2 Corinthians 11

PAUL ATOPAPOTEGARI GE BUSARI EMBOBO

ATIMA ERA AWA UJUGURISIRA

Edo ingo na awa jiro biae embo da ge awa sari kotadewa re na ingoda yei sedo gosena sasainbari mi naso ge ingawase. Edo na ingoda dubo bari God da yei awa nembodiba arase dipapa ena God umo dipapa ira da awodo. Edo nanemi ingo awa Keriso da yei da ititisena teta mamo mi uso gagara ademei awa umo jimbadira embo ainda yei itido ira da awodo ra. Jingabu mi Eve da yei bugudo umo ganduburisira. Edo embo ingoda yei teta jingabu mi Eve da bugusira da awodo ingoda yei bugudo era. Edo na ingo embobo emimi gandubadera awa jo ira. Edo ingo ganduboro ingo mana mana edo Keriso jo mi dubo bari awa doadewa. Edo embo amemi ingoda yei bugudo Iesu awa ge busari mi atopatoro ingo embo awa ingo jo de pon de edo ewa. Edo nango mi ingo Iesu da binga ewamei awa gebe mi atopatido era awarate embo nei mi bugudo atopatari biae Iesu da jawo da awa seoro ingo embo ainda atopatari awa budo ewa. Edo nango gebe mi Asisi Kotopu da jawo da atopatoro edo embo nei mi bugudo asisi nei awa atopatoro edo ingo embo awa ujo ae ae edo ewa.

Edo ingoda atopapotegari nenei emimi na mana derigadera. Awase na awa ge sari embo ewamei aerate na ge ro sena awa na gosena. Edo na iji jiwae eiawa ingoda yei isaga edo ena edo gebe awa ingo gido ewa. Edo na God da binga ewamei ingoda yei atopapotise na ingo mi mina itawase sae ra. Edo na ingoda teda atisena ainde ingo embo nembogamo awase sedo na embo kiambu isena. Edo awodo isena mo na biae iseni ta? Edo na God da buro ingoda teda isena awa Iesu gebe ari embobo nenei mi naso gano itero bugusira. Edo na gano awa budo isena awa teta embobo ainda gano awa bengono edo ingo kondade ari inge edo isena.

Edo na ainda ingoda teda atima isena ainde na gano dipapa edo isena te gae gae edo na ingo sano jarowase sedo na ingoda kondade benunu sae edo isena. Awarate Macedonia busu da nanonamendi mi buguse naso rora budo bugudo isera. Edo rora budo bugudo isera awa inono be ra. Edo na matu God da buro ingoda teda awodo edo isena da awodo amboda adena. Edo na mana ingo naso mina itawase sadena. 10 Edo Keriso da gebe naso jo da atiri na ingoda yei sena, embo yei berari da Greece busu da atera amimi na ingoda teda God da buro isena ainda emboro awa ingadera. Edo embo da ge mi mana ge awa rawurase gajadera. 11 Edo na roedo ge eiedo seni? Na ingo dubo bae ise gido ge eiedo mo senita? Awodo aera. God gosira na ingo dubo burena awa gosira.

12 Edo gae gae edo ingoda atopapotegari nenei mi ungo na buro edo ena da awodo ari sise jariga ge seorase sedo na boroko ro ena da awodo ise atadena 13 Edo atopapotegari eiawa ge nenei atopapotise ungoda buro da jawo da gebusise ungo awa Iesu da binga atopapotegari embobo sera te ungo awa awa aera. Ungo awa teta ambojimbi inge ise edo embo ganduburera. 14 Edo ungo awodo era awa rora seka aera. Satan umo uso gari awa nei adira edo teta asisi ewamei usasa de da awodo adira. 15 Da awodo Satan da buro embobo ungoda gari awa nei edo buro ewagaewa ari embobo ingege adera. Awarate iji ambo be amboda embobo eiawa ungoda wasiri bebegae ewora awasedo riroga inono da badera.

PAUL KERISO DA BURO ISE IJI BERARI MEMESI BUDO ISIRA

16 Na ingoda yei sekago sena na awa jiro biae embo awodo kotove. Awarate ingo na jiro biae embo sanase dipapa adewa awa sewo awarate naso ge ingiwo. Edo ingirowo na ge atopapotegari embobo nenei mi jariga ge sedo era da awodo jariga ge kiambu sane. 17 Na boroko God da uso goroba mi ge sae ra te na teta jiro biae embo mi ge sarago ena. 18 Edo jiro bebegae embobo jiwae be mi ungoda buro da ge awa ingoda yei jariga ge sera awasedo naso ge daedo ingiwo. 19 Ingo awa jiro gari embobo awodo kotedo ewa te ingo jo iaviri de atopapotegari embobo jiro bebegae de da ge awa ingewa. 20 Edo embo amemi ero ingo ungoda agipo embobo ewa amimi ingoda rora berari atae burera edo ungo awodo dorase sae ewa. Edo embo amemi ingoda yei biae ise ingo ujo ae ise edo ingo sogo da dorera awa ingo awara sewa. 21 Edo na embo nenei mi edo era da awodo ae edo ena awasedo namomo goroba ae ta? Awase?

Awarate rora ro mi ari embo jariga ge sadira awa na daedo rora da awasedo na jariga ge sadena. Na teta jiro biae embo mi ge sarago ena te na oju adi aera.
22 Edo atopapotegari embobo emimi jariga ise ungo awa Hebrew embobo sera. Ungo awodo seri ta? Awara na daedo Hebrew embo ra. Edo ungo Israel embobo sera. Na daedo Israel embo ra. Edo ungo awa Abraham da orobe sera. Na daedo Abraham da orobe ra. 23 Edo ungo sera ungo awa Keriso da buro embobo sera. Na daedo Keriso da buro embo ra. Edo na Keriso da buro ena amimi ungo derigurena. Edo ingo kotewa naso jariga ge eiedo mi na jiro biae embo eni ta? Keriso da buro nanemi ena amimi ungoda buro awa derigurira. Edo ungo derigurise iji jiwae be na gajari oro da atima ena. Edo embo mi ngombu mi na vejedo isera iji jiwae. Edo iji jiwae embo mi na doro betanase aikambu edo isera. 24 Edo iji da Jew embobo mi na iji 39 awodo esi eriwa mi vejero naso tamo eriri isira. Edo iji nei iji 4 awodo Jew embobo mi da awodo naso yei isera. 25 Edo iji da Rome nati da embobo mi na vejisera. Edo iji tamonde naso yei ari da awodo isera. Edo iji tamonde na ewa nga de pepeta eno ewa nga bejedo dada etiri na ewa kapuru da jawusena. Edo nga nei na pepeta isena awa bejedo dada etira waiko da edo tumba da awa ewa da atisena.

26 Edo iji jiwae na pepeta eono umo bojedo isira edo bengono embobo de naso embobo Jew de edo embo Jew ae de mi na usibesi adi aikambu edo isera. Edo na nati nembodiba da atise edo busu da pepeta ise edo nga de ewa kapuru da sembadi eono memesi nembogamo eiawa naso yei bugudo isira. Edo embo ungo naso otatao sedo isera amimi na gandubedo isera. 27 Iji berari na buro nembodiba edo isena. Edo tumba jiwae na ewo aera te dombu gunjedo atima isena. Edo na beji de umo ujo de tambudo isena. Edo na iji jiwae indari ae edo jajemo mi dudugasedo isena. Edo na sini bo ae edo isena. 28 Edo da awa aera te iji berari na Iesu gebe ari embobo rawodo ateri awa kotedo isena. Edo awodo kotedo isena awa teta bouga nebodiba ango ari inge edo isena. 29 Edo Iesu gebe ari embo awa goroba ae euri re na daedo goroba ae edo isena. Edo embo nei dedegeuri Iesu gebe ari embo wasiri biae edo dudureuri re na umo jo edo ena.

30 Awasedo na jariga ge sadena edo memesi ro tambadena amimi isaga adira awa na goroba aera awasedo na jariga ge sadena.

31 Bada Iesu awa ingode jasiga edo era ainda Mamo God awa gosira na gebe sena awa. 32 Edo na Damascus nati da atima isena ainda nati da gitijigari nembodiba jawo Aretas mi ititisira amimi na bundadi dipapa edo uso isoro embobo awa itiri nati jiwa da puga nembodiba nati jiroroka ari da be awa simba edo isera. 33 Awarate naso otatao mi na kandia nembodiba da joda itido diumba kiambu da ponda itido itero busu da wowosisena. Edo na awodo kondade etero na mambeno isoro embobo na bundae isera.

Copyright information for `NOU