Ephesians 1

Na Paul mi ingo ategurena. God mi na jawo setiri na Iesu da binga atopatari embo isena. Edo God da embobo Ephesus nati nembodiba da atima era embobo awa Iesu Keriso gebe edo umo jo ungoda berari mi kondade ari mi kera era ainda yei ove eiawa jivena.

God ingodenaso Mama de Bada Iesu Keriso de mi ingoda yei kondade ari da kando de jo jamo jamo de itare.

EWAMEI ARI GOD MI INGODENASO YEI ITITISIRA

God ingodenaso Bada Iesu Keriso da Mamo da yei ingode doio sore ainda be awa unemi ingodena ewamei isira awasedo. Eiedo God mi etiri ingodena Keriso de da dada isera. Edo ingodena Keriso ga dada etero unemi utu da kando berari awa ingodenaso yei ititisira. Edo God utu de busu de ae atise ingodena kataburisira. Edo umo dipapa isira ingodena Keriso da embobo oro Iesu da uso ororo mi ingodenaso jo awa segari ingode God da jo da ewamei be derorase dipapa isira. Edo God umo ingodena matu be matu dubo burisira awasedo God umo kotisira Iesu mi kondade ari umo ingodena awa ari uso kinapeina orase isira. Edo kotari awodo edo God iaviri isira. Edo God umo ingodenaso yei ewamei edo ira awasedo umo uso mei God mi dubo burira awa ingodenaso yei soregari da kando ititisira. Edo God umo ingodenanemi kando eiawa mina itorase sae awasedo ingodena mina itae soregari da kando eiawa burisera. Edo ingode kando eiawa budo jo iaviri de ingode God jasiga ore.

God umo Keriso da betari awasedo ingodenaso wasiri bebegae awa kotembedo doturisira. Edo umo ingodenaso wasiri bebegae kotembedo dodo edo wasiri bebegae da bupuri awa wujegurisira. Edo God da ari ewagaewa ingodenaso yei edo ira awa nembogamo ra. Edo uso wasiri ewagaewa ingodenaso yei edo ira awa jiwae be ra. God uso jiro gari berari mi umo matu Iesu Keriso adira awa kotisira awa isira. Edo God umo matu ro adi kotisira awa umo umosuka gae tuda kotisira awarate boroko uso kotari awa ingodenaso yei isaga etira. 10 Edo uso iji be awa bugari God umo ro adi kotisira awa berari atae adira. Edo God da uso kotari awa unemi rora berari utu de busu de isira awa dada ari Keriso mi ungo gitijigarase kotisira.

11 Edo God umo ro adi kotedo ira awa be edo ira. Tuturo da God umo kotisira uso dipapa mi ingodena katabadi kotisira edo ingodena Keriso ga da dada edo ingodena awa God da embomei orase kotisira. 12 Edo God mi ingodena awawa kataburisira ingodenanemi umo uso ari ewagaewa ingodenaso yei isira awawa jasiga orase sedo edo umo ingodena kataburisira awawa Iesu Keriso tumonda orase sedo isira.

13 Edo ingo God umo embo soregedo ira ainda binga ewamei ge be awa ingido Keriso gebe isewa. Edo ingo Keriso gebe etewo God da Asisi Ewamei Be God mi itari bugarase sisira awa ingoda yei ititisira amimi ingo awa God da topo awa isaga isira ainda be awa God da Asisi Ewamei Be awa ingodenaso kotopu ra awasedo. 14 Edo ingodena God da Asisi Ewamei Be awa itiri budo edo ro God mi uso embobo da yei itadi sisira awa ingode badera awa gosera. Edo Asisi Kotopu ingodenaso jo da atiri ingode gosera embo Keriso mi mina itido budo soregurisira embo awa God mi amboda badira awa gosera. Awasedo ingodena God da usasa nembodiba awa kotise ingode umo jasiga ore.

PAUL UMO MI UNGODA YEI RO ARASE SEDO GOSIRI AWA SISIRA.

15 Edo ingo Iesu Keriso gebe ise God da embomei dubo burewora ainda binga ingido na iji berari God doio sise umo ingo kondade arase sedo gosewona.

17 Edo na ingo ruvegae God usasa de ingodenaso Bada Iesu Keriso da Mamo mi ingoda yei God da Asisi itarase iji berari sedo gido ena. Edo ingo mi God gawase Asisi Ewamei Be mi jiro gari itari amimi God awa ingoda yei isaga adira. 18 Ingo mi soregari God mi ingo mi kumbawase sedo jawo sisira awawa gawase sedo awa na God da yei ingoda jiro pirigarase benunu sedo ena. Edo daedo ingo mi iji amboda rora ewagaewa Keriso ga da kando edo kumbadewa awa isaga gawase sedo awawa na God da yei ingoda jiro pirigarase benunu sena. 19 Edo daedo ingo mi ingode Iesu gebe ari embobo da yei goroba itido ira awawa gawase sedo na God da yei benunu sena.

20 Edo goroba amone eiedo ra. Iesu bebetisira awa God mi uso goroba nembodiba mi jigiri eriri utu da uso demonda gitijigarase ititisira. Edo God Iesu jigiri eririsira ainda goroba de God uso goroba ingodenaso jo da ainde re da awa ra. 21 Edo God Iesu Keriso uso demonda utu da ititisira amone Keriso re ge be inda ra. Orobe da gitijigari de busu einda gitijijigegari de embo de asisi bebegae de anela de edo utu da gitijigegari embobo de awa ungo berari Keriso da tuda ra. 22 Edo God mi etiri Keriso awa rora berari de embo berari de da gitijigari isira. Edo God mi Iesu awa Iesu gebe ari embobo berari gitijigarase ititisira. 23 Iesu Keriso awa teta tamo da kopiri inge ra. Edo Iesu gebe ari embobo awa teta Keriso da ingo de tei de tamo de inge ra. Edo Keriso da goroba mi rora berari yei berari da awa sirido ira amimi Iesu gebe ari embobo uso tamo awa sirido ira.

Copyright information for `NOU