Acts 13

BARNABAS DE SAUL DE ITERO MAMBUSERA

Binga sari embobo nenei de atopapotegari embobo de Antioch nati da Iesu da teotopo de da teda atima isera. Edo ungoda jawo re eire Barnabas de Simeon uso jawo nei awa Embo Umenga sedo isera edo Lucius Cyrene nati embo de Manaen embo Herod da orobe da babojisira edo Saul. Edo ungo Bada tumondebain ise neta kakana ero Asisi Kotopu mi ungoda yei sisira, “Na awasedo Barnabas de Saul de awa demonda itiwo. Edo demonda itido dowo buro ro orase dipapa ena awa ore.”

Edo ungo neta edo God manunugedo ingo ungoda kopiri da itido itero mambusera.

BARNABAS DE SAUL DE CYPRUS INGIGI

ESEGA ISERA

Asisi Kotopu mi ungo itiri mambuse Barnabas de Saul de John Mark ungoda buro kondade arase sedo budo daedo Seleucia nati da wowosisera. Edo ungo Seleucia nati awa dodo nga nembodiba de Cyprus ingigi da sembusera. Edo ungo sembudo Salamis nati da bugusera bugudo Jew embobo da dada ari oro da torido God da binga ewamei awa minonu sisera.

Edo ungo binga ewamei awa Salamis nati embobo da yei minonu sedo ungo ingigi awa sembudo Paphos nati da bugusera. Bugudo ainda kae jingama ari embo jawo Bar-Iesu awa tambusera. Edo kae embo eiawa Jew embo ra amimi embo gandubedo sedo isira umo awa binga sari embo awodo sedo isira. Edo umo awa ingigi ainda embobo da gitijigari jawo Sergius Paulus da otao ra. Edo Sergius Paulus awa embo gari jiwae embo ra. Edo unemi God da ge ingadi sedo setiri embo nenei mi Barnabas de Saul de awa budo uso yei bugusera. Awarate inja embo uso jawo Greek ge mi Elymas sedo era ujo ae isira. Greek ge Elymas ainda be inja embo. Edo ujo ae edo gitijigari God da ge awa ge be eurase gajadi jarisira. Edo Saul umo Paul sedo isera awa Asisi Kotopu mi beda ari mi inja embo awa gongon edo uso yei sisira, “Imo awa Satan da mei ra. Imo awa wasiri ewagaewa da gitopo ra. Edo imo iji berari embo awa iso ari wasiri gebusari berari mi gandubedo esa. Edo imo iji berari Bada da ge be ari awa gebusari da wareregadi sedo jaredo esa. 11 Edo Bada mi boroko imo awa uso ingo mi tamesi ari diti guba adesa. Edo imo dombu ambu edo waiko usasa gae iji ribori be atadesa.”

Edo burigi be rora teta gosoro inge mi uso diti gajisira edo umenga mi jiroroka isira. Edo umo jiroro jiroro edo embo umo ingo da budo mamborase eura isira.
12 Edo gitijigari ro isira awa gido ge be isira. Edo Bada da atopatari mi etiri umo kove be isira.

UNGO ANTIOCH NATI DA PISIDIA BUSU DA MAMBUSERA

13 Paul de embo daedo tembuma isera awa Cyprus ingigi da nati Paphos awa dodo nga de Perga nati da busu Pamphylia da mambusera. Awarate ungo ainda mambero John Mark ungo dodo Jerusalem nati da engenembedo mambusira. 14 Edo Paul de embo nenei de Perga nati awa dodo Antioch nati da busu Pisidia da mambusera. Edo Jew embomei da tumondebain ari iji de ungo Jew embobo da dada ari oro da torido anumburisera. 15 Edo embo Moses da agodari awa tano da ajigedo edo God da binga sari embobo da ove jiwari tano nenei awa ajigedo atae etiri Jew embobo da dada ari oro da gitijijigegari mi ungoda yei binga ititisera. Edo binga ainda sisira, “Nanonamendi ingoda ge mi embo esusu itadi ra gido re nango ingo ungoda yei ge sawase dipapa era.” 16 Edo Paul binga awa budo erido embo uso ge ingorase ingo mi wasiri edo umo ge sadi tuturo isira.

Edo Paul mi ungoda yei sisira, “Ingo Israel embobo de edo ingo Jew embobo ae de God tumondebain edo ewa naso ge ingiwo.
17 Israel embomei einda God mi matu be ingodenaso mamoumbogo awa uso embo orase kataburisira. Edo ungo teta nati nei embobo awodo Egypt busu da atima isera edo God mi etiri ungo bajido embo nembodiba be isera. Edo God uso goroba nembodiba mi Egypt busu da edo budo bugusira. 18 Edo gaeko 40 awodo ungo yei ro atae da erigi erigi ise temboro edo God mi ungo awa teta aimamo mi ungoda kinapeina degowa edoera da awodo edo isira. 19 God mi Canaan busu da embo orobe 7 awa usibesi edo busu awa Israel embobo da yei ititisira. 20 Edo gaeko 450 awa kasari embo itcri ungo gitijigido isera.

“Edo iji awa atae etiri Samuel binga sari embo awa ungoda gitijigari arase ititisira.
21 Edo ainda amboda embo mi gitijigari nembodiba be awa dipapa etero gido God Saul itiri ungoda gitijigari nembodiba isira. Edo Saul awa Kish da mei edo Benjamin da orobe awa gaeko 40 awodo gitijijigurisira. 22 Awarate God Saul budo demonda itido David awa itiri gitijigari nembodiba be isira. Edo God mi David da jawo da ge sisira, ‘David Jesse da mei awa embo na dipapa ena awa ra. Edo unemi na umo ro arase dipapa ena awa adira.’

23 “Edo Iesu awa gitijigari nembodiba David da orobe awa God mi Israel embobo da soregari embo arase itiri bugusira teta adi sisira da awodo. 24 Edo Iesu uso buro tuturo ae atiri John mi Israel embobo berari da yei sisira ungo ungoda wasiri bebegae awa dodo God da yei wareregedo edo umo mi ewamei ari wasiri awa borase sisira. 25 Edo John umo uso buro atae adi aikambu ise embo da yei sisira, ‘Ingo kotewa na awa God mi soregari embo itari bugarase sisira awa kotevita? Awarate na awa embo simba ewa embo ewa aera te umo uso bugari iji awa asusubetiri. Edo na awa ewa raro umo kondade edo uso tei goru kougeni?’

26 “Naso nanonamendi ingo awa Abraham da orobe ra edo ingo embo nenei Jew egeregae God tumondebain edo ewa ingiwo. God mi soregari binga eiawa ingodena berari ainda yei itiri bugira. 27 Edo embo Jerusalem nati da atima era edo ungoda gitijijigegari de awa Iesu awa soregari embo awa ungo gae ra. Edo daedo ungo God da binga sari embobo da ove Jew embomei da tumondebain ari iji berari de ajigedo isera awa ungo gae ra. Awarate ungo mi Iesu kasisera edo God da binga sari embobo mi ro adira sisera awa be ijegurisira. Edo ro ijegurisira awa eire. 28 Edo ungo mi wasiri biae da nei ro awa tambae isera ainda be awa umo awa wasiri biae ae de gido awasedo ungo buria da nonda umo dari betari awa ae isera. Awarate ungo Pilate mi umo betarase awa sarase sedo gosisera. 29 Edo ungo mi ro ove jiwari mi embo mi uso yei ro orase sisira awa berari edo ungo uso tamo awa orega da awa itero wosetiri budo betari gowari meko da ititisera. 30 Awarate umo betetiri God mi umo jigiri eririsira. 31 Edo matu embo umo amende Galilee busu da edo pepeta edo Jerusalem nati da mambusera ainda yei umo wasiri de sekago erido iji jiwae be isaga edo isira. Edo embomei emimi ungo mi ro berari gosisera awa boroko Israel embobo da yei sera.

32 “Awarate nango awa binga ewamei eiawa ingoda yei sadi bugutitara. God mi Iesu awa jigiri eririsira edo umo boroko ingodenaso yei ro adi sari ingodenaso mamoumbogo da yei sisira awa etira. Edo Psalm jiwari embo mi God ro sisira awa Psalm 2 da eiawa sedo sisira,

‘Imo awa naso mei. Boroko na awa iso imamo ra.’
34 “Edo God mi ove jiwari ainda joda sisira Iesu betari edo unemi sekago jigari eradira sisira. Edo God awodo sedo Iesu jigiri eririsira edo Iesu mana sekago betadira. Edo God uso sekago erari da ge sisira,

‘Nanemi ari wasiri dagariae be nanemi David da yei adi sisena awa imo awa embo adena.’
35 “Edo Psalm jiwari nei mi soregari embo God mi itari bugarase sisira ainda jawo da, God da yei sisira,

‘Inemi mana iso agipo embo ewamei be da tamo awa mana doaso betedo sununusadira.’
36 “Edo David atima isira iji ainde umo God mi ro arase dipapa edo isira awa edo isira. Edo umo betetiri ungo mi umo awa uso mamoumbogo da demo da gousera edo uso tamo awa betedo sununusira. 37 Awarate embo awa umo bebetisira awa God mi umo awa jigiri eririsira edo uso tamo awa uro da betedo sununusae ra.

38 “Edo ingo naso nanonamendi berari binga ewamei God mi embo da wasiri bebegae kotembedo doadira awa ingoda yei sena awasedo giwo. Edo God awa wasiri bebegae kotembedo dodo ira ainda be awa Iesu umo ro edo ira awa isira awasedo. Edo wasiri bebegae mi ingo awa bundisira edo Moses da agodari mi ingo awa wujegari katogo ae isira te embo ave Iesu ge be adira awa God mi wujegadira. 40 Awasedo ro God da binga sari embobo mi sisera awa ingoda yei eure gido gogo ewo. 41 Edo God da binga sari embobo mi sisera,

‘Embo ingo God da binga awa ingise iro jirewa awa God mi kasure ta gido gogo ewo. Edo buro ingo wasiri de atewo ena awa ingo ge be ae ewa. Edo embo da mi naso buro da be awa ujugadira awa ingo mana ge be adewa.’”
42 Edo Paul de Barnabas de Jew embobo da dada ari oro awa dodo mambutero embobo mi ungoda yei sisera, “Tumondebain ari iji nei sekago einda bugudo eiawa nei sawo gore. 43 Edo embo dada ari yei awa dodo Jew embobo de Jew embobo ae de wareregedo Jew embobo da tumondebain ari wasiri awa ambo ambo isera amimi Paul de Barnabas de ambo ambo isera. Edo Iesu da binga atopapotegari embobo etoto amimi ungo dengoro bagedo sisera, “Ingo berari awa iji berari God da kando awa burise edo God da uso simba ari da iji berari atiwo.”

44 Edo Jew embomei da tumondebain ari iji nei embo jiwae be jiwae nati da atima isera awa God da ge ingadi bugusera. Edo roinge awa bugae doturisera. 45 Edo Jew embobo embo jiwae be ge ingadi bugusera awa gido ungo tu burise jo da tini gambari isera. Edo jo da tini gambari edo ge ro Paul mi sira pasega sari ge sise uso yei ge bebegae sisera.

46 Awarate Paul de Barnabas de ge doae rate ge isaga sedo sisera, “God nango binga eiawa giti ingoda yei sorase setira te ingo uso binga awa ujo ae ewa edo ingo wasiri matawa atari awa bari inono ae ewa. Awasedo nango ingo dodo Jew embobo ae da yei mambadera. 47 Edo God mi ove jiwari ainda joda ge sise sisira,

‘Nanemi imo awa Jew embobo ae da usasa itena. Nanemi imo awa naso soregari da emboro awa busu berari da embo da isaga asase itena.’”
Edo nango ge eiawa ajigedo gosera umo nangoda yei sisira.

48 Edo embo Jew egeregae ge eiawa ingido iaviri be isera “Bada God ro sisira awa ijegurisira.” Edo embo ave God mi wasiri matawa atari borase matu ititisira awa ge be isera.

49 Edo yei ainda yei berari da God da ge awa rawusira.

50 Awarate Jew embobo mi etero embo nembogamo de embo evetu Jew ae nembogamo de God tumondebain edo isera awa tini gambari isera. Edo ungo tini gambari embo de evetu de emimi etero embobo erido Paul de Barnabas de dedo gaedo adi tuturo isera edo ondetero ungoda yei awa dodo demonda mambusera. 51 Edo ungo ondetero Iesu da binga atopapotegari embobo mi ungoda tei janjara awa gajigurisera amimi embo binga awa ujo ae etera awa isaga arase edo ungo yei awa dodo Iconium nati da mambusera. 52 Edo ambojimbi Antioch nati da atisera awa iaviri de edo Asisi Kotopu de mi beda isera.

Copyright information for `NOU