Acts 2

ASISI KOTOPU BUGUSIRA

Amboda Pentecost da bondo iji awa bugiri Iesu gebe edo isera embobo awa yei ainda dada isera. Edo ungo dada etero edo javi utu da teta bisara nembodiba sumbuse sedo ira da awodo awa ingero bugusira. Edo bugudo javi amimi mando ungo atisera awa beda isera. Edo javi amimi mando awa beda etiri ungo rora teta ri avewa da awodo gosisera. Edo rora gosisera amimi ewoga ewoga edo embo da da ainda beo da anumburisira. Edo awodo edo Asisi Kotopu mi embo dada ainda atisera awa beda isira. Edo Asisi Kotopu mi ungo kondade etiri ge nei ungo gae awa sisera.

Edo iji ainde Jew embobo jiwae be busu nenei da atima isera awa Jerusalem nati awa bondo iji de esega isera ainda be awa ungo Jew embobo da wasiri awa edo gogo edo ambo ambo edo isera awasedo. Edo embo jiwae be javi awa ingido dada isera. Edo ungo kove be isera ainda be awa Iesu ge be ari embobo awa ge sera iji ainde ungo berari dada ungoda ge topo awa ingera awasedo. Edo ungo ge awodo ingise sisera, “Embo ge sera eiawa ungo Galilee busu embobo ra edo rawodo edo nango nangoda ge topo mi ge ingeri. Nango awa Parthia busu Media busu Elam busu Mesopotamia busu Judea busu Cappadocia busu edo Pontus busu edo Asia busu Phrygia busu Pamphylia busu edo Egypt busu embobo ra. Edo nango nenei awa Cyrene nati Libya busu aikambu atima era. Edo nango nenei awa Rome nati embobo ra. 11 Edo nango nenei awa Jew embobo ra te embo nenei awa Jew aera awa wareregedo Jew embobo da wasiri awa ambo ambo era. Nango awa busu neinde kainde embobo ra edo nango nenei awa Crete edo Arabia busu embobo ra te embobo eiawa wasiri nembodiba God mi etira awa sero nango nangoda ge topo mi sero ungoda ge awa ingera.” 12 Edo ungo kove be edo mana mana ise mina sara isera, “Einda be mo rori?”

13 Awarate embo nenei mi Iesu ge be ari embobo awa gandubedo iro jirise sisera, “Embo oiawa umo okain indido jiro bebegae etera.”

PETER DA BINGA

14 Edo Peter, Iesu da binga atopatari embobo 12 aindeda gogo dimbudo embo jiwae be da yei sisira, “Ingo embo berari Jerusalem nati da atima ewa edo ingo Judea busu embobo naso ge ingiwo. Edo ingo ingirowo wasiri etira einda be awa ujugano gave. 15 Ingo kotewa embomein eiawa umo okain indido jiro bebegae ari ge sewa te awodo aera ungo awa umo okain indae ra. Embomei sipo 9 A.M. de ungo mana umo okain indadera. 16 Wasiri eiawa ro God da binga sari embo Joel mi sisira awa ra. 17 Joel mi sisira,

‘God mi sira, “Eiawa nanemi iji sangove de adena. Na naso Asisi Kotopu itano bugudo embo awa amimi beda adira. Ingoda orobe memei de meingagara deawa Asisi Kotopu da goroba mi naso binga awa goroba de minonu sadera. Ingoda memei singa awa ari neinde kainde isaga da gadera edo ingoda embo ogogo awa eturo adera.
18 Edo embo de evetu de iji ainde na kera era ainda yei naso Asisi Kotopu awa itadena. Edo umo ungoda yei bugari ungo Asisi Kotopu da goroba mi naso binga awa be goroba de minonu sadera. 19 Edo nanemi utu inda edo busu tuda wasiri goroba de jiwae be adena. Edo embo mi ari wasiri goroba de awa gido kove be adera. Edo ungo mi ororo de riawo de umbosi umenga be de awa gadera. 20 Edo iji awa umenga adira edo kariga awa teta ororo inge kokoi adira. Edo wasiri eiawa ari edo Bada da iji awa bugadira. Edo iji einde nanemi naso goroba de kasari de awa embo da yei isaga adena. 21 Awarate embo amemi sadira, Bada na kondade egae sadira embo awa Bada mi soregadira.” ’
22 “Israel embobo ge eiawa ingiwo. Iesu Nazareth nati embo awa God da goroba mi ari wasiri goroba de euri embo mi gido kove be edo isera. Edo ari wasiri goroba de eiawa Iesu mi ingoda teda atise edo isira amone God da iwata ra awasedo ingo gosise Iesu mi God da buro isira awa gido ewa. 23 Edo ingo awara sedo embo bebegae da ingo da Iesu itewo edo orega da benema mi detero umo bebetisira. Awarate ingo isewa awa ro God mi dipapa isira awa isewa ainda be awa God mi matu be matu Iesu ingoda ingo da itadi sedo sia isira awasedo. 24 Awarate Iesu betetiri God mi sekago etiri eririsira. Betari da memesi mi Iesu jigido takibari sago ae isira ainda be awa God mi umo wujegurisira awasedo. 25 Iesu da jawo da ge sise David mi sisira,

‘Na gosena Bada God awa nangae atima ira. Umo na kondade edo ira. Uso goroba nembodiba mi na gaimbedo ira.
26 Awasedo naso jo awa iaviri mi beda etira edo na naso avewa mi iji berari umo jasiga adena. Naso betari iji awa bugadira te iji ainde na mana oju adena ainda be awa imo mana naso asisi awa bebetegari embobo da yei doadesa edo aso iso agipo embo saboa ari uso tamo awa mana betadira awasedo. 28 Imo naso yei wasiri matawa atari da emboro awa ujiji eteso getena. Edo inemi naso jo awa iaviri mi siradesa ko imo awa iji berari mata awodo nangae atima esa.’
29 “Nanonamendi ingodenaso mamoumbogo David da ge isaga sano gave. David umo bebetisira etiri umo gousera. Edo uso uje awa boroko ingodenaso yei boroko atira. 30 Edo umo awa binga sari embo ra. Edo God mi uso yei ro adi sisira awa umo gosisira. Edo God mi adi sari David da yei sisira unemi ari David da orobe da mi gitijigari nembodiba adira teta David inge. 31 Edo David umo God mi amboda ro adira awa gosisira awasedo umo soregari embo God mi itari bugarase sisira ainda sekago erari awa sisira. Edo uso jawo da ge sise David mi sisira,

‘God mi mana uso asisi awa bebetegari embobo da yei da doadira. Edo uso tamo awa mana betedo sununusadira.’
32 “Edo embo Iesu eiawa betetiri God mi sekago jigiri erira. Edo nango umo wasiri de gido ingoda yei wasiri eiawa soro gawase sera. 33 Edo God umo Iesu etiri eriri budo uso ingo be da itido edo gitijigarase sedo uso yei goroba ititara. God mi uso yei Asisi Kotopu ititara unemi adi sisira da awodo. Edo Iesu mi nangoda yei Asisi Kotopu itiri wosedo wasiri amimi etiri wasiri berari ingo mi boroko gido edo ingewa awa iutara. 34 David umo umosuka utu da teta Iesu mi iutara da awodo edo vitae rate Iesu da jawo da ge sisira,

‘Bada God mi naso Bada da yei sisira naso ingo be da einda anumbedo atio.
35 Edo imo einda atiroso nanemi ano iso gitopo embobo awa teta iso tei tuda besi da awodo ore sisira.’
36 “Awasedo na ingoda yei isaga minonu sena, ingo Israel embobo, embo eiawa ingo mi benema mi orega da doritawa awa God mi etiri ererara edo umo awa ingodenaso gitijigari nembodiba iutara. Edo God mi embo eiawa soregari embo itari bugarase sisira awa ingodenaso yei isaga iutara.”

37 Edo Peter awodo setiri embo ge ingise atisera awa jegigi nembodiba edo Peter de Iesu da binga atopatari embo nenei de da yei sisera, “Nanonamendi nango ro eri?”

38 Setero Peter mi ungoda yei sisira, “Wasiri bebegae ingoda awa dodo edo God da yei wareregewo. Edo Iesu Keriso da jawo da umo mi ewamei ari wasiri awa buwo. Edo God mi ingoda wasiri bebegae awa kotembedo doari edo ingo God da kando Asisi Kotopu awa bave ko eiawa God mi adi sisira awasedo. 39 Edo unemi embo ave uso yei purorase jawo sira ingo edo ingoda kinapeina da edo embo Jew ae ainda eiawa adi sari sisira.”

40 Edo Peter awodo sedo umo sekago ungoda yei iji ribori be ge sisira. Edo sisira, “Riroga nembodiba be awa ingodenaso wasiri bebegae embobo da yei bugutira. Edo doawo riroga eiawa ingoda yei bugure ta God sedo giwo ingo soregare.” 41 Edo embo jiwae be Peter da ge ingise atisera awa uso binga awa ge be isera. Edo ungo ge be edo umo mi ewamei ari da wasiri awa burisera. Edo embo Iesu ge be ari embobo da dada isera iji ainde awa ungoda ajigari awa 3,000 ra.

42 Edo ungo iji dada yei Iesu da binga atopatari embobo atopatido isera ainda mambudo isera. Edo ungo Iesu mi ungo embo ro ira awa kiki mina dira adi daedo dada edo isera. Edo ungo daedo indari dada indise edo God inono da dada manunugedo isera.

IESU GE BE ARI EMBOBO KONDADE MINA ARI EDO ISERA

43 Iesu mi euri uso binga atopatari embobo ari wasiri goroba de edo ari wasiri embo mi matu gae awa edo isera awasedo embo God da yei saboa isera. 44 Edo Iesu ge be ari embobo iji berari kiki dada dirido isera. Edo ungo ungoda rora awa kando mina ara edo isera. 45 Edo ungo ungoda rovi ravi awa ori edo ganu awa embo rora ae embobo ungoda teda ainda kando edo budo isera. 46 Edo iji jaige ungo Jew embobo da tumondebain ari oro da dada edo isera. Edo ungoda mando da embo diti kiambu eiawa dada edo ambe ngaugurisera. Edo ungo ungoda indari awa kando osisa mina ara edo ungo iaviri dada edo isera. 47 Edo ungo awodo edo doae rate ungo iji berari God jasiga edo isera. Edo embo berari ungo sapo edo isera. Edo iji jaige Bada God embo soregedo isira. Edo ungo soregeuri ungo Iesu ge be ari embobo da teda torido isera.

Copyright information for `NOU