awa awara sae dodo ge nei atopapotira embo awa jariga embo ra edo umo nei ro gaera. Edo umo iji berari ge da ge mina mina sadi dipapa edo ira. Edo umo ge mina mina sadi dipapa edo ira amimi euri embo dumo edo ge bagedo edo embo nenei da yei ge bebegae sedo era edo embo nenei da jawo da kotari bebegae edo era. Edo embo ainda atopatari mi daedo euri embo nenei kotedo gogowo ae iji berari ge bagedo era. Edo ungo iji berari ge bagise eoro ge moka ungoda jo da awa atae edo ira. Edo ungoda jo da ge moka awa atae euri ungo kotedo era awa gano badi sedo God da buro adera awa kotedo era. Edo embo awodo edo era ainde da yima puma eove.

Awarate ingo jo ingoda awa jamo jamo edo atirari God sapo adewa awa ingoda gorotu awa nembodiba ra. Edo ingodenaso aia mane mi ingodena burisera iji ainde ingodena ro budo busu da buguseri? Ingodena ro budo bugae ra. Edo amboda ingodena betadera iji ainde busu eiawa doadera ainde ingodena ro budo mamberi? Ingodena ro budo mambadi aera. Awasedo ingodena indari ta bosini ni boroko jingama era amone inono na. Awarate embo rora jiwae badi kotedo era awa iji tupo atae ari ungo wasiri bebegae neinde kainde awa tuturo edo gano badi adera. Edo wasiri bebegae amimi ari ungo memesi budo edo ungoda jiro bebegae ari amboda ungo riawo matawa ewuse atari ainda mambadera. 10 Edo embo gano dubo badera awa dubo bari awa wasiri bebegae neinde kainde da susu ra. Edo embo nenei gano badi dipapa nembodiba be edo era embobo awa Keriso gebe ari awa awa dodo besaun be mambudo era. Edo ungo besaun be mambudo ungoda jo dubo vevera jiwae be mi bouga edo bejedo dada edo ira.

PAUL TIMOTHY DA YEI UMO RO ADIRA AWA SISIRA

11 Awarate Timothy imo awa God da embo ra awasedo wasiri bebegae berari nanemi sena eiawa dodo sumbuio. Edo iji berari ewamei ari de tumonda ari de dubo bari de awa dipapa eio. Edo iji berari ro aso God iaviri adira edo embo nenei da yei sasainbari mi ewamei adesa awa dipapa eio. Edo imo memesi awa badesa iji ainde tumonda ari dose ta goroba edo atio. 12 Edo imone Iesu Keriso da yei tumonda esa awa imo teta sumbudo riroga badi sumbarago esa re. Edo geregere awa sumbudo wasiri matawa atari da riroga awa imo imosuka awasedo kumbase. Ainda be awa imo matu embo jiwae beda jo da sisesa imo Iesu Keriso gebe ari sisesa edo iji ainde God imo wasiri matawa atari kumbasase jawo sisira. 13 Edo na God rora berari euri wasiri de atima era ainda diti da edo na Iesu Keriso Pontius Pilate da diti da derido God da gebe isaga ira ainda diti da dederisena edo na ungoda diti da iso yei ge sena imo dengoro eio. 14 God mi ro asase setira awa gogo edo eio edo boroko tuturo edo mambudo Bada Iesu Keriso engenembadira ainde eio aso embo mi imo bekuba ari sago ae ore. 15 Edo iji be awa bugari God mi Iesu Keriso itari umo engenembadira. Edo God gitijigari goroba de embo berari de busu berari de gitijigido ira awa gitijijigegari berari da goroba da susu ra. Edo God awa gitijijigegari embobo berari da gitijigari ra. Edo umo awa babojegari berari da bajari ra. 16 Edo umone awa iji berari atima ira edo atadira. Edo umo awa wasiri matawa atari da susu ra. Edo umo awa usasa embo mi aikambu purari katogo aera. Edo embo mi God awa gaera edo gadi aera. Edo God awa embo mi jasiga ore edo uso matawa atari goroba awa gore. Awara.

17 Edo embo busu da rora jiwae be budo edo ungo rora embobo edo era ainda yei seio ungo jariga embobo eore. Edo daedo ungoda yei seio busu da rora jiwae awa tumonda eore ainda be awa rora jiwae be awa atae adira te God tumonda ore. Edo God dagari ae edo rora berari awa ingodenaso yei itido ira ari ingodenanemi jingama ise iaviri orase sedo. 18 Edo rora jiwae embobo awa seio gore ungoda wasiri ewamei ari awa bajido tamonda tamonda orase teta ungoda rora jiwae bajido ira da awodo. Eiedo mi ungo rora jiwae embo be adera. Edo mosou embobo awodo eore ta iji berari embo nenei da yei rora kando ore. 19 Edo ungo awodo adera awa ungo rora jiwae be be moka awa utu da dada adera. Edo rora utu awawa ungoda wasiri amboda atadera ainda susu ra. Edo awodo ise awawa ungo riroga wasiri matawa atari awa badera.

20 Edo Timothy edo gogo edo buro God mi asase ititisira awa simba eio. Edo ge puti awa be aera awa embo nenei mi sedo era awa jiro gari nembodiba ra awa ge awa gae sirago eio. 21 Ainda be awa embo nenei awa ge awa budo awa tumonda ari emboro awa dodo wareregedo era. God da ewamei ari ingo berari da yei atare.

Awara

Iso namendi

Iesu Keriso da jawo da

Paul

Copyright information for `NOU