3 John 1

Naso otao Gaius dubo be budo ena iso yei na Iesu gebe ari embobo da gitijigari mi ove eiawa jivena.

Copyright information for `NOU