Acts 8

SAUL IESU GE BE ARI EMBOBO DEDO GAEDO ISIRA

Edo Saul embo mi Stephen detero gido sisira ungo etera awa awara sisira. Edo iji ainde embo mi Iesu gebe ari embobo Jerusalem nati da awa be biae be dedo gaedo isera. Edo Iesu ge be ari embobo berari awa Judea busu da Samaria busu da sisigaga isera te Iesu da binga atopatari embobo awa Jerusalem nati da atisera. Edo embo ewagaewa nenei mi Stephen govedo umo embo ji nembodiba sisera.

Awarate Saul umo Iesu ge be ari embobo da tumonda ari awa ari atae arase jarise ungoda yei bebegae edo isira. Edo Saul mi ungoda mando da torido dada jumburi bugoro Iesu ge be ari embo de evetu de awa gajari oro da ituri torido isera.

IESU GE BE ARI EMBOBO SISIGAGA ISERA

AMIMI BINGA EWAMEI ATOPAPOTISERA

Iesu ge be ari embobo sisigaga isera amimi yei berari da mambudo binga ewamei awa atopapotisera. Edo Philip Stephen da otao, awa Samaria nati nembodiba da mambudo embo ainda atima isera ainda yei soregari embo God mi itari bugarase sisira awa atopapotisira. Edo embo jiwae be umo ro atopapotira awa be ingido gogo isera. Edo ungo uso ari wasiri goroba de gido uso ge awa ingido isera. Edo Philip mi seuri asisi bebegae embo jiwae da jo da atima isera awa gogo de ungo dodo ponda bugudo isera. Edo embo tei ingo ambujegari embobo jiwae de gainti jupiti ari embobo de awa ewagaewa edo pepeta edo isera. Awasedo Samaria nati nembodiba da embobo awa yaviri nembodiba isera.

Edo jone sapuri embo da jawo Simon awa nati ainda atima isira edo iji berari umo jone neinde kainde awa euri embo kove be edo isera. Edo umo iji berari umo umosuka awa embo nembodiba awodo sedo isira. 10 Edo Samaria nati embobo embo nembogamo edo embo tepo awa uso ge awa dengoro edo isera. Edo ungo mi sisera, “Embo emone ge be embo nembodiba ra God da embo goroba de ra.” 11 Edo iji tupo atae be uso jone sapuri mi euri embo kove be edo isera awasedo ungo uso ge awa be ingido gogo edo isera. 12 Awarate boroko Philip mi Iesu Keriso da binga ewamei de God mi gitijigadira iji de ainda binga awa setiri gido ungo ge be isera. Ge be edo embo de evetu de umo mi ewamei ari wasiri awa isera. 13 Edo Simon umo daedo ge be awodo kotedo umo mi ewamei ari wasiri awa isira. Edo umo Philip ga daedo asusu bedo atise Philip mi ari wasiri goroba de edo isira edo wasiri embo mi matu gae awa edo isira awa gido umo kove be isira.

14 Edo Iesu da binga atopapotegari embobo Jerusalem nati da atima isera awa Samaria nati embobo God da ge awa bari binga ingido gido Peter de John de awa itero mambusera. 15 Edo ungo bugudo Iesu ge be ari embobo awa Asisi Kotopu borase sedo ungoda jawo da God manunugurisera. 16 Edo ungo awa umo mi ewamei ari wasiri awawa Iesu da jawo da kumbusera te da rawainda Asisi Kotopu awa wosae be ra. 17 Edo Peter de John de ungoda ingo ungoda kopiri da itero ungo Asisi Kotopu burisera.

18 Edo Simon Iesu da binga atopapotegari embobo mi ungoda ingo ungoda kopiri da itero Asisi Kotopu burisera awa gido edo ganu Peter de John de da dombu da itido ungoda yei sisira, “Embo ave naso ingo uso kopiri da itano edo Asisi Kotopu borase sedo goroba eiawa naso yei itigave.”

20 Setiri Peter mi uso ge mina sisira, “Imo kotesa imo ganu mi God da kando eiawa ori adesa. Edo imo awodo adesa awa imo de iso ganu de awa riawo euse matawa atari yei ainda mambadesa. 21 Edo iso jo awa God da diti da awa awara ae ira awasedo imo awa buro einda kondade ari sago ae ira. 22 Edo iso kotari biae eiawa dodo Bada God da yei wareregedo edo iso kotari biae eiawa kotembedo doarase sedo gio. 23 Edo na gosena iso jo awa dipapa nembogamo bebegae mi beda ari ra. Edo iso wasiri bebegae mi imo awa digido gogo arira.”

24 Edo Peter awodo setiri Simon mi Peter de John de da yei sisira, “Doawo ari bebegae inemi setesa awa naso yei eure ta sedo gosena naso jawo da God manunugegave.”

25 Edo ungo Jerusalem nati da mambuse God da binga ewamei awa Samaria busu da nati berari da atopapotisera.

PHILIP ETHIOPIA BUSU EMBO TAMBUSIRA

26 Bada God da asisi ewamei mi Philip da yei sisira, “Iso rora sia edo ijari kena awodo wosedo yeio emboro Jerusalem nati da edo Gaza nati da mambari edo emboro yei embo atae da jo da awodo mambari ainda mambuio.” 27 Edo asisi ewamei awodo Philip da yei setiri, Philip sia edo mambusira. Edo iji ainde Ethiopia busu da evetu gitijigari da gayapa simba ari embo awa uso busu topo da sekago engenembedo mambusira. Umo Jerusalem nati da tumondebain adi mambudo edo umo uso nga wo mi jumbudo ira ainde da engenemburira. Edoumo mambuse God da binga sari embo Isaiah mi jiwari jiusira awa ajigurisira. 29 Edo umo awa ajiguriri Asisi Kotopu mi Philip da yei sisira, “Mambudo nga wo mi jumbutira ainda demonda atio.”

30 Setiri Philip nga ainda sumbudo mambusira edo Ethiopia busu embo awa God da binga sari embo Isaiah da jiwari awa ajiguriri ingisira awasedo Philip mi uso yei sisira, “Imo ro ajiguresa ainda be mo gosesi ta?”

31 Setiri Ethiopia busu embo amimi mina sisira, “Embo da amemi jiwari eiawa naso yei ujugae ari mo na rawodo edo geni?” Edo umo awodo sedo Philip da yei sisira, “Imo einda viti nangae anumbase.”

32 Edo jiwari da tano umo ajigurisira amimi sisira,

“Ungo mi umo budo yisera awa teta ungo mi wo sheep awa dari yei da budo mambarago isera. Edo embo mi wo sheep da mei da tamo tu botu awa diugeoro egoro sae atima era da awodo embo emimi javi da ro ae isira.
33 Ungo mi umo usibesi isera edo kasari da edo gogo edo itae isera. Edo embo amemi embo umo atima isira iji ainde atima isera ainda wasiri bebegae awa ujugeri? Edo wasiri bebegae amimi etiri umo bebetisira.”
34 Edo Ethiopia busu embo nembodiba emimi Philip da yei sisira, “Se gane binga sari embo mo embo mo amende siri? Umo umosuka awa sita ko embo nei awa siri?” 35 Setiri Philip mina jiwari tano einda tuturo edo Iesu da binga ewamei awa ujugurisira.

36 Edo ungo emboro da wosedo periko umo atisira yei ainda bugusera. Edo ungo ainda bugero Ethiopia busu embo amimi sisira, “Umo eire edo rora ro mi inemi na einda umo mi ewamei adesa awa gajita?”

37 Setiri Philip mi mina sisira, “Imo jo iso berari mi ge be adesa awa umo mi ewamei ari wasiri awa badesa.”

Setiri Ethiopia busu embo amimi mina sisira, “Na Iesu Keriso awa God da mei awa ge be ena.”

38 Edo awodo sedo setiri nga jigari embo awa nga etiri petetiri Ethiopia busu embo de Philip de ungo etoto umo da wowosisera. Edo ungo wosedo Philip umo mi umo ewamei isira. 39 Edo ungo umo dodo vitero Bada God da Asisi mi Philip budo mambusira. Edo Ethiopia busu da evetu gitijigari da gayapa simba ari embo Philip sekago gae rate umo uso busu da engenembedo jo yaviri mi uso jo beda edo atiri mambusira. 40 Edo Philip awa Ashdod nati da bugusira. Edo dodo umo mambuse nati berari da binga ewamei awa minonu sise mambudo edo Caesarea nati da mambusira.

Copyright information for `NOU