2 Corinthians 1

Na Paul, God da goroba mi Iesu Keriso da binga atopatari embo isena. Ingodenaso namendi Timothy mi nangae da ove eiawa Corinth nati da God da embo berari atima era edo Greece busu da God da embo atima era ainda yei ititera.

Edo God ingodenaso Mama de ingodenaso Bada Iesu Keriso de mi oro ingoda jo jamo jamo are. Edo ingoda yei soregari kando ore.

PAUL GOD JASIGA ISIRA

God ingodenaso Bada Iesu Keriso da Mama edo Mamo ingodena jo edoingodena kondade edo ira awa ingode jasiga ore. Edo ari bebegae ingodenaso yei bugudo ira awa umo ingodena kondade edo ira awasedo ingodena embo nenei ungoda yei wasiri bebegae gari neinde kainde bugudo ira awa ingodenanemi embomei awa kondade edo era. God mi ingodena kondade edo ira emboro da ainda ingode embo nenei awa kondade edo era. Edo ingodena memesi nembodiba Keriso mi burisira da awodo budo era te ingodena uso kondade ari nembodiba budo era. Edo nango memesi badera awa memesi amimi ingo kondade badewa. Edo nango kondade badera kondade awa ingo daedo badewa. Edo ingo goroba ari budo memesi awa bawase sedo re ingo kondade nango mi burera da awa ingo burewa ainda be awa memesi nangoda yei bugudo ira awa ingoda yei daedo bugudo ira. Awasedo nango gosera ingo mana Iesu gebe ari awa atae adewa. Edo nango gosera memesi nango burera da awa ingo burewa te nango daedo gosera kondade ari nango mi burera da awa ingo mi burewa.

Edo nango Asia busu da atera ainda memesi nangoda yei puma ira ainda binga awa ingo kiambu gae ta rora awasedo ingoda yei sano gadewa. Edo nango memesi nembodiba budo era amimi nangoda goroba awa atae adi aikambu edo ira edo nango kotedo era awa nango betaderi ta rora. Edo nango kotedo era nango betorase dodo era awodo kotedo era. Awarate memesi eiawa nangoda yei edo ira amimi nango nangosuka awa tumonda eorase awodo edo ira awarate awodo ari nango God betari embo jiguri erido era awa tumonda orase edo ira. 10 Edo nango memesi biae be budo isera amimi etiri nango betari aikambu isera te God mi nango soregurisira. Edo da awa aera te memesi sekago nangoda yei bugadira edo ingo iji berari God da yei sedo gawo umo iji berari awodo ise nango soregadira. 11 Edo awodo ise God mi ingo mi ro arase sewa awa na embo adira. Edo embo jiwae be mi God mi nango jo edo kondade ira ainda emboro awa gido ungo mi umo jasiga adera.

PAUL DA KOTARI WAREREGURISIRA

12 Nangoda jo mi sira nango busu da atera ainda emboro awa ewamei sira awasedo nango jariga era. Edo ingoda jo da awa God mi ari nangoda be awa jamo aera. Edo nango busu da atima era embobo ainda jiro gari mi ingo awa sapo aera te God mi nango kondade euri nangoda kera ari ingoda yei amimi kera ari embo nenei da yei edo era awa derigedo ira. 13 Edo nango ingoda yei ge unjugari da awa jiwae rate nango ge gaedo era awa ingo ajigedo gido ainda be awa gido ewa. 14 Edo ingo nango awa be gae sumbae edo ewa awarate ingo nango gido gogowo awase dipapa era. Edo ingo nango gido gogowo edo iaviri adewa nangoda buro awasedo. Awasedo Bada Iesu da iji sekago bugadira iji ainde nango ingo awasedo iaviri adera edo ingo nango awasedo iaviri adewa.

15 Edo awa be gido gogo ise na ingo esega adi kotetena. Edo Macedonia busu da mambuse na petedo ingo gadena awa kotetena. Edo amboda na Macedonia busu da mambudo edo engenemburise na sekago petedo ingo gadena awa kotetena. Edo na ingo iji etoto awodo esega adena amimi ingo ewamei ari etoto badewa. Edo na ingo esega irinono ingo na kondade awo na Judea busu da mambadena awa na awodo kotetena. 17 Awarate awodo kotedo na naso jiro wareregetena awa ingo naso jawo da sewa, “Paul re goroba ae etira. Edo umo rora ro adi edo ira awa jo etoto edo ira.” Edo na ro adi dipapa edo ena amomo namomo embo God gae awodo ta? Edo ungo awara sedo ungo rora ro awa adi sedo era te ungo ae edo era. Namomo awodo ta?

18 Awodo aera. God gebe sedo ira da awodo na awara sadena awa naso ge awa gebe adira. Edo na jiro etoto ise ge sae ra. 19 Timothy de Silvanus de namonde awa ingoda yei Iesu Keriso God da mei awa seoro gido ewa. Edo umo awara sedo ira awa umo rora rori awa edo ira doae ra. Edo umo iji berari umo ro adi sedo ira awa edo ira. 20 Edo God umo ro adi sari sedo ira Iesu Keriso da buro awasedo awa be edo ira da awodo nango Iesu Keriso da jawo da awara sera. Edo nango awodo sise God jasiga edo era. 21 Edo God mi euri ingodena tumonda ari mi goroba de Iesu Keriso da dombu da derido era. Edo God mi nango awa uso buro embobo orase kataburisira. 22 Edo embo mi nango awa God da topo awa gorase sedo God mi nangoda tamo da bubuko ititisira. Edo Asisi Kotopu nango mi burisera awa kando tuturo God mi nangoda yei ititisira. Edo nango kando awa burisera amimi etiri nango God umo amboda ingodenaso yei ro itadi sisira awa itadira awa gosisera.

23 Edo God gosira na gebe sena awa. Edo gae gae edo nanemi ano ingo dubo vevera tambowase sedo na ingoda yei bugudo biae awodo eose awa sari jaredo gido na naso ingo esega ari da kotari awa Corinth nati da ainda atae isena. 24 Edo ingo awa goroba de Keriso gebe ise uso emboro da pepeta ewa edo ingoda yei nango mi eiawa eio edo eiawa eose awa sari ujo ae era. Awodo aera te nango dipapa era awa ingo jo iaviri de Keriso da emboro da pepeta awase dipapa era.

Copyright information for `NOU