2 Corinthians 10

PAUL USO BURO AWA BEITIGARI GE SIRA

Na Paul na nasuka teta Keriso mi jo edo ge sasainbari mi sae etira awodo awa ingoda yei ge sadena. Embo mi naso jawo da sedo era, “Umo ingodena esega edo ira awa umo oju edo ingodenaso yei ge okain sae edo ira te dodo mambudo ira awa ge okain sedo ira.” Eiawa embo mi naso jawo da sedo era te na ingoda yei bugudo ena iji ainde na ingoda yei ge okain sari ujo ae edo ena. Edo na awo ingoda yei ge okain awodo seone. Awarate embo mi sedo era na wasiri edo ena awa teta embo God gae mi wasiri awodo awa era ari sedo era te emboro awodo da awa na ungoda yei ge okain rawodo sadena awa gosise sedo ena. Edo na busu da embo God gae ainda teda atena awa gebe ra awarate embo busu da atera amimi embogo rawodo edo era da awodo awa na embogo aera. Edo nangoda isoro gi emi de embo busu da atera ainda isoro gi emi de awa da awodo aera. Edo gi emi nango mi budo embogo era awa ta God da gi emi goroba de ra. Edo gi emi awa jingama ise na gitopo da puga jigido bejedo edo umo gi emimi usibesi edo ena. Na embo da kotari busari berari awa bejedo ena. Edo embo nenei mi embo God gosera ainda emboro da rora itido emboro gajedo era. Awarate gi emi awa jingama ise rora emboro gajedo era awa wawara eono demonda mamburi na emboro isaga edo ena. Edo na embo da Kotari biae bundedo budo Keriso da yei budo bugudo ena ungo Keriso kera era. Edo na ingo ge awa kera awase dipapa edo ena te na embo kera ae edo era awa ungoda riroga itadi sia edo ena.

Ingo rora uso gari ponda awa gosewa. Edo embo ave ingoda teda amimi umo awa Keriso da topo awodo sedo ira amimi nango daedo Keriso da topo atera awa gare. Ingodena awa embo awodo Keriso da topo ra. God mi nangoda yei goroba ititisira ingo jumboro wosawase ae rate ingo kondade oro ingoda gebe ari awa goroba arase. Awase na goroba einda ge jariga da ge setenita rora te na men gaera. Awarate na ove ena emimi ano ingo oju awase sedo na ari awa kotove. 10 Awarate embo nenei ingoda teda amimi eiawa sedo era, “Paul umo ove edo ira awa ge okain goroba de berari gaedo ira te umo ingodenaso yei bugudo ira iji ainde awa umo goroba ae embo edo ira edo uso ge awa goroba ae edo ira sedo era.” 11 Edo embo naso jawo da ge awodo sedo era awa sewo gore na besaun atena edo naso ge ove edo ainda sena ge amone ge na ingo esega ise sadena ge da awa gaedo ena.

12 Nanemi mana naso buro awa embo nenei mi ungoda buro da ge jiwae sise jasiga edo era ainde da tega mana adena. Edo atopapotegari nenei ingoda teda amimi ungoda buro awawa tega mina ara edo era awawa jiro bebegae egeregari ra. Edo awodo nganega edo era awa ungo embo da kotari ro biae ri edo ro ewamei ni awa kotedo era God da kotari awa aera. 13 Awarate nango nangoda buro awa jasiga ise buro da tano gaia God mi nango embo ititisira awa jarugadi aera. Nango God mi buro nango mi ingoda teda orase ititisira ainda ge awa sadera te nango mana tano awa jarugadera.

14 Edo nango mana buro tano God mi ititisira awa jarugadera. Edo ingo awa tano ainda ponda atae ra. Ingo awa ainda joda ra awasedo nango mi embo nenei ingoda yei bugae atero bugudo Keriso da binga ewamei ingoda yei ujugurisera. 15 Awasedo nango embo nenei mi ingoda teda buro isera awasedo nango nangosuka jasiga aera. Edo nango ingoda tumonda ari awa bajido nembodiba arase sedo buro nango mi ingoda teda era awa nembodiba arase dipapa era. Awarate embo nenei da buro da jawo da jariga edo nango mana God mi nangoda buro da tano ititisira awa mana jarusegadera. 16 Edo buro awa ingoda teda edo atae edo nango yei nenei God da buro embo nenei mi mambae ainda mambadera. Edo nango ainda mambudo Binga Ewamei awa minonu sadera. Edo nango yei nenei da mambudo nango mana buro embo nenei mi isera awasedo mana nango nasuka jasiga adera.

17 Edo jiwari mi sira,

“Embo ave jariga ge sadi adira awa dowo God mi ro isira ainda ge awa jariga ge sare.”
18 Edo God mi embo da uso buro awa ewamei sadira awa gebe ewamei adira awarate unemi ewamei awodo awa mana sadira.

Copyright information for `NOU