Acts 11

PETER JERUSALEM NATI DA ENGENEMBURISIRA

Iesu da binga atopapotegari embobo de nanonamendi Judea busu da awa binga Jew embobo ae awa God da ge awa betera awa ingisera. Edo Jew embobo nenei awa embo Jew egeregae awa Jew embobo da wasiri awa ambo ambo orase dipapa isera awasedo Peter Jerusalem nati da vitiri embomei amimi Peter ga da ge bagisera. Edo ungo mi umo tu burise sisera, ‘Imo embo Jew embobo ae awa esega ise edo ungo wasiri tamo kotopu da mendo da andiso diwari awa bae embomei awa ungoda mando da esega ise daedo indari indewosa.” Awasedo Peter mi tuturo da edo ro isiri awa ungoda yei sisira.

Edo Peter ungoda yei sisira, “Na Joppa nati da God manunugurise atise edo eturo arago isena. Edo eturo arago ise edo rora teta bo nembodiba sangove sangove jigido itari wosari inge isira. Edo wosedo naso demo da pepetisira. Edo diti jo da isena awa wo pepeta edo ira edo wo akogedo ira edo ri memei mane egeregari awa gosisena. Edo na ditini eno ge javi ingisena amimi naso yei sisira, ‘Peter erido dedo indigae.’

“Awarate nanemi sisena, ‘Bada awodo aera. Edo na indari indapu awa indae ra.’

“Edo sekago ge javi utu da mi sisira, ‘Ro God mi etiri ewamei etira awa inemi biae awa seose.’ 10 Edo iji tamonde eiawa edo bo nembodiba awa utu da sekago vivitisira.

11 “Edo iji ainde embo tamonde Caesarea nati embo da amimi naso yei itiri bugusera awa bugudo mando na atima isena ainda bugusera. 12 Bugero Asisi Kotopu mi naso yei sisira embomei eiawa jegigi eose ta daedo mambuio sisira. Edo nanonamendi 6 Joppa nati da atima isera eiawa nangae daedo Caesarea nati da mambudo nango Cornelius da mando da totorisera. 13 Edo nango torero Cornelius mi umo asisi ewamei uso mando da derido atiri gosisira awa nangoda yei sisira. Edo anela mi uso yei sisira, ‘Embo da itio mambudo Joppa nati da embo jawo Simon Peter sedo era awa bare. 14 Edo unemi God mi embo soregadira ainda emboro awa iso yei ujugadira. Edo imo uso ge ingadesa awa God mi imo de iso orobe de awa soregadira.’

15 “Edo umo awodo setiri na ge sadi tuturo eno iji ainde Asisi Kotopu ungoda yei wowosisira teta tuturo da ingodenaso wowosisira da awodo. 16 Edo umo wosetiri na Bada mi ro sisira awa kotemburisena, ‘John umo mi embo ewamei ira te God awa Asisi Kotopu mi ingo ewamei adira.’ 17 Edo ingodena Iesu Keriso gebe isera iji ainde God mi kando Asisi Kotopu ingodenaso yei ititisira iji ainde ge be isera. Edo God mi ingodenaso yei etiri isaga etira kando da awa embobo Jew ae da yei daedo ititara.”

18 Edo ungo Peter mi ge sisira awa ingido tu sumbari awa doturisera. Edo ungo God jasiga ise sisera, “God embobo Jew ae de daedo ungoda wasiri bebegae dodo God da yei wareregorase iji itira. Edo umo ungoda yei wasiri mata awa atari borase iji itira.”

EMBOBO JEW AE ANTIOCH NATI DA AWA BINGA EWAMEI INGISERA

19 Embomei mi Stephen awa detero bebetisira iji ainde Iesu ge be ari embobo da yei dedo gaedo ari iji bugusira. Edo iji ainde dedo gaedo ari mi etiri Iesu ge be ari embobo yei berari da sisikakain isera. Edo embo nenei awa yei ribori be mambudo Phoenicia busu da edo Cyprus ingigi da edo Antioch nati da mambusera. Edo ungo yei einda mambudo binga awa Jew embobo da yei sedo isera embo Jew ae ainda yei sae. 20 Awarate Iesu ge be ari embobo nenei Cyprus ingigi embobo de Cyrene nati embobo de mi Antioch nati da mambudo binga awa embo Jew ae ainda yei minonu sisera. Edo ungo mi embomei awa Bada Iesu da jawo da binga ewamei awa atopapotisera. 21 Edo Bada goroba nembodiba de daedo buro isira edo embo jiwae be ge be edo Bada da yei wareregurisera.

22 Edo eiawa isira ainda binga awa Iesu da embo teotopo Jerusalem nati da atima isera amimi ingido gido ungo mi Barnabas Antioch nati da itero mambusira. 23 Edo umo ainda mambudo God mi embomei awa ewamei isira awa gido iaviri be isira. Edo ungoda yei esusu ititise sisira, “Ingo ingoda jo berari mi Bada da yei saboa ewo. Edo umo ambo ambo ari awa dove.” 24 Edo Barnabas awa embo ewamei na. Edo umo goroba de Iesu ge be edo isira edo uso jo awa Asisi Kotopu mi beda isira. Edo embo jiwae be Bada da yei puma isera awa umo ge be edo isera.

25 Edo Barnabas Tarsus nati da Saul eura adi mambusira.

26 Edo umo tambudo budo Antioch nati da budo bugusira. Edo ungo etoto nati ainda gaeko da atisera. Edo ungo ainda atise ungo iji berari Iesu da embo topo ainde dada ise embo jiwae be atopatido isera. Edo Antioch nati da ainda tuturo edo Iesu ge be ari embobo awa jawo Christian sisera.

27 Edo iji ainde binga sari embobo Jerusalem nati dodo Antioch nati da wowosisera. 28 Edo ainda teda embo da jawo Agabus mi erido umo Asisi Kotopu da goroba mi sisira baimana iji awa busu jiwae be da yei bugadira sisira. Edo amboda Claudius awa Rome embobo da gitijigari nembodiba isira iji ainde baimana awa bugusira. 29 Awasedo ambojimbi mi sisera, “Ingodena dada ingodenaso yei inono gido ingode ingodenaso nanonamendi Judea busu da atima era awa ingode kondade adera. 30 Edo ungo awa sedo Paul de Barnabas de awa itero ganu budo embo Iesu da teotopo ainda gitijijigegari da yei budo mambusera.

Copyright information for `NOU