2 Corinthians 2

PAUL UMO CORINTH NATI DA ENGENEMBAE ISIRA AINDA GE

Awasedo na ingoda yei bugudo ano ingo sekago dubo vevera tambowase kotetena na mambadi ae kotetena.

Ko na ano ingo dubo vevera tambadewa awa na dubo vevera tambadena edo amemi ari na dubo ewamei eni? Edo embo nanemi ano dubo vevera adera da awodo atadera. Edo ingo na bugae atinono wasiri bebegae ingoda teda bugira awa budo ewamei awase sedo na ingoda yei ove nei awa isena. Edo na ingoda teda bugano ingo mi na awo dubo ewamei adena awa ano dubo vevera tambowase sedo na ujo ae ena. Edo na gosena na iaviri adena awa ingo berari awa iaviri adewa. Edo na jo memesi de ji de ove awa ingoda yei gaisena. Edo na ano dubo vevera tambowase ujo ae isena awarate na ingo dubo nembodiba budo ena awa gawase dipapa ena.

EMBO NENEI DA BURIA KOTEMBEDO DOWO

Embo da ingoda teda amimi wasiri biae ari embo nenei dubo vevera tambadera awa dubo vevera naso yei da bugae rate ingoda yei bugira. Edo na ge okain sari dipapa aerate umo etiri embo jiwae be teda awa uso wasiri bebegae awasedo dubo vevera tambutewa. Edo ingo embo jiwae be mi riroga awa itititawa edo riroga amone inono na. Edo boroko umo dubo vevera tambudo edo uso jo ambure ta uso wasiri biae awa kotembedo dowo. Edo kotembedo dodo umo kondade ewo uso jo awa goroba are. Edo na ingoda yei sedo gosena uso yei ingo umo be dubo burewa awa edo gogo edo sewo gare. Matu na ingo itido gadi na ingoda yei ove nei awa gautana. Ko ingo naso ge awa kera evi ta mo kera adi aeri awa gadi sedo na ove nei awa jiwutana. 10 Ingo wasiri biae embo nei mi etira awa kotembedo doadewa gido awa na daedo embo ainda wasiri biae awa kotembedo doadena. Edo embo nei mi naso yei biae adira awa Keriso da diti da na embo ainda wasiri biae awa ingo embo kotembedo doadena. 11 Edo nango gosera Satan umo ro adi sia ira awa awasedo gaegae oro Satan mi ingodena paturase sedo ingode ingodenaso wasiri bebegae awa kotembedo mina doa era.

PAUL TROAS AINDA TITUS EURA ISIRA

12 Edo na Troas nati da Keriso da binga ewamei awa minonu sadi bugeno God mi naso buro awasedo emboro pirigurisira. 13 Awarate na jo isira ainda be awa ingodenaso namendi Titus awa ainda tambae isira awasedo na embomei da yei atiwo sedo na Macedonia busu da mambusena.

KERISO MI INGODENA KONDADE ARI DERIGADERA

14 Awarate ingode God jasiga ore ainda be awa unemi ingodena kondade etiri ingodena Keriso da goroba mi gitopo awa papotera awasedo. Edo God mi nango uso buro orase itiri bugusera edo uso ge awa teta joino muno mi mando da sirido ira da awodo God da ge awa yei berari da ravira. 15 Edo Keriso nango God da yei itiri God mi nango awa teta embo mi joino muno ewamei awa mimbedo edo budo era da awodo burira. Edo nango God da ge awa embo munenegari ainda yei budo bimbijera awa teta muno biae embo mi mimbedo betedo era da awodo awa nango ra awarate embo God mi soregurira awa teta muno ewamei embo mi mimbedo wasiri de atima era da awodo ra. Awasedo embo amemi buro eiawa adera awa uso inono ni? 17 Embo jiwae be God da binga ewamei awa mina badi sedo era te nango awa embomei emimi era awodo aera. God mi nango itiri bugusera awasedo nango wataki edo tumonda ari mi awodo awa uso binga awa minonu sera.

Copyright information for `NOU