Acts 21

PAUL JERUSALEM NATI DA MAMBUSIRA

Edo ungo atega edo nango ungo doturisera. Edo nango ungo dodo nga de dagaiya sembudo Cos ingigi da mambusera. Edo sipo nei nango Rhodes ingigi awa tambusera. Edo yei awa dodo mambudo kora da nati Patara ainda mambusera. Edo ainda nga nei busu kiambu Phoenicia ainda mambadi iri gido nga ainda vitido mambusera. Edo nango mambuse Cyprus awanangoda ingo anda kena gosisera te derigedo mambudo Syria busu da bugusera. Edo Tyre nati da ainda nga da buro ari embobo awa rora berari awa itoro vitadi iri gido nango nga dodo nati da mambusera. Edo ainda vitido Iesu gebe ari embobo nenei tambudo ainda daedo pura da atisera. Edo Asisi Kotopu mi embomei Jerusalem nati da atima isera amimi Paul da yei biae adera awa ujugetiri gosisera awasedo ungo Jerusalem nati da mambose Paul da yei sisera. Awarate nango ungode atari iji awa atae etiri gido nango ungo dodo nga da engenemburisera. Edo Iesu gebe ari embo berari ungoda aro asini de kinapeina de daedo nango de da mambusera. Edo nango berari kora da wosedo baingo dederi edo dada God manunugurisera. Edo nango God manunugedo atae edo atiwo mina sara edo nango nga da vitero ungo berari ungoda nati da engenemburisera.

Edo nango Tyre nati awa dodo nga de Ptolemais nati da mambusera. Edo ainda bugudo Iesu gebe ari embobo atega edo ainda ungode iji da atisera. Edo sipo nei yei awa dodo Caesarea nati da mambusera. Edo ainda bugudo nango Philip da mando da mambudo ainda ungae da atisera. Edo Philip awa embo 7 awodo Jerusalem ainda kataburisera awa ra edo umo awa God da binga ewamei sari embo ra. Edo uso meingagara ademei 4 awodo awa daedo God da binga ewamei sedo isera.

10 Edo nango ainda iji tupo atero binga sari embo jawo Agabus awa Judea busu da edo wowosisira. 11 Edo umo nangoda yei da bugudo Paul da sini digari awa budo edo sini amimi uso ingo de tei de awa didigurisira. Edo ingo de tei de bundedo sisira, “Asisi Kotopu mi sira emboro da eiedo sini einda topo awa Jerusalem nati embobo mi bundadera edo ungo mi umo awa embo Jew ae ainda ingo da itadera.”

12 Edo nango ge eiawa ingido nango de gebe ari embo nenei de mi Paul Jerusalem nati da mamburase benunu sisera. 13 Awarate umo mina sisira awa, “Ro edo ingo ge awodo sevi? Ingoda ji mi iri naso jo awa bouga ira. Edo na awa Jerusalem nati da mambadi sia etena. Edo ungo na Jerusalem nati da bundadera awa na sia etena. Edo ungo Iesu da jawo da na doro betadena awa na sia etena.”

14 Edo nango rawodo oro Paul uso jiro wareregadiri awa ae edo gido nango ge dodo sisera, “Ro Bada mi dipapa ira awa dowo are.”

15 Edo ainda iji tupo ateriko nango nangoda rora berari awa sia edo Jerusalem nati da mambadi tuturo isera. 16 Edo Caesarea nati embo ambojimbi nenei mi nango de da nango budo mambudo embo nango amenga ataderi ainda mando da ititisera. Edo Cyprus ingigi embo eiawa uso jawo awa Mnason edo umo awa iji ribori be Iesu ge be ise atima isira.

PAUL JAMES ESEGA ISIRA

17 Edo nango Jerusalem nati da bugero nanonamendi yaviri de nango atega isera. 18 Edo sipo nei Paul nango de daedo James gadi mambusira. Edo Iesu da teotopo da gitijijigegari berari awa dada isera. 19 Edo Paul ungo atega edo ro berari God mi Paul uso buro da awodo embo Jew ae ainda yei isira awa berari sisira.

20 Edo ungo berari uso ge ingido God jasiga isera. Edo God jasiga edo Paul da yei sisera, “Nangoda namendi imo gosesa Jew embobo jiwae be jiwae awa daedo gebe etera. Edo ungo sera awa Jew embobo Iesu gebe ari embobo etera awa mana Jew embobo da wasiri awa mana doadera. 21 Edo embo nenei mi ungoda yei sera inemi Jew embobo embo Jew ae ainda busu da atima era awa Moses da agodari awa ambo ambo eorase sari ge sera. Edo sera inemi Jew embobo awa Jew embobo da wasiri awa eorase sari ge sera. Edo sera inemi ungoda memei awa ungoda tamo kotopu da mendo da andiso awawa diugeorase sari ge sera. 22 Edo ungo imo bugesa ainda binga awa gadera awasedo peteio edo imo ro esi awa kotore. 23 Edo eiawa nangoda kotari ra. Embo 4 einda atera awa Jew embobo da kopiri tu arugari wasiri awa adi sia edo God da yei adi sari sedo atera. Edo sia ari iji de awa ungo Jew embobo da segari wasiri awa adera. 24 Awasedo ungode daedo mambudo Jew embobo da tumondebain ari oro da imo daedo Jew embobo da segari wasiri awa eio. Edo Jew embobo da kopiri tu arugari wasiri da mina awa inemi ungo ganu itio mina itore. Edo imo awodo adesa awa embo berari mi imo Moses da agodari awa ambo ambo esa awa gido edo embo einda jawo da ge sera awa ge busera sadera.

25 Edo boroko nango embo Jew egeregae Iesu gebe ari embobo ititara awa soro gadesa. Edo nango ungoda yei edo gogo edo ujuguritara Moses da agodari awa edo ove itero mambutara. Edo ove ainda awa agodari eiawa kera orase sititara indari embo mi asisi da yei rorou ititera awa indove edo ororo indove edo wo embo mi ungoda ingo mi jijigurera awa indove edo viro ari wasiri awa eove sititara. Edo agodari nenei awa dorase sititara.”

26 Awasedo Paul ungo mi ro sisera awa isira. Edo sipo nei umo embo 4 awodo de daedo mambudo Jew embobo da segari wasiri awa isira. Edo umo awa edo Jew embobo da tumondebain ari oro da mambudo iji roinge Jew embobo da segari wasiri aderi awa minonu sisira. Edo iji sisira iji re atae ari ungo dada awa God da rorou itadera awa sisira.

UNGO MI PAUL JEW EMBOBO DA TUMONDEBAIN ARI ORO DA BUNDISERA

27 Edo pura da awa atae adi aikambu iri Jew embobo Asia busu da atima isera amimi Paul Jew embobo da tumondebain ari oro da gido embo da yei ge sedo etero ungo tini gambari isera. Edo ungo tini gambari edo Paul ingo da burisera. 28 Edo ingo da budo gogo dimbudo sisera, “Israel embomei puwo nango Kondade ave. Embo re emimi ingodenaso embomei da kotari awa ari wareregarase jarira. Edo unemi embo berari da yei ingodenaso agodari awa kera eorase sedo ira. Edo unemi ingodenaso tumondebain ari oro awa daedo biae sedo ira. Edo embo Jew egae awa budo ingodenaso tumondebain ari oro da toruri edo dongono edo ira.” 29 Edo ungo eiedo sisera ainda be awa Paul umo Ephesus nati embo embo Jew ae jawo Trophimus ainga Jerusalem nati da atiri gosisera awasedo. Edo Paul umo embo awa budo Jew embobo da tumondebain ari oro da torae rate ari ge awa sedo isera.

30 Edo nati embobo berari awa tini gambari edo sumbudo Jew embobo da tumondebain ari oro da totorisera Paul badi. Edo ungo Paul budo ponda bugudo mangiro gajisera. 31 Edo embobo tini gambari isera eiawa Paul doro betarase sero embo nenei mi Rome embobo da isoro embobo da gitijigari da yei binga itero mambusira. Edo sisera embogo nembodiba be awa Jerusalem nati da tuturo adi ira. 32 Setero isoro embobo da gitijigari nembodiba mi setiri isoro embobo de ungoda gitijigari de sumbudo embo jiwae be isera ainda yei mambusera. Edo embo jiwae be isoro embobo awa bugutero gido Paul dorisera awa doturisera.

33 Edo isoro embobo da gitijigari mi setiri Paul awa sandido edo bufuri auri mi ari etoto mi bundisera. Edo awodo etero isoro embobo da gitijigari mi embo jiwae be isera ainda yei nganega isira, “Embo emomo averi? Edo umo ro etiri dorevi?” 34 Setiri embo nenei gogo dimbudo ge nei seoro edo embo nenei ge mina nei sedo isera. Edo ungoda ge berari awa mambudo egetiri gido isoro embobo da gitijigari awa kiki gebe ro edo eiawa eri awa tambari sago ae edo gido setiri uso isoro embobo mi Paul awa budo isoro embobo da gitijigari nembodiba da mando da mambusera. 35 Edo ungo mando da riri beda bugudo isoro embobo mi Paul awa budo ungoda saga da ititisera ainda be awa embo jiwae be awa dombu wasiri jiwae isera awasedo. 36 Edo embo jiwae be buguse gogo dimbudo sisera, “Deu betare.”

PAUL AWARA SORO EMBO DA YEI GE SADI SISIRA

37 Edo ungo Paul budo mando joda toradi ero Paul mi isoro embobo da gitijigari da yei sisira, “Na awara saso iso yei ge sae eteni ta?”

38 Setiri isoro embobo da gitijigari mi sisira, “Imo Greece embobo da ge mi sesa awasedo na gosena imo awa Egypt busu embo da amimi matu Rome embobo da gitijigari nembodiba awa budo demonda itari wosarase isira awa aera. Edo umo embo 4,000 awodo ungoda gi emi de budo daedo yei embo atae ainda mambusira awa ae ta rora.”

39 Edo awa setiri Paul mi mina sisira, “Na awa Jew embo ra. Edo naso aia mi na awa Tarsus nati busu Cilicia da ainda nati nembodiba be ainda burisira. Edo sedo gosena dogae na embo da yei ge sane.”

40 Edo Paul awodo setiri isoro embobo da gitijigari mi Paul umo ge sadira awa awara sisira. Awasedo Paul riri beda derido ingo mi embo ge dorase isira.

Copyright information for `NOU