Acts 22

PAUL BEITIGARI GE SISIRA

Edo embo jamo jamo etero Paul Hebrew ge mi ungoda yei sisira, “Embomei nanonamendi edo mama mane na nasuka beitigari ge ingoda dombu da sirinono ingo naso ge ingiwo.”

Edo ungo umo Hebrew embomei da ge mi siri ingido ungo jamo jamo be isera.

Etero Paul ge sise sisira, “Na awa Jew embo ra. Edo naso aia mi na awa Tarsus nati busu Cilicia da ainda burisira te na Jerusalem nati einda babojisena. Edo na babojeno atopatari embo Gamaliel mi ingodenaso mamo umbogo da agodari de wasiri de awa atopatido gogo etiri gosisena. Edo na God sapo edo isena teta ingo berari boroko einda atewa amimi edo ewa da awodo. Edo embo ave Keriso da emboro awa ambo ambo edo isera awa dedo gaedo edo isena. Edo nenei jiwae bebetegurisera. Edo nanemi seono embo de evetu de awa bundedo gajari oro da itido isera. Edo ingo priest babojegari de Jew embobo da gitijijigegari de da yei sadewa awa na gebe sena awa soro gadewa. Edo na ungoda yei sedo geteno ungo ove edo Jew nanonamendi Damascus nati da ainda na averi awa gorase isera. Edo na ove awa budo na embomei eiawa bundadi mambusena. Edo ungo budo buria da itadi kotisena awa na ungo bufuri edo budo sekago Jerusalem nati da bugadi sedo.

PAUL UMO RAWODO EDO GOD DA YEI WAREREGURISIRI AWA SISIRA

“Edo na pepeta edo mambudo Damascus nati awa aikambu eno edo iji beo da iri usasa nembodiba be utu da edo janibetiri uso usasa mi na jiroroka isira. Edo na busu da durido ge javi naso yei siri ingisena, ‘Saul Saul imo ro edo na dedo gaedo esi?

Edo ge javi awodo naso yei setiri na nganega isena, ‘Bada imo averi?’

“Seteno umo mina naso yei sisira, ‘Na Iesu Nazareth nati embo inemi dedo gaedo esa awa ra.’
Edo embo nangae pepeta isera awa usasa awa gosisera te ungo ge javi embo amemi naso yei ge sisiri awa ingaera.

10 “Edo nanemi nganega isena, ‘Bada na ro eni?’

“Seteno Bada mi naso yei sisira, ‘Erido Damascus nati da mambuio. Edo ainda mambaso embo da mi God mi imo ro asase sia etiri awa berari sari gadesa.’
11 Edo usasa nembodiba janiburisira amimi etiri na diti guba isira awasedo naso otatao mi naso ingo da jigido na budo Damascus nati da totorisera.

12 “Edo embo da jawo Ananias embo awa God tumondebain ise edo ingodenaso agodari awa kera edo isira awa Damascus nati da atima isira. Edo Damascus nati da Jew embobo berari awa umo sapo nembodiba be edo isera. 13 Edo embo amimi bugudo naso demonda derido sisira, ‘Namendi Saul sekago gigae.’ Setiri iji da amimi yei sekago gosise umo gosisena.

14 “Edo unemi naso yei sisira, ‘Ingodenaso mamo umbogo da God mi imo katabetira edo unemi imo ro asase dipapa ira awa isaga ari gadesa. Edo imo uso agipo embo dagariae be awa gadesa. Edo uso agipo embo mi uso ge javi uso topo mi iso yei sari imo ingadesa. 15 Edo rora berari getesa edo ingesa awa embo berari da yei sadesa. 16 Edo boroko simba eose. Erido umo mi ewamei ari wasiri awa buio. Edo Iesu Keriso sedo gio iso wasiri bebegae awa segare.’”

PAUL GOD MI UMO EMBO JEW AE AWA

ATOPATARASE SISIRA AWA EDO

GOGO EDO UJUGURISIRA

17 Edo Paul mi sisira, “Na Jerusalem nati da engenembedo bugudo edo Jew embobo da tumondebain ari oro da God manunugurise eturo arago isena. 18 Edo eturo garago isena ainda na Bada goseno umo naso yei sisira, ‘Burigi be Jerusalem nati awa doio ainda be awa embomei einda awa imo ungoda yei ro sesa awa gari ujo ae era.’

19 “Edo Bada awodo setiri na mina sisena, ‘Bada ungo isaga gosera na Jew embobo da dada ari oro da mambudo embomei imo gebe edo isera awa bundise edo ungo dedo gaedo edo isena awa. 20 Edo ungo iso gebe ari embo Stephen dorisera awa na awara seteno umo bebetisira edo embo umo dorisera ainda bo ro awa nanemi simba isena.’

21 “Edo na awodo seteno Bada mi naso yei sisira, ‘Mambuio nanemi imo awa yei besaun be embo Jew egeregae ainda yei itano mambadesa.’”

22 Edo embo Paul da ge ingise atisera awa ge amboda sisira awa ingido gogo dimbudo sisera, “Budo mambuwo dawo betare. Edo umo awa embo biae ra dowo betare.”

23 Edo ungo gogo dimbudo ungoda ombari digari awa inda jipuse konipo budo inda wawara isera. 24 Edo Rome embobo da isoro da gitijigari nembodiba mi setiri uso embobo mi Paul awa budo isoro embobo da mando nembodiba da torido umo vejadi tuturo isera. Edo gitijigari nembodiba awodo isira ainda be awa ungo ro edo Paul da yei tini gambari eri awa sari gadi sedo. 25 Awarate ungo umo bundedo vejadi sedo ero Paul mi isoro embobo da gitijigari derido atisira ainda yei sisira, “Agodari mi Rome da embo topo awa giti kasari embo da yei itaso vejorase mo awara sita?”

26 Setiri isoro embobo da gitijigari ge awawa ingido mambudo isoro embobo da gitijigari nembodiba da yei mambudo sedo gosisira, “Imo ro esi? Embo omone Rome embo moka ra.”

27 Edo isoro embobo da gitijigari nembodiba ge awa ingido Paul da yei mambudo uso yei sedo gosisira, “Se gane imo mo Rome embo moka ta?”

Setiri Paul mi mina sisira, “Gebe.”

28 Setiri isoro embobo da gitijigari nembodiba mi sisira, “Na awa ganu nembodiba itido Rome embo moka isena.”

Edo umo awodo setiri Paul mi mina sisira, “Awarate matu be matu naso mama Rome embo isira. Edo na awa naso aia mi burisira iji ainde na Rome embo moka isena.”

29 Setiri embo Paul nganega adi sedo isera awa dodo gun mi yisera. Edo isoro embobo da gitijigari nembodiba Paul umo awa Rome embo moka awa gido oju isira ainda be awa umo bufuri mi bundisira awasedo.

30 Edo isoro embobo da gitijigari nembodiba awa Jew embobo awa ro edo Paul bekuba eri awa be gadi sedo sipo nei setiri isoro embobo Paul da bufuri awa wujisera. Edo umo sedo getiri priest babojegari de Jew embobo da gitijijigegari de dada isera. Etero Paul budo mambudo setiri ungoda diti da dederisira.

Copyright information for `NOU