Acts 20

PAUL MACEDONIA BUSU DE EDO GREECE BUSU DE DA MAMBUSIRA

Edo embo jamo jamo etero Paul Iesu gebe ari embobo awa jawo setiri dada isera. Edo umo ungoda yei goroba ari ge sedo ungoda yei sisira ingo atiwo. Sedo ungo dodo umo Macedonia busu da mambusira. Edo busu ainda joda yei da esega ise Iesu gebe ari embobo awa esusu ituri ungoda tumonda ari awa goroba edo isira. Edo busu awa dodo Greece busu da bugudo ainda kariga tamonde atima isira. Edo umo nga de Syria busu da mambadi sedo sia isira te Jew embobo mi umo bundadi sia isera awa gido gido umo jiro buro nei edo Macedonia busu da awodo engenembadi isira. Edo Sopater Pyrrhus Berea nati embo da mei de Aristarchus de Secundus de Thessalonica nati embobo de Gaius Derbe nati embo de Timothy de Asia busu embobo etoto Tychicus de Trophimus de awa Paul ga da mambusera. Edo ungo Paul ga da giti mambudo Troas nati da nango simba atisera. Edo bondo ungo ambe ambe bajari siwo yeast ae indido era iji awa atae etiri nango nga de Philippi nati awa doturisera. Edo iji 5 atae etiri nango Troas nati da bugudo ainda Paul de embomei ainde awa tambusera. Edo ainda ungode pura da atisera.

PAUL TROAS NATI SEKAGO ESEGA ISIRA

Edo pura da ainda tuturo da nango berari ambe ngaugadi dada isera. Edo dada etero Paul embobo da yei ge sisira. Edo umo ge sise atiri mambudo tumba soropu da etiri ge atae isira. Edo Paul umo sipo de mambari dipapa edo gido umo iji ribori be ge sisira. Edo goriwo jiwae be awa mando inda diuba nango dada isera ainda usasa nembodiba de ewuse atisira. Edo Paul ge sise atiri mei singa da awa bisara bari diumba ainda anumbedo atiko ewo ditivi mi biae edo ewo isira. Edo ewo iko yei inbein ainda edo durido busu da wowosisira. Wosetiri embo mi umo jigero eririsira te umo awa bebetisira. 10 Edo Paul mi wosedo umo uso ingo da budo edo jigido embomei ainda yei sisira, “Dubo vevera eove umone wasiri de atira.” 11 Edo Paul awodo setiri umo sekago inda diumba da vitido ungode daedo ambe ngaungedo indisera. Edo umo ungode daedo ambe ngaugedo sekago ungoda yei ge iji ribori be sisira. Edo waiko vivitiri Paul mambusira. 12 Edo mei singa awa sekago wasiri de atiri budo uso nati da mambusera. Edo ungo umo awa embo iaviri nembodiba be isera.

PAUL TROAS NATI DA EDO MILETUS NATI DA PEPETA ISIRA

13 Paul umo tei mi Assos nati da mambadi sisira awarate nango nga de mambusera. Edo Paul umo nango Assos nati ainda nango tambudo edo nango de daedo nga da vitadi sisira. 14 Awasedo Paul umo nango Assos nati ainda tambiri nga da budo edo nango Mitylene nati da mambusera. 15 Edo sipo nei nango yei awa dodo Chios ingigi awa aikambu bugudo awa derigurisera. Edo sipo nei ainda amboda nango Samos ingigi da bugusera. Edo sipo nei ainda amboda nango Miletus nati da bugusera.

PAUL DA USO GE SANGOVE IESU DA

TEOTOPO DA GITIJIJIGEGARI

AINDA YEI SISIRA

16 Edo esega isera einda joda Paul umo Ephesus nati awa derigadi sisira ainda be awa umo Jerusalem nati da Pentecost da bondo iji awa ainda adi sedo dipapa edo gido umo esega duro duro isira. 17 Awarate Paul umo Miletus nati da simba ise binga itiri Ephesus nati da embo da teotopo da gitijijigegari da yei ungo Miletus nati da wosorase sisira. 18 Edo ungo bugero ungoda yei sisira, “Na Asia busu da bugusena ainda tuturo edo bugudo boroko ingo na rawodo ingo berari da teda atewona ingo gosewowa. 19 Edo na saboa ari mi edo ji de Bada kera ewona. Edo iji jiwae na bouga nembogamo budo isena ainda be awa Jew embobo naso yei biae adi kiki dirido isera awasedo. 20 Edo ingo gosewa na ingoda mando da edo embo da arapa da rora berari no mi ingo kondade adiri amone ingo atopapotise isaga eono gosewowa awara. 21 Edo na Jew embobo de embo Jew egae de da yei ungoda wasiri bebegae awa dodo edo God da yei wareregedo edo Bada Iesu gebe orase sewona.

22 “Edo boroko Asisi Kotopu mi na Jerusalem nati da mambanase siri gido na umo kera edo mambutena awarate ainda naso yei ro adiri awa na gae ra. 23 Awarate na gosena nati berari esega ewona ainda Asisi Kotopu mi seuri gosewona wasiri bebegae de edo gajari oro de awa na simba ira awa seuri gosewona. 24 Awarate Bada Iesu da ge kera edo uso buro nanemi anase ititisira awa edo atae adi sedo na wasiri bebegae eiawa doae na beitigae edo na naso wasiri awa tepo awodo kotewona. Edo buro Bada Iesu mi nanemi anase ititisira amone binga ewamei God da kando soregari embo berari da yei itadi dipapa isira awa minonu sanase ititisira.

25 “Edo na ingoda teda pepeta ise edo God da gitijigari goroba de awa ingo atopapotewona. Edo boroko na gosena ingo berari mi mana na sekago gadewa. 26 Awasedo na boroko ingoda yei sena ingo da ave munenegadewa awa na awa bekuba eove. 27 Edo ro berari God mi ingo awa embo adi dipapa ira amone ingoda yei sewona awara. 28 Edo ingo ingosuka simba edo gogo ewo. Edo embomei Iesu da topo eiawa teta wo sheep simba ari embo mi uso wo sheep simba edo gogo edo ira da awodo simba edo gogo ewo. Edo Asisi Kokopu mi Iesu gebe ari embobo ingoda simba da ititisira awa simba edo gogo ewo. Edo embomei eiawa Iesu da teotopo isera ainda be awa umo God da mei mi ungo uso ororo mi ombudo burisira. Edo boroko na ingoda yei sena ungo God da ge mi undewo. 29 Edo na gosena na ingo doadena ainda amboda awa atopapotegari bebegae awa ingoda teda bugadera teta sino maine ari jawo wolf mi wo sheep da teda ungo usibesi adi bugarago adera. 30 Edo embo ingoda teda nenei awa amboda gebe awa atopatadi aera te gebe awa budo wareregedo ge busadera ainda be awa embo mi ungo ambo ambo orase dipapa edo gido. 31 Edo gido gogo ewo. Edo na ingode gaeko tamonde atise ingoda yei ro atopapotemona awa kotewo. Edo iji berari na ji de daedo ingo esusu ititemona.

32 “Edo boroko na ingo God da simba ari da ititena. Edo ingoda jo awa God da ge mi undewo ainda be awa uso ge goroba amimi ari ingoda tumonda ari awa goroba adira. Edo uso ge mi ingodena siri gosera kando ewagaewa awa embo unemi embo kokotopu orase kataburisira ainda yei itadi dipapa ira awa siri gosera. 33 Edo ingo gosewowa na embo nenei da ganu ta ombari digari ta awa gido dipapa aera awarate na naso ingo emimi buro edo rora berari na naso otatao de pepeta ise dipapa edo era awa budo ena. 35 Edo na rora ae embobo kondade edo ena amone ingoda esusu ititemona awasedo ingo da awodo ewo. Edo kotewo Iesu mi sisira, ‘Embo ave rora embo nei da yei itido edo dubo ewamei ari budo ira amimi rora budo edo dubo ewamei ari budo ira ainda awa derigedo ira.’”

36 Edo Paul ge sedo atae edo ungode daedo berari baingo dederi edo God manunugurisera. 37 Edo ungo berari mina sanda edo doio be sedo ji nembo be sisera. 38 Edo ungo dubo vevera isera ainda be awa Paul ungo sekago gadi ae sisira awasedo. Edo ungo awodo mina burise nga da berari mambusera.

Copyright information for `NOU