Acts 1

TANO TUTURO

Oarie Theophilus,

Naso ove tuturo da na Iesu mi rora berari uso buro tuturo ise isira edo atopapotisira ainda edo mambudo umo God mi budo utu da vivitisira awa gaisena.
Edo God Iesu umo budo utu da vitae atiri Iesu Asisi Kotopu da goroba mi binga atopatari embobo unemi jawo sisira amimi ro arase sisira awa. Edo Iesu betedo sekago erido iji 40 awodo de uso binga atopatari embobo da iji jiwae isaga euri gido isera. Edo umo isaga ise wasiri neinde kainde jiwae be euri gido edo ungo Iesu umo wasiri de atira awa gido isera. Edo ungo umo georo edo umo daedo God da gitijigari iji awa seuri gido isera. Edo ungo dada etero ungoda yei sisira, “Jerusalem nati awa dove ta kando naso Mama mi itadi ari seteno gosisewa awa simba ewo. John umo mi ingo ewamei isira te iji tupo atae ari God mi ingo Asisi Kotopu mi ewamei adira.”

GOD MI IESU BUDO UTU DA VIVITISIRA

Edo Iesu binga atopatari embobo Iesu ga dada edo ungo mi uso yei nganega isera, “Bada imo iji boroko einde aso Israel embobo erido goroba embobo ungo matu atima isera awodo eri ta?

Setero Iesu mi ungoda yei sisira, “Naso Mama mi rora berari awa arase dipapa ira iji ainde awa adira te unemi iji awa ingoda yei mana isaga sari gadewa. Awarate Asisi Kotopu mi ingoda yei bugudo ingo awa goroba mi siradira edo iji ainde ingo mi embo berari awa na awa sawo gadera. Ingo mi embo Jerusalem nati da Judea de Samaria busu de edo busu berari da embobo awa sawo gadera.”

Edo umo awa setiri ungo berari ditini ise atero God mi umo budo utu da vivitisira. Edo umo kiambu vitiri edo poroga mi umo gajetiri ungo umo gadi jarisera.

10 Edo ungo diti inda edo gadi jarise atero embo etoto ombari parara edo bugudo, ungoda demo da dederisera. 11 Edo ungo ainda derido atise sisera, “Galilee busu embobo ingo roedo ainda derido edo diti inda edo atevi? Iesu emone God mi ingoda yei budo utu da vitira edo umo vivitiri getewa da awodo engenemburisira.”

MATTHIAS IESU DA BINGA ATOPATARI EMBO ISIRA

12 Iesu da binga atopatari embobo doriri Olive awa dodo diugedo aikambu awodo Jerusalem nati da engenemburisera. 13 Edo ungo Jerusalem nati da torido edo ungo mando atima isera ainda mambusera edo mando inda vivitisera. Edo Iesu da binga atopatari embobo da jawo re eire, Peter, John, James, Andrew, Philip, Thomas, Bartholomew, Matthew, Alphaeus da mei James, Simon Zelotes, James da mei Judas de. 14 Edo ungo embo evetu de Iesu da ai Mary de Iesu da nanonamendi de iji jiwae God manunugadi sedo dada edo isera.

15 Edo iji tupo embo jiwae be Iesu gebe edo isera, ungoda ajigari gano 120 awa dada isera. 16 Edo ungo dada etero Peter erido sisira, “Naso nanonamendi matu be matu jiwari mi Judas ro adiri awa gebe sisira. Edo Asisi Kotopu mi David da yei setiri David mi sisira Judas mi embo gitijigido Iesu umo rawainda atira ainda umo bundorase mambadira. 17 Judas awa nangoda embo nei na umo awa Iesu mi nango de buro arase jawo sisira.”

18 Edo Judas mi unemi uso wasiri biae mi ganu burisira amimi busu ori isira. Edo Judas busu ainda mambudo durido betetiri uso jo da jombe poporo awa bejutara. Edo umo betutara. 19 Edo embo berari Jerusalem nati da awa ro iutara awa ingido busu ainda jawo ungoda ge mi sisera ‘Akeldama’ ainda be awa ‘Embo da betari da ororo da yei.’

20 Edo Peter ge sise sisira, “Judas da jawo da ge sise edo jiwari jawo Psalm mi sisira awa sane,

‘Dowo uso mando awa ro atae are. Edo embo doawo ainda atore.’
Edo Psalm nei mi sira,

‘Dowo embo nei mi uso buro awa budo ore.’
21 Awasedo ingode embo nei da yei Iesu da sekago erari da binga sari buro eiawa embo nei da yei itadera. Edo embo eiawa Iesu ga da John umo umo mi embo ewamei isira ainda tuturo edo bugudo mambudo Iesu utu da vivitisira ainde nango de daedo atevira embo awa ra. Edo embo eiawa nango Iesu ga pepeta edo isera ainde nango de daedo atevira embo awa ra.”

23 Awasedo embo ainda atisera amimi embo etoto da jawo awa sisera Joseph Barsabbas uso jawo nei Justus de Matthias de.” 24 Edo ungo God manunugedo sisera, “Bada God imo embo berari da kotari gido esa awasedo embo etoto eiawa amemi Judas da buro awa beri awa nangoda yei isaga egae gore. 25 Edo embo eiawa Iesu da binga atopatari embo adira. Judas uso buro dodo edo riawo euse natopo atari ainda mambutara awasedo embo emimi uso yei badira.” 26 Edo ungo awodo sedo embo etoto da jawo awa ewoga ewoga gaisera edo ou da jo da ititisera. Edo ou awa budo wareregetero Matthias da jawo awa giti wowosisira. Edo awodo edo ungo mi Matthias awa geretero edo umo awa Iesu da binga atopatari embobo 12 ainda embo nei isira.

Copyright information for `NOU