Acts 6

UNGOMI EMBOBO 7 AWA GANU SIMBA ORASE ITITISERA

Edo iji amboda Iesu ge be ari embobo da ajigari awa nembodiba iri Greek ge sari Jew embobo de edo Jew nati susu Aramaic ge sedo isera ainde mi ge bagisera. Edo Greek ge sari Jew embobo amimi sisera, “Ganu kando osisa ari iji de ungo ingodenaso rorigarori nenei awa ruvegetera.” Awasedo Iesu da binga atopatari embobo 12 amimi setero Iesu ge be ari embobo dada isera. Edo ungo dada etero Iesu da binga atopatari embobo mi ungoda yei sisera, “Nango God da ge sari doadera amone biae ra awasedo nanonamendi ingodenaso teda embo 7 Asisi Kotopu de edo jiro gari mi beda ari awa eura ewo. Edo awo ingode ganu kando ari buro awa ungoda yei itoro ore. Edo ingodena awa ingodenaso iji awa ingodena God manunugari de embo atopatari buro de awa adera.”

Edo ungo awodo setero embo berari awa ro Iesu da binga atopatari embobo mi sisera awa dipapa isera. Awasedo embomei amimi Stephen embo jo goroba de edo Asisi Kotopu mi beda ari de Philip de Prochurus de Nicanor de Timon de Parmenas de Nicolaus Jew embo ae embo Antioch nati embo Jew embobo da wasiri ambo ambo edo isira ainde awa ganu boanda ari buro da ititisera. Edo setero embobo 7 awa Iesu da binga atopatari embobo da diti da bugero ungo God manunugedo ingo beo da itido buro eiawa orase ititisera.

Edo God da atopatari awa rawuse atisira. Edo Iesu ge be ari embobo da ajigari awa babojise atisira. Edo Jew embobo da priest jiwae be Iesu ge be ari embobo isera.

STEPHEN SANDISERA

Stephen embo God mi be ewamei edo gogo isira edo goroba mi beda ari umo embo da teda ari wasiri goroba de embo mi matu gae awa edo isira. Awarate Jew embobo da dada ari oro da ainda embobo jawo sedo era wujegari embobo amimi Stephen ga ge bagisera. Edo Jew embobo Cyrene nati embobo de Alexandria nati embobo de Cilicia busu embobo de Asia busu embobo de amimi daedo Stephen ga da besora isera. 10 Awarate Asisi Kotopu mi Stephen da yei jiro gari nembodiba de ititisira awasedo umo ge sisira awa embobo amimi uso ge mina sari awa inono ae isera.

11 Awarate ungo mi embo nenei da yei ganu itido sisera, “Ingo embo emimi Moses de God de da jawo da ge biae be siri ingewa awa sewo.”

12 Edo ungo awa setero embobo emimi ge awodo setero embo de Jew embobo da embo nembogamo de agodari da atopapotegari de tini gambari isera. Edo ungo Stephen da yei bugudo sandido Jew embobo da gitijijigegari nembogamo da yei mambusera. 13 Edo awodo edo embo nenei mi Jew embobo da gitijijigegari nembogamo da yei Stephen da jawo da ge busorase budo totorisera. Edo embo nenei emimi sisera, “Embo emimi iji berari ingodenaso tumondebain ari oro kotopu de Moses da agodari de da yei ge biae sedo ira. 14 Edo nango ingero sisira, Iesu Nazareth nati embo mi Jew embobo da tumondebain ari oro awa arasegedo edo Moses da iji de edo ingodenaso mamo umbogo da iji de edo bugudo boroko einde wasiri ambo ambo ewora awa budo wareregadira awa sevira.”

15 Edo ungo awodo setero edo Jew embobo da gitijijigegari Stephen awa dombu da ditini edo uso dombu awa teta asisi ewamei da dombu inge gosisera.

Copyright information for `NOU