2 Corinthians 3

PAUL DA BURO GOD DA ADI SARI SEKA DA MINONU AWA

Nango nangoda jawo da ge sedo era mo ingo kotedo ewa nango jariga da ge sera awodo kotedo evi ta? Awodo aera nango jariga da ge saera. Embo nenei mi ingoda yei bugudo ungo embo ewagaewa awodo gawase sedo ungo ove embo nenei mi ungoda jawo da gaedo era awa budo bugudo era. Edo ingo dipapa nango mi ove awodo awa ingoda yei budo bugorase evi ta ko ingo mi nangoda yei ove awodo awa itadi dipapa evi? Awodo aera ainda be awa embo mi ingoda tumonda ari Keriso da yei awa gido teta ungo ingo mi nangoda buro ewamei awa ove da gaisewa awa ajigarago edo era. Edo ge eiawa na naso jo da ititisena. Edo Keriso umo umosuka buro awa ingoda teda isira awa teta umo umosuka ove awa nangoda yei gaiari inge isira. Edo Keriso ganuma tamo da ove awa jiwae rate umo God da Asisi wasiri de atira amimi ove awa nangoda jo da jiwusira.

Edo nango ge eiedo sera ainda be awa Keriso da desegedo nango iji berari God tumonda edo era. Edo nango inono awasedo buro eiawa era awa saera. Awarate God mi iri nango awa inono edo buro eiawa era. God da sarigari seka awa agodari gaiae rate sarigari seka awa buro ro Asisi Kotopu mi ira awa ra. Edo God mi euri nango awa inono edo nango sari gari seka da buro awa edo era. Edo agodari jiwari awa nango betorase edo ira te Asisi Kotopu mi nangoda yei wasiri itido ira.

Edo God mi siri Moses mi agodari awa ganuma da gaisira. Edo Moses mi gaedo agodari awa budo embo da yei wowosisira. Edo Moses umo agodari awa ungoda yei ititiri God da usasa nembodiba janibetiri edo Moses da dombu awa usasa nembodiba isira. Edo usasa nembodiba awa tuturo edo atae edo mambusira te embo uso dombu awa gadi inono ae isera. Edo agodari awa God da usasa parara de da embo da yei bugusira te Asisi Kotopu da usasa nembodiba mi agodari da bugari da usasa nembodiba awa derigurisira. Edo buro embo bebetegorase bugusira awa usasa nembodiba de bugusira awarate God da buro da usasa nembodiba ari embo God ga da umo jigari ewamei orase bugusira amimi buro giti da usasa nembodiba awa derigurisira. 10 Awasedo buro seka da usasa nembodiba amimi buro matu da usasa nembodiba awa atae isira. 11 Edo buro iji tupo atari da usasa nembodiba awa nembodiba rate buro matawa atari da usasa awa nembodiba be nembodiba ra.

12 Nango gosera buro seka da usasa nembodiba awa matawa atadira awasedo nango ge unjugae rate oju ae nango God da ge awa sedo era edo goroba de buro awa edo era. 13 Edo Moses mi Israel embobo mi uso dombu da usasa nembodiba atae ira awa georase bo mi uso dombu gajisira awodo awa nango awodo aera. 14 Edo iji ainde embo da jiro awa gajisira. Edo ainda tuturo edo bugudo boroko ungo sari gari matu awa ajigurise ungo be gae edo isera teta bo mi ungoda dombu dogari ungo gadi jararago. Awarate embo ave Iesu Keriso ga dada adira awa Keriso God da ge awa isaga ari embo awa isaga be gadira teta ungo mi bo embo da dombu gajedo atira awa pirigari embo awa yei isaga garago adira. 15 Edo boroko embo Moses da ge awa ajigedo era te ge ainda be awa ungo be gae ra teta bo mi ungoda dombu dogari ungo gadi jararago edo era. 16 Edo jiwari mi sira,

“Moses God da yei wareregetiri bo awa dudurisira.”
Da awodo boroko embo ave God da yei wareregadira embo awa God da ge ainda be awa gadera teta bo mi uso dombu dogedo atira awa durari umo yei sekago garago adira.
17 Edo jiwari da tano amimi sira God da jawo da ge sira amone Asisi Kotopu da jawo da ge sera. Edo yei rawainda God da Asisi atira awa embo wujegedo ira. 18 Awasedo ingodena berari da dombu awa pirigedo God da usasa nembodiba awa biri biri ira teta iji mi kipa da tamo da gauri biri biri edo ira da awodo. Edo ingodena awa God da Asisi da usasa nembodiba awa gosiroro ingodena awa warereguriri ingodenaso gari awa God da gari da awodo ira. Edo ingodenaso gari God da gari da awodo awa iji dada bajido nembodiba ira.

Copyright information for `NOU