2 Corinthians 4

BINGA EWAMEI DA USASA AWA GAJARI AERA

God uso jo ari mi nangoda yei buro eiawa orase ititisira awasedo nango mana jo ambadera. Edo nango embo Iesu ge be orase sedo ungo gandubaera. Edo gebusari ge de edo ge nenei awodo de mi ari nango men geosase sedo nangoda gun da itido era. Edo nango God da ge awa mana jigoro wosadira awarate nango gebe mi awa atopatido era. Edo God da diti da nango uso ge moka be awa isaga edo era edo nango buro awodo oro embo mi nango God da buro ewamei be ewamei era awa gorase edo era. Edo binga ewamei nango mi minonu sera awa unjugari ge aera te embo nenei awa riawo natopo atari ainda emboro da pepeta edo mambutera edo embo embomei ainda yei awa binga ewamei awa teta unjugari ge inge ungo mi gadi jaredo era. Edo ungo God da ge awa gebe ae edo era ainda be awa busu einda god mi euri ungo umenga da atima edo era. Keriso da gari awa God da gari da awodo ra. Edo binga ewamei Keriso da usasa da awa janiburira te Satan mi embo mi usasa eiawa georase gajira. Edo nango embo da yei nango ro era awa atopatae rate nango re Keriso Iesu awa embo nembodiba awodo awa atopapotera. Edo nango ingoda yei sera nango awa Iesu da jawo da ingoda agipo embobo ra sera. Edo God mi tuturo da sisira umenga einda soropu da dowo usasa nembodiba be janibare. Setiri usasa janiburisira da awodo God amimi etiri uso usasa awa ingodenaso jo da janiburira. Edo ingodena Keriso da dombu da ditini era awasedo nango God da usasa nembodiba awa gosera.

Edo embo nango God da usasa de goroba de burisera amone nangoda tamo ne teta ou busu mi edo era da awodo ra. Edo ou awodo edo era awa atae adira. Edo God mi uso goroba de usasa de ingodenaso tamo atae adira ainda joda itido ira edo amimi goroba de usasa de awa ingodenaso ae awarate amone ta God goroba de ra awa isaga adira. Iji jiwae be dari gaiari nangoda yei bugudo ira te dari gaiari amimi nango patae bejae ra. Edo iji jiwae nango mana mana edo era ainda be awa nangoda yei rora awodo ira ainda be awa rori awa nango gae awasedo awarate nangoda jo ambae ra. Gitopo jiwae nango ondedo era te God nango dodo mambae ra. Edo iji jiwae embo mi nangoda yei biae edo era te ungo mi nango usibesi aera. 10 Edo ungo mi Iesu dorisera da awodo ungo mi iji berari nango dadi jaredo era. Edo embo mi nangoda jo da Keriso atise nango kondade ira awa gorase sedo God mi embo mi awodo nangoda yei awodo orase awara sisira. 11 Edo iji berari nango busu da atima era eingo de embo mi nango Iesu da buro embobo awasedo doro betorase jaredo era. Edo embo mi iji berari Iesu mi nango kondade ira awa gorase sedo God mi embo da yei awara seuri awodo re edo era. 12 Edo nango iji berari binga ewamei awa minonu sedo era awasedo betari awa nangode da iji berari asusubedo atima ira awarate nango mi buro eiawa era amimi etiri ingo wasiri matawa atari awa betewa.

13 Edo embo ya gaisira amimi sisira,
  • “Na ge sena ainda be awa na God gebe ena awasedo.”
Edo ingodena da awodo gebe edo era awasedo ingodena iji berari God da jawo da ge sedo era.
14 Edo ingodena gosera God mi Bada Iesu awa wasiri de jigiri eririsira amimi ingodena daedo Iesu gada jigari eradera. Edo unemi nango jigari eroro ingode nangode awa budo uso joda dada adira. 15 Edo ro berari nango mi burera amone ingo embo burera. Edo embo mi embo jiwae da teda God da soregari da kiki awa sadera. Edo embo ajigari roinge mi ingera awa bajido nembodiba adira. Edo ungoda ajigari awa bajido nembodiba irirari God da yei ategari ge sari da ajigari awa nembodiba adira. Edo embo mi iji berari awodo ise God jasiga adera.

DEDO GAEDO ARI BUSU DA AMONE RORA KIAMBU RA

16 Awasedo ingodena mana jo ambadira. Edo ingodenaso tamo awa iji berari awodo ise sasainbedo betedo atae ira awarate ingodenaso asisi awa iji jaige seka ira. 17 Edo dedo gaedo ari ingodenaso yei iji dada da bugudo ira amone iji tupo atadira. Edo memesi ingode boroko gosera amimi ari ingode usasa nembodiba natopo atari awa badera. Edo usasa nembodiba amimi memesi awa derigadira. 18 Edo ingodena awa rora embo mi boroko gosera ainda ingodenaso dombu awa itae ra te ingodena awa rora embo mi boroko gae jarera rora ainda dombu awa ititera. Edo rora embo mi boroko gosera rora awa iji tupo atadira te rora embo mi gadi jarera rora awa mata awodo atadira.

Copyright information for `NOU