2 Corinthians 8

IESU GEBE ARI EMBOBO MI KONDADE MINA ARA EDO ISERA

Nanonamendi God mi Iesu gebe ari embobo Macedonia busu da awa kondade etiri embomei eiawa Iesu gebe ari embobo nenei da yei ari ewagaewa era. Edo kiki awa sano gave. Bouga jiwae be ungoda yei bugusira. Edo ungo rora ae embobo awodo atewora te ungoda tumonda ari mi ungo iaviri nembodiba be ise edo ungo Iesu gebe ari embobo nenei awa kondade adi dipapa edo ungoda gano awa dada edo edo gano jiwae be itititara. Edo ungo ro edo era awa na gosena ungo ungoda kando mi siri ititera. Edo da awa aera te ungoda kando ititera amimi ungoda kando itari da dipapa edo era awa derigurira. Edo nango mi itorase sae itae rate ungoda dipapa mi ititera. Edo God da embobo Judea busu da awa kondade adi dipapa edo nango mi awara soro adi sititara. Edo ungoda ari mi nango ungo ro adi kotera awa derigurara. Giti awa ungo ungosuka awa God da yei ititara. Awa edo gano dada ari da buro awa kondade adi sedo nangoda yei bugutitara. Awasedo Titus gano dada ari buro eiawa unemi ingo Corinth nati embobo Iesu gebe ari embobo da yei tuturo isira awasedo uso yei sititara imo Iesu gebe ari embobo Corinth nati da ainda mambudo kondade eio embobo gano dada ari buro tuturo isesa awa atae ore sititara. Iso tumonda ari edo iso God da ge sari de iso jiro gari de iso embo nenei kondade adi dipapa edo esa ainda iso dubo bari nangoda yei da ainde awa berari awa nembodiba ra awasedo iso gano dada kondade ari buro awa eio nembodiba be are.

Edo na eiawa ingo mi awase sae ra. Awarate na Iesu gebe ari embobo nenei mi ungoda embo nenei kondade adi dipapa nembodiba era ainda emboro awa ingoda yei ujugurena edo na ingoda gano kando itari awa ingo rawodo God dubo burevi awa isaga adi dipapa ena. Edo ko gosewa ingodenaso Bada Iesu Keriso uso kando awa etiri gosisewa awara. Umo awa itipapo de mei na te ingo awa embo umo rora ae embo inge isira. Edo umo rora ae embo isira awa uso rora ae inge ainda susu da edo ingo rora jiwae be bawase isira.

10 Edo naso kotari re eire. Gaeko nei gun da ainda ingo embo nenei dodo ingo gano dada adi buro awa tuturo isewa. 11 Edo gano nenei awa budo dada edo buro awa edo mambudo atae ewo. Gaeko gun da ainda ingo jo ingoda berari amimi buro awa tuturo isewa awasedo da awodo jo ingoda berari mi buro awa atae ewo. Ingoda jo mi roinge itadi evi awodo awa itiwo. 12 Edo ingo ingoda kando mi sari itari dipapa adewa awa God ingoda kando awa badira. Edo God umo rora ingo ro ae ta atiri awodo awa gosise itawase ujo ae ra.

13 Edo embo nenei awa itoro gambari atiroro na ingo sari jarari awa na ujo ae ena awarate iji boroko eiawa ingo rora jiwae be yoyogo ewa awasedo na kotena ingo embo nenei beji mi ambutera awa kondade adevi ta rora. Edo ingo awodo adewa awa amboda ingo baimana bugari jarirowo ungo indari jiwae burise edo ingo kondade adera. Edo awodo ise awa embo dada ungo jingama ise atari katogo awa berari badewa.

15 Edo jiwari mi sira,

“Embo amemi jiwae dada etira awa inono na. Edo embo amemi enumba ae dada etira amone inono na.”

PAUL TITUS DE USO OTATAO ETOTO DE AWA

CORINTH NATI DA ITARI MAMBORASE

DIPAPA ISIRA

16 Nango God ategurera ainda be awa unemi etiri Titus ingo kondade adi dipapa jo de etira nango ingo kondade adi era da awodo. 17 Edo nango mi unemi mambarase sedo getero umo awara setira. Edo da nango mi setera awa embo aera te umo ingoda yei bugadi kotise edo dipapa be evira awasedo. 18 Edo Iesu gebe ari embobo berari mi ingodenaso namendi nei binga ewamei awa ujugedo gogowo edo ira awasedo umo sapo edo era edo awasedo umonde Titus de awa ingoda yei ititera. 19 Edo Iesu gebe ari embobo berari mi umo dipapa edo gido umo nangode tembarase sisera. Edo umo nangode tembuse gano dada ari buro eiawa kondade evira. Edo nangoda buro era emimi ari embo God jasiga adera edo nango kondade mina ara adi dipapa era awa isaga adira.

20 Awasedo gae gae edo embo nenei mi nango gano jiwae be simba era ainda emboro da ge busorase sedo nango buro awa edo gogo edo era. 21 Edo nango embo da diti da edo God da diti da ro gebe ri awa adi dipapa era.

22 Awasedo na embo etoto einde namendi nei de da iteno mambutera. Iji jiwae be nango namendi awa uso buro da awa itido gosisera edo uso buro ewamei awa gebe isira. Edo umo ingo awasedo iaviri ise kondade adi dipapa nembodiba be ira. 23 Edo embo amemi embo emomo averi soro gido ungoda yei seio, “Titus Paul da kondade ari embo ra. Edo umo Paul ga da buro dada edo ise ingo kondade adi dipapa ira. Edo Iesu gebe ari embobo mi nanonamendi etoto eiawa itero bugera. Edo ungo buro era amimi iri embo Keriso jasiga era. 24 Edo embomei eiawa ingoda yei bugoro gido jao namendi ari wasiri awa ewo awo Iesu gebe ari embobo berari mi nango mi ingo jasiga ari ge sedo era awa gebe awa gore.

Copyright information for `NOU