2 Thessalonians 3

NANGODA JAWO DA GOD MANUNUGEWO

Nanonamendi Keriso da binga awa burigi be rawari edo embo mi God doio sise Keriso da binga awa ingo mi burisewa da awodo borase sedo nangoda jawo da God manunugewo. Edo daedo God sedo giwo embo bebegae bugoro unemi nango soregarase ainda be awa embo jiwae be awa Keriso da binga gebe ae awasedo.

Awarate God mi iji berari ingo kondade adira. Edo unemi ingoda jo ari goroba adira. Edo wasiri biae embo mi ingoda emboro da bugadira te God mi uso emboro awa gajedo ingo soregadira. Edo God mi nango seuri gido era ingo boroko ro ewa awa edo da awodo nango mi ro awase sadera awa adewa.

Edo ingo mi God da dubo bari awa gosirowo ingoda dubo bari awa bajarase edo ingo mi Keriso atae ae isira awodo awase sedo sena Keriso mi ingo kondade are.

IESU GEBE ARI EMBOBO BURO ORE

Nanonamendi Bada Iesu Keriso da jawo da nango mi ingoda yei sera ingiwo. Edo nanonamendi berari begogo embobo nango mi ro orase sititara awa ae era awa dowo. Edo ingo ingosuka gosewa ingo buro adewa teta nango buro isera da awodo. Edo nango ingoda teda atisera awa nango begogo embobo aera. Edo embo mi nangoda yei indari itido isera awa nango embobo ainda yei indari da gano awa itido isera. Edo iji berari nango buro edo isera ainda be awa nango ingo mi gano mi indari ori edo nangoda yei itowase ujo ae ise edo isera. Edo nango ingoda yei ro edo isera awa embo ingoda yei sedo goro nangoda yei indari itae etewa amone awara te nango ingoda yei sedo gaera ainda be re nango ingo mi nango gano badi buro era awa gido da awodo awasedo sedo edo isera. 10 Edo nango ingode atise ingoda yei sedo isera embo ave buro ari ujo ae adira embo awa indari indure sedo isera.

11 Edo nango eiawa ingoda yei sera ainda be nango ingera embo nenei ingoda teda atera awa begogo embobo ra awasedo. Edo ungo buro ae rate ungo tepo yima itido puma itido ise embo nenei da buro awa gido kiki dirido era. 12 Edo embobo awa sewo gore nango mi Bada Iesu Keriso da jawo da sari gari ititise sera wasiri biae awodo awa eove te gano budo indari de rora de ori adi buro ewo.

13 Edo nanonamendi ingo ari ewagaewa ima begogo ari dove. 14 Edo awasi embo da ingoda teda awa nango mi ro ove einda sera awa ae edo ita rora. Edo embo da ave nango ro sera awa ingae adira awa men garase sedo gido garago ewo. 15 Awarate uso yei gitopo da ae etewa awodo awa eove ta uso yei sewo ingesa awodo eose teta ingoda orobe da yei sasaimbari mi sae etewa awodo awa sewo.

PAUL UNGO ATEGURISIRA

16 Keriso umo umosuka awa ingodenaso jo jamo jamo ari da susu ra edo iji berari ingoda yei ro adira awa unemi ingoda jo jamo jamo ari itare. Edo Keriso ingo berari de daedo atare.

17 Na nasuka naso ingo mi eiawa jivena, na Paul mi ingo ategurena. Edo ove berari nanemi gaiewona awa na ove sangove awa gaiena.

18 Edo ingodenaso Bada Iesu Keriso da ewamei ari ingo berari da yei matawa atare.

Awara

Ingoda namendi

Iesu Keriso da jawo da,

Paul

Copyright information for `NOU