2 Thessalonians 1

Na Paul mi Silas de Timothy de da ove eiawa Thessalonica nati embobo Iesu gebe edo era edo God ingodenaso de Bada Iesu Keriso de da topo da yei gaiera.

God Mamo de Bada Iesu Keriso de mi ingoda yei ewamei de jo jamo jamo de itore.

KERISO ENGENEMBADIRA IJI AINDE GOD MI EMBO KASADIRA

Nanonamendi nango iji berari ingo awa embo God da yei doio sedo era. Edo nango doio awodo sedo era amone awara ainda be awa ingoda tumonda ari awa bajido nembodiba iri edo ingoda dubo mina bara ari awa nembodiba ira awasedo. Edo nango God da Iesu gebe ari embobo awa esega era aingo de ingo jasiga era. Edo ingo dari gaiari de memesi nembodiba de burewa te ingo doae Keriso gebe ise atewa awasedo nango ingo jasiga era.

Edo ingo dari gaiari de memesi de burewa amimi isaga ira awa God mi embo awa inono da kasadira ainda be awa ingoda dari gaiari de memesi de burewa amimi ingo awa sia ira God uso gitijigari iji de uso ewamei ari awa badewa. Edo Iesu Keriso engenembadira iji ainde God mi ro ewamei awa adira. Edo embo amemi ero ingo memesi burewa awa God mi ari ungo riroga badera. Edo amboda Bada Iesu uso asisi ewagaewa goroba de da utu dodo umo umosuka isaga adira iji ainde God mi ingo memesi burewa ainda yei jango indari ititise nango de daedo itadira. Edo Keriso bugadira ainda embo God gae ainda embo binga ewamei Bada Iesu da jawo da ingido edo kera ae edo era embobo ainda yei riroga teta riawo ambe da ewudo ira ainda avewa inge awa Keriso mi itadira. Edo ungo riroga badera awa matawa atae ae atadira. Edo Keriso bugadira iji ainde ungo de Keriso de awa ewoga ewoga adera edo ungo mi mana uso usasa goroba de awa gadera. 10 Edo Keriso bugadira iji ainde uso embobo berari ungo umo gebe edo era amimi saboa ari de umo jasiga adera. Edo ingo awa embobo ainda teda adewa ainda be awa ingo binga nango mi ingoda yei sisera awa gebe isewa awasedo.

11 Edo awasedo nango ingoda jawo da iji berari God manunugedo era. Edo nango manunugedo sedo gido era unemi ari ingo rawodo atawase umo dipapa ira awodo atadewa. Edo ingo awa embo ewagaewa adi dipapa edo ewa awasedo na God da yei sedo gosena uso goroba mi ingo kondade arase. Edo ingo ingoda tumonda ari da buro awa awase God uso goroba mi ingo kondade are. 12 Edo awodo ingoda yei ari ingodenaso God de Bada Iesu Keriso de da ewamei ari awasedo ingodenaso Bada Iesu da jawo awa jasiga irirowo edo Iesu mi ingo jasiga are.

Copyright information for `NOU