2 Corinthians 7

Naso otatao God mi sarigari eiawa berari ingodenaso yei sisira. Awasedo ro mi iri ingodenaso tamo de jo de dongono ira awa ingode awawa segoro mambari edo ewagaewa adera. Edo ingode God oju ise jo dongono ae atore.

PAUL DA IAVIRI AWA

Nango iaviri de buwo. Nango embo da amenda yei biae aera. Edo nango embo da amenda yei da biae ro ae dubo vevera tambae. Edo nango embo da ave gandubae ra. Edo na eiawa sena awa ingo men gawase saera. Edo na matu ingoda yei sisena na ingo dubo nembodiba budo ena awa sisena. Na ingo de da ateni ta ko na ingode da beteni? Na rora etoto eiawa adi sia etena. Edo na gosena ingo rora ewamei awa ari dipapa ewa awa gosena. Edo na ingo mi ro ewa awa iaviri be ena. Bouga jiwae be nangoda yei bugutira te naso jo awa goroba edo atira. Edo iaviri mi naso jo awa beda edo kukusedo sawara yoyogo ira.

Edo nango Macedonia busu da bugudo atero edo bouga awa nangoda yei doae puse atira. Edo yei berari da bouga neinde kainde atima ira. Edo embo iji berari ge bagise nango jiroroka eoro edo oju nangoda jo da atima ira. Awarate God mi jo ambari embobo da jo awa euri goroba edo ira edo umo Titus nangoda yei itiri bugiri nangoda jo goroba etira. Edo uso bugari amimi ae nangoda jo goroba ae rate ingo mi umo kondade ititawa embo awa setiri ainde da amimi etiri nangoda jo awa goroba etira. Edo umo naso yei ingo na gari dipapa nembodiba ewa awa setiri gosana. Edo ingo embo naso yei biae iutara awa embo dubo vevera ititawa. Edo ingo na soregari dipapa ewa awa setiri gosana awasedo na iaviri nembodiba be ena.

Matu na ove ingoda yei gautana ove amimi etiri ingo iji tupo dubo vevera ititawa. Edo ainda binga awa ingido na dubo vevera iutana te na boroko awa dubo vevera aera ainda be awa dubo vevera ititawa amimi etiri ingo ingoda emboro matu awa dodo God da emboro seka da pepeta ewa awasedo. God mi naso ove da jo da ingoda yei ge sisira awasedo na ove isena amimi ae ingo iji ribori dubo memesi kumbae ra. 10 Edo dubo vevera awa God mi awara sedo ira uso embo mi borase edo dubo vevera amimi ari embo ungoda wasiri bebegae awa do God da yei wareregorase. Edo God da yei wareregedo uso kando soregari awa badera edo awa ari ingodena iaviri adera. Awarate embo God da topo ae awa ungoda dubo vevera mi euri ungo betari matawa atari awa budo era. 11 Giu dubo vevera God mi ingoda yei ititara amimi etiri ingo God da wasiri awa be goroba de adi dipapa ewa. Edo ingo wasiri bebegae nanemi jivedo ingoda yei siutana awasedo ingo ingoda jawo awa ewamei arase dipapa ewa. Edo ro iutara amimi etiri ingo oju ise gido ingo nanemi engenembedo sekago esega anase dipapa ewa. Edo ingo buro okain isewa ainda be awa ingo embo ingoda teda amimi wasiri bebegae era awa awo ewamei orase dipapa isewa awasedo. Edo ingo awodo ititawa amimi ingoda teda wasiri bebegae awa atae iutara awa isaga iutara.

12 Gebe, ove awawa nanemi jiwutana awarate embo wasiri biae iutara awasedo na ove awa aera te edo na embo memesi burara awa embo na ove awa aera. Awarate ingo mi nango dubo burewa awa God da dombu da awa ingoda yei isaga arase sedo na ove awa jiwutana. 13 Edo ingo naso ge da ingido ro siutana awa ititawa awasedo nango iaviri era.

Edo daedo Titus mi ingo mi umo kondade ititawa ainda emboro awa setiri gido nango amimi etiri nango iaviri nembodiba be era.
14 Matu na uso yei ge sise ingo jasiga iutana. Edo ingoda ari ewagaewa isaga etira awa na ingo jasiga etena awa gebe etena. Edo nango iji berari ingoda yei gebe sedo era. Da awodo na ingo Titus da yei jasiga iutana edo ge awa gebe iutara. 15 Edo Titus ingo mi nangoda ge awa kera ititawa edo umo dipapa be edo umo ingo jo de pon de ititawa awa kotari edo uso dubo bari ingoda yei awa bajido goroba ira. 16 Edo na gosena boroko ingo ewamei ewa awasedo na iaviri ena.

Copyright information for `NOU