Acts 26

PAUL AGRIPPA DA DITI DA BEITIGARI DE SISIRA

Edo Agrippa mi Paul da yei sisira, “Imo imosuka iso ge be awa seio edo nango ingore.”

Setiri Paul embo ge dorase sedo ingo mi wasiri edo edo beitigari ge sedo sisira, “Gitijigari nembodiba Agrippa Jew embobo iji berari nanemi wasiri bebegae ari ge sedo era awa na awawa iso yei sari dipapa ena. Edo na iso dombu da beitigari ge sadi ena awa sedo yaviri ena ainda be awa imo Jew embobo da wasiri de agodari de awa imo berari gari awasedo. Edo naso ge da begogo burigi eose ta naso kiki awa saboa edo ingio.

“Edo Jew embobo na rawodo atima iseni edo wasiri ro ambo ambo edo iseni awa ungo gari ra. Edo na mei kiambu da naso busu da Jerusalem nati da bajido sause tuturo edo boroko bugudo isena awa ungo gari ra. Edo Pharisee embobo da ungoda wasiri awodo gido ise God sapo edo era. Edo ungoda God sapo ari wasiri mi embo diti berari nenei da God sapo ari wasiri awa derigedo ira. Edo Jew embobo gari ra tuturo da edo bugudo boroko awa na Pharisee embobo da embo nei awa ungo gari ra. Edo ungoda dipapa Jew embobo na ge boroko setena awa ge be ta awa sadi dipapa adera awa sadera. Edo God mi nangoda mamo umbo da yei nangoda embomei awa soregadi sisira. Edo nangoda Jew embobo da orobe 12 da embo berari awa soregari God mi adi sari sisira awa badi dipapa ewora. Edo ungo soregari awa badi sedo simba ise God tumondebain ewora. Edo na soregari eiawa burisena awasedo embo na bekuba ewora. Edo ingo Jew embobo roedo God mi betari embo awa ari sekago erido wasiri de atadira awa okain be awa kotedo evi? Edo God eiedo adi ra awa ingo edo ge be ae edo evi?

“Awarate matu na nasuka Iesu Nazareth nati embo da jawo de edo uso atopatari de awawa usibesi adi kotedo edo na buro okain be isena. 10 Edo namone buro awa Jerusalem nati da edo isena. Edo na iji berari priest babojegari da yei mambudo ove edo Iesu gebe ari embodo awa gajari oro da itadena awa awara jiworase sedo isena. Edo gajari oro da itono edo embo mi doro betorase seoro na awara sedo isena. 11 Edo iji jiwae be na Jew embobo da dada ari oro da seono Iesu gebe ari embobo awa riroga itoro budo isera ainda be awa na ungo edo gano ungoda tumonda ari Iesu da yei awa bero orase edo isena. Edo na Iesu gebe ari embobo ainda yei tini gambari edo nati besaun besaun ainda mambudo God da embobo nati ainda awa dedo gaedo edo isena.”

PAUL UMO GOD DA YEI WAREREGURISIRA AINDA KIKI AWA SISIRA

12 Edo Paul mi Agrippa da yei sisira, “Edo priest babojegari mi ove itido sisera Iesu gebe ari embobo Damascus nati da atera awa dedo gaedo adena awa awara setero gido na Damascus nati da mambusena. 13 Edo iji beo da iri na emboro da pepeta eno usasa nembodiba mi janibedo na jineneburisira. Edo namonde embo nangae da pepeta isera awa usasa eiawa gosisera. Edo waiko janiburisira te usasa eiawa be nembodiba be janiburisira. 14 Edo nango berari busu da durero edo na ge javi naso yei Hebrew ge mi siri ingisena, ‘Saul Saul imo ro edo na dedo gaedo esi? Edo wo cow awa yorase sedo ungoda topo mi ituka mendo de mi gaiedo era te ungo ituka awa jagita eoro wareregedo ungo okain be gaiuri memesi budo era. Edo imo awa naso embomei awa dorise memesi awa inemi teta wo cow mane mi ituka mendo de awa jagita eoro edo ungoda tei memesi edo ira da awodo awa memesi imo imosuka buresa.’

15 “Edo umo awodo setiri nanemi nganega isena, ‘Bada imo averi?’ Seteno Bada mi mina sisira, ‘Namone Iesu inemi dedo gaedo esa awa ra. 16 Awarate tei mi derido erio. Edo nanemi imo awa naso agipo embo awodo asase sedo budo gido na iso yei boroko bugena. Edo ro boroko getesa edo ro nanemi amboda iso yei ujiji ano gadesa awa embo nenei da yei saso gadera. 17 Edo nanemi imo Jew embobo da yei edo embo Jew ae ainda yei itano mambadesa. Edo iji nenei ungo mi imo memesi da itadi adera te nanemi iji berari imo soregadena. 18 Edo imo ungo atopataso edo ungoda gadi jarari awa atae adira. Edo ungo umenga awa dodo usasa da bugadera. Edo Satan da goroba awa dodo God da yei wareregadera. Edo imo ungo awodo atopataso ungo na ge be oro edo nanemi ungoda wasiri bebegae awa kotembedo doadena. Edo na ungoda wasiri bebegae awa kotembedo doano ungo ewamei ari naso embomei kataburisena amimi budo era awa badera.’”

PAUL USO BURO AWA SISIRA

19 Paul mi sisira, “Awasedo naso gitijigari nembodiba Agrippa na God da ge utu da edo naso yei sisira awa kera berari isena. 20 Edo giti awa Damascus nati da mambusena edo Jerusalem nati da isena edo amboda yei Jew embobo atima era ainda yei mambusena edo embo Jew ae ainda yei mambusena edo ungo berari awa atopapotisena. Edo na iji berari ungoda wasiri bebegae awa dodo God da yei wareregorase atopatido isena. Edo daedo ungo ungoda wasiri bebegae awa dodo God da yei wareregetera awa embo mi gorase sedo wasiri ewagaewa orase atopatido isena. 21 Edo na iji berari awodo edo isena awasedo Jew embobo mi na Jew embobo da tumondebain ari oro da sandido doro betanase jarisera. 22 Awarate God iji berari na kondade edo isira awasedo na boroko einda derido embo nembogamo de embo nembogamo ae de da mi God mi naso yei ro isira awa gawase sedo sena. Moses de God da binga sari embobo mi ro adira awa sisera. Edo ge ungo mi sisera ge da awa na ingoda yei sena. 23 Edo ungo mi sisera, ‘Iesu Keriso memesi budo edo betadira amimi wasiri de erido atadira awasedo embomei nei Iesu gebe adera awa betedo sekago wasiri de eradera. Edo umo sekago erari soregari da usasa awa Jew embobo de embo Jew ae ainde da yei janibadira.’”

24 Edo Paul beitigari ge awodo siri Festus mi gogo dimbudo sisira, “Paul imo jiro biae etita rora. Edo kotari jiwae ajigurise edo gaesa iji jiwae be amimi etiri imo jiro biae etesita rora.”

25 Edo Festus awodo setiri Paul mi mina sisira, “Naso gitijigari busu da Festus na jiro biae ae ra. Edo na gebe isaga sena. 26 Gitijigari nembodiba Agrippa gosira na ge sena awa gebe sena. Edo na ge isaga edo gebe sena ainda be awa umo ro berari iutara awa berari umo gosira. Edo eiawa berari gae unjugari aera. 27 Edo gitijigari nembodiba Agrippa imo God da binga sari embobo da ge awa gebe esita? Na gosena imo ingoda ge awa gebe esa awa.”

28 Edo Paul awodo setiri Agrippa mi uso yei sisira, “Imo ge iji tupo setesa amimi kotesa iso ge mi ari na Iesu gebe ari embo ae etenita?”

29 Setiri Paul mi mina sisira, “Na ge iji tupo setenita ko ge iji ribori setenita awa nembogo kotose ta na dipapa ena awa embo berari naso ge ingise boroko atera awa na inge orase sedo na God sedo gosena. Edo na imo gajari embo na inge asase dipapa aerate na dipapa imo Iesu gebe ari embo na inge asase dipapa ena.”

30 Edo Paul awodo setiri gitijigari nembodiba Agrippa de gitijigari nembodiba Festus de uso ru Bernice de embo nenei de da erido yei awa doturisera. 31 Edo ungo yei awa dodo mambuse ge mina sara isera, “Embo eiawa wasiri biae aera awasedo ungo umo doro betadira ainda be atae ra edo ungo umo gajari oro da itadera ainda be atae ra.”

32 Edo Agrippa mi Festus da yei sisira, “Embo eiawa Rome nati da gitijigari nembodiba amimi uso ge awa kasarase dipapa ae etira re imo umo wujegae etesa.”

Copyright information for `NOU