2 Corinthians 9

GANO DA GE NENEI

Ingo gosewa gano God da embobo Judea busu da atera awa kondade adi itero mambutira awa gosewa awasedo na ro edo ge jiwae gaieni? Edo na gosena ingo kondade adi dipapa ewa awasedo Macedonia busu embobo awa seteno getero na ingo jasiga ena. Edo na ungoda yei siutana ingo Corinth embo awa gaeko nei gun da ainda kondade adi sia isewa awa mata atira siutana. Edo na ungoda yei ingo kondade adi dipapa nembodiba edo ewa awa setena gido ungo daedo dipapa nembodiba ititara kondade adi. Awasedo na boroko nanonamendi eiawa ingoda yei iteno mambutera awa ra. Edo ungo bugoro gido jasiga ari ge ingoda jawo da siutana awa ewo be are. Edo ingo gano itadi dada ititawa awa itadi sia ewo nanemi ingo sia adewa siutana awodo awa. Edo Macedonia busu embobo bugudo ingo sia ae tambadera nango mi ingo sia ari awodo kotitara awasedo awa nango men nembodiba be gadera edo ingo daedo men nembodiba be gadewa. Awasedo na nanonamendi eiawa na bugae atise giti itano bugudo gano kando itadi sisewa awa dada iriroro na bugadi kotedo ititena. Edo ungo gano awa dada oro na bugadena edo iji ainde awa na embo sia adera. Edo na embo mi ingo gano awa itewa ainda be awa ingo itari dipapa edo gido itewa awa gorase dipapa ena. Edo na embo nenei mi gano awa embo nenei mi itawase sari jaredo itari awodo awa georase ujo ae ena.

Edo eiawa kotewo embo ave buro kiambu edo ve kiambu govedo ira embo awa rora be kiambu budo ira awarate embo ave buro nembodiba edo ve jiwae govedo ira embo awa rora be jiwae be kumbudo ira. Awasedo embo dada ungo roinge itadi kotera awa awodo awa itare. Edo kotari bebegae ise itove. Edo embo nenei mi engega era awasedo itove ainda be awa embo jo iaviri de ititira awa God umo embo awa dubo budo ira. Edo Mamo God umo itipapo de embo amimi uso soregari kando mi sari ingoda yei rora ewagaewa jiwae itadira. Edo umo ingoda yei awodo itari ingo rora jiwae be budo indido kumbudo adewa. Edo ingo rora jiwae be budo edo nenei deposi adira awa embo nenei da yei itadewa. Edo jiwari mi sira,

“Umo uso wasiri ewamei be mi sari embo rora ae embobo da yei itadira. Edo uso soregari kando awa mata awodo atadira.”
10 Edo God mi ve awa ve gowari embo da yei gowarase itido ira. Edo unemi ve awa euri korukara edo erido ira edo amboda embo amimi indari be awa dada edo indadira. Edo da awodo God mi gano itasase ngamo ari awa itari itadesa. Edo dipapa awa teta ve inge ra. Edo iso jo da dipapa amimi erido euri iso kando itari amimi euri embo jiwae da yei ewamei ari awa bugudo ira. Edo ewamei ari awa teta indari jiwae be budo esa da awodo ra. 11 Edo God mi iso yei jiwae itadira awasedo iji berari imo embo nenei da yei kando jo de da adesa. Edo ingo jo de da awodo itawo nango mi ingoda kando awa embo jiwae da yei itoro edo ungo mi God jasiga adera.

12 Edo ingoda jo mi ititewa amimi ari baimana God da embo da yei bugutira awa atae adira. Edo da awa aera te ingoda jo mi kando ititewa amimi ari God da yei doio nembodiba sadera. 13 Edo ingo kando itari buro eiawa irirowo embo jiwae be mi ingoda tumonda ari Keriso da yei awa saboa ari de ra awa gadera. Edo ungo mi ingo Keriso da binga ewamei gebe ise sedo ewa awa gebe awa gadera awasedo ungo mi God jasiga adera. Edo da awa aera te ungo mi God jasiga adera ainda be awa ingo jo ingoda berari mi ungoda yei itido ewa awasedo. 14 Edo awasedo God mi ingoda yei kando ewamei nembodiba etira ungo mi ingo dubo burise iji berari God da yei sedo goro ingo ewamei adira. 15 Edo God ingodena berari da yei kando ingode gano mi ori ari katogo ae awa ititisira awasedo ingode umo jasiga ise doio sore.

Copyright information for `NOU