Acts 5

ANANIAS DE SAPPHIRA DE DA KIKI

Embo da jawo Ananias uso aro Sapphira de awa ainda atima isera. Edo ungo ro adi kiki dirido Ananias uso busu topo nenei awa ori edo ganu nenei awa umo embo jijigurise ganu nenei awa Iesu da binga atopatari embobo da yei mambudo ititisira.

Edo Peter mi uso yei sisira, “Ananias ro edo Satan doteso iso joda torido etiri imo Asisi Kotopu da yei ge busetesi? Imo gano berari God da yei kando adi arago etesa awarate imo busu ori edo gano nenei awa imo embo jigesa. Edo ro edo Satan iso yei awodo eurase beitigae dotesi? Edo busu awa ori ae giti da awa busu awa iso topo ra. Edo ori etesa edo gano awa iso topo ra. Ro edo imo iso jo da ari biae eiedo adi kotesi? Imo naso yei ge busae ra te God da yei ge busetesa.”

Edo Peter awodo setiri Ananias uso ge ingido durido bebetisira. Edo umo betetiri embo berari ge awa ingisera awa oju isera. Edo mei singa da amimi bugudo uso tamo kera edo budo pon da mambusira. Mambudo gousera.

Edo iji tupo simba ise, uso aro totorisira te umo ro isiri awa gae ra. Edo Peter mi uso yei sisira, “Se gane gano ingo iu ga mi betewa mo berari nangoda yei itevita?” Setiri evetu amimi mina sisira, “En gano berari awa ingoda yei itera.”

Edo umo awodo setiri Peter mi uso yei sisira, “Ro edo imo iso iu ga kotari da awa edo Bada God da Asisi Kotopu bagetevi? Edo embo iso iu govetera awa mangiro ponda derido atera. Edo ungo mi imo daedo budo ponda mambadera.”

10 Edo Peter awodo setiri evetu awa uso jo da durido bebetisira. Edo mei singa awa torido evetu awa betetiri gido budo ponda mambusera. Edo ponda mambudo uso iu da demo da gousera. 11 Edo Iesu gebe ari embobo berari de embo nenei de binga awa ingido oju be isera.

IESU DA BINGA ATOPATARI EMBOBO ARI WASIRI GOROBA DE JIWAE BE ISERA

12 Iesu da binga atopatari embobo embo da teda ari wasiri goroba de jiwae be isera edo wasiri embo nenei mi matu gae awa edo isera. Edo Iesu gebe ari embobo berari awa iji berari Solomon da gaga da dada edo isera. 13 Edo embobo Iesu gebe ari embobo sapo edo isera awarete embo Iesu ge be ae edo isera awa kiambu oju edo gido ungo de daedo dada ae edo isera. 14 Awarate embo mata Iesu ge be edo isera. Edo embo de evetu de jiwae be awa Iesu ge be edo Iesu ge be ari embobo nenei de dada isera. 15 Edo Iesu ge be ari embobo mi ari wasiri goroba de era awa gido embo karu embobo awa baredo mambudo edo emboro da besi didiregedo ainda itido isera edo besi nenei tepo dirido emboro da itido isera. Edo ungo awodo edo isera ainda be awa ungo kotedo isera Peter pepeta irirari uso atiti mi karu embobo apuregarase sedo. 16 Edo Jerusalem nati da nati demo da awa embo jiwae be ungoda embo karu egeregari de embo nenei asisi bebegae ungoda jo da atima isera awa budo bugujegurisera. Edo budo bugoro ungo mi eoro ewamei edo isera.

IESU DA BINGA ATOPATARI EMBOBO AWA UNGO MI DEDO GAEDO ISERA

17 Sadducee embobo jiwae be awa priest babojegari de ainda atisera. Edo ungo de priest babojegari de awa tini gambari isera ainda be awa embo jiwae Iesu gebe ari embobo awa ambo ambo edo isera. Awasedo ungo erido ro adera awa kotisera. 18 Edo ungo Iesu da binga atopatari embobo awa bundedo embo da gajari oro da ititisera. 19 Awarate tumba de Bada da asisi ewamei mi bugudo gajari oro da be awa pirigurisira. 20 Pirigedo Iesu da binga atopatari embobo awa budo ponda bugudo ungoda yei sisira, “Mambudo Jew embobo da tumondebain ari oro da derido embo da yei wasiri seka da ge berari awa sewo gore.”

21 Edo asisi ewamei awodo setiri Iesu da binga atopatari embobo ro sisira awa isera. Edo ungo sipo tu busedo piri ungo Jew embobo da tumondebain oro da torido atopatadi tuturo isera.

Edo priest bajari de embo ainda daedo atisera amimi setero Jew embobo da gitijijigegari torero ungo berari dada isera. Edo ungo dada edo isoro embobo nenei itero gajari oro da Iesu da binga atopapotegari embobo badi mambusera.
22 Awarate isoro embobo gajari oro da mambudo ungo Iesu da binga atopatari embobo tambae isera awasedo ungo engenembedo dada ari yei da bugudo gitijijigegari da yei sisera, “Nango gajari yei da mambera edo mangiro awa be batitibedo digari ra edo gajari oro simba ari embobo awa gajari oro awa edo gogo edo simba ititaro jirira. Awarate ungo mangiro be pirigetero nango berari torido edo embo da ave tambae etera.” 24 Edo priest babojegari de Jew embobo da tumondebain ari oro simba ari embobo da gitijigari de ge awa ingido ungo Iesu da binga atopatari embobo awa rawodo eteri awa kotedo ungo mana mana isera.

25 Edo awodo ero embo da mi torido bugudo ungoda yei sisira, “Ingewa, embo ingo mi gajari oro da itititawa awa ungo Jew embobo da tumondebain ari oro da embo atopapotera.” 26 Awasedo Jew embobo da tumondebain ari oro simba ari embobo da gitijigari awa umo simba ari embo de Iesu da binga atopatari embobo awa badi mambusera. Edo ungo mi Iesu da binga atopapotegari embobo budo sekago buguse ungoda yei usibesi nei ro aera ainda be awa ungo kotisera embo mi ungo ganuma wawara edo deorase sedo oju isera.

27 Edo ungo mi Iesu da binga atopatari embobo awa budo bugudo setero ungo Jew embobo da gitijijigegari da dombu da dederigurisera. 28 Edo Jew embobo da priest gitijigari mi ungoda yei sisira, “Nango ingoda yei sititara ingo embo einda jawo da embo atopatowase sititara awarate giu ro etewa awa. Edo Jerusalem nati embobo berari awa ingoda atopatari awa ingera. Edo ingo mi Iesu da betari awa nango mi ari ge awa atopapotewa.”

29 Edo ungo awodo setero Peter de Iesu da binga atopapotegari embobo nei de mi mina sisera, “Nango God kera adera te embo kera adi aera. 30 Edo ingo mi Iesu awa benema mi orega da detewo bebetara te ingodenaso nombu mane da God amimi jigiri ererara. 31 Edo jigiri eriri edo goroba de gitijigari yei uso ingo be da ititara. Edo God mi etiri umo awa gitijigari nembodiba edo soregari embo iutara. Edo God Israel embobo da wasiri bebegae awa kotembedo doadi sedo wasiri bebegae dodo God da yei wareregorase iji eiawa itutara. 32 Edo nango re eiawa atopapotera. Nango de Asisi Kotopu God mi embo ave umo kera edo era ainda yei itido ira ainde daedo eiawa atopapotera.”

33 Edo Jew embobo da gitijijigegari ge awa ingido tini gambari nembodiba be isera awasedo ungo kotisera ingode soro Iesu da binga atopatari embobo eiawa doro betadera. 34 Awarate embo da ungoda teda Pharisee embo jawo Gamaliel mi ungoda teda eririsira. Edo umo awa agodari da atopatari embo gari jiwae edo embo umo sapo edo gogo edo isera. Edo unemi setiri embo nenei mi Iesu da binga atopatari embobo awa budo ponda mambusera. 35 Edo ungo mambero Jew embobo da gitijijigegari ainda yei, sisira, “Ingo embobo einda yei ro adi ewa awa kotedo gogo ewo. 36 Edo iji tupo embo da jawo Theudas awa embo da teda tembuse umo embo nembodiba awodo setiri edo embo 400 awodo ungae da dada isera. Awarate embo mi umo detero betetiri uso ambojimbi dada etero edo uso jawo atae isira. 37 Edo amboda Rome embobo da gitijigari mi embo roinge ateri awa ajigurise edo rora ungo topo mo ro rori awa gosiri Galilee busu embo jawo Judas eririsira. Edo embo jiwae be umo ambo ambo isera te embo mi umo detero betetiri uso ambojimbi sisigaga isera. 38 Awasedo na ingoda yei sena, embomei eiawa dowo edo ungoda yei ro eove ainda be awa ungo ungoda goroba mi embo da buro edo era awa ungoda buro awa atae adira te ungo God da goroba mi God da buro edo era awa ingo mi patari sago aera. Edo ingo patadi adewa awa ingo God ga da embogo adewa.”

Edo umo awodo setiri Jew embobo da gitijijigegari Gamaliel ro sisira, awa isera.
40 Edo simba ari embobo da setero Iesu da binga atopatari embobo awa budo totorisera. Edo ungo torero Jew embobo da gitijijigegari mi setero ungo vejisera. Edo ungo awodo edo embo da yei Iesu da jawo awa atopatorase sisera edo ungo wujegurisera. 41 Edo Iesu da binga atopatari embobo awa Jew embobo da gitijijigegari awa dodo mambuse yaviri mi jo ato ae isira ainda be awa God mi ungo awa Iesu awasedo memesi borase ititisira edo daedo ungo men gae awasedo. 42 Edo iji berari ungo Jew embobo da tumondebain ari oro da edo embo da mando da Iesu soregari embo God mi itari bugarase sisira ainda binga ewamei awa atopatido isera.

Copyright information for `NOU