Ephesians 4

GOD DA EMBOBO AWA DITI DA RA

Ungo mi na gajari oro da ititisera ainda be awa na God da buro edo isena awasedo. Edo na ingoda yei ge sirinono naso ge ingiwo. Edo God mi ingo rawodo atawase sira emboro awodo awa ingo atadewa. Jariga embobo awodo eove. Kera sapo mina ara ewo. Embo nenei ingo biae adera awa mina itove. Edo ingo kondade mina ara adewa awa embo mi ingo dubo mina bara ewa awa gadera. Edo God da Asisi Ewamei be mi ingoda jo jamo jamo ari itiri ingo embo da edo kotari da ave. Edo awodo awa atadi ewo. Ingo awa Keriso da tamo da ra. Edo ingo uso Asisi Ewamei Be da awa burisewa. Edo binga ewamei da awa gawase sedo God mi ingo jawo sisira. Bada da atima ira tumonda ari da atima ira edo umo mi ewamei ari wasiri da atima ira. Edo God da atima ira. Umo awa embo berari da Mamo edo unemi berari awa gitijigido ira edo umo embo berari da jo da atima ira edo embo mi uso buro awa yei berari da gido era.

Edo Keriso umo kando ingodenaso yei itadi dipapa edo ira awa ingodenaso yei kando dada itido ira. Edo jiwari sira,

  • “Umo uso gitopo berari awa patido edo embo Satan mi
  • bundisira awa umo yei in be inda vivitisira. Edo
  • vitido embo da yei kando ititisira.”
Edo ingodena ge awa ingido ingodena ro gido eri? Ingodena gido era awa Keriso umo vitae giti da umo wowosisira. Umo wosedo riawo euse mata awa euse atima ira ainda umo wowosisira. 10 Edo ingodena gido era embo wowosisira edo embo utu da vivitisira embo awa embo da awa ra. Edo utu da vitido umo kiambu gigisebedo yei in be inda vivitisira yei berari ainda atarase. Edo yei berari utu berari da edo busu berari da ainda Keriso awa atira. 11 Edo Keriso umo umosuka embo da yei kando awa ititisira. Embo nenei awa unemi Iesu da binga atopapotegari embobo orase ititisira. Edo embo nenei awa God da binga sari embobo orase ititisira edo embo nenei awa binga ewamei minonu sari embobo ititisira edo embo nenei awa Iesu gebe ari embobo awa simba ari embobo orase ititisira edo embo nenei awa atopapotegari embobo orase ititisira. 12 Edo God da embobo mi God da buro adi sia orase sedo God embobo eiawa ititisira. Edo umo Iesu gebe ari embobo awa Keriso da tamo isira awa uso dombu da jo goroba de derorase. 13 Awasedo ingodenaso jiro gari God da mei da yei edo ingodenaso tumonda ari awa babojirari ingode buro dada adera. Edo ingodena awa embo be wasiri biae ae teta Keriso inge adera.

14 Edo ge bubusegari embobo da atopatari awa teta bisara goroba de sumbudo euri ewa nembogambo edo ira da awodo ra. Edo ewa awa nembogamo edo amimi kinapeina piguri vitido wosedo edo era. Edo ingodena awa embo be edo kinapeina oro ewa nembogambo mi pigari yima puma ari awa atae adera. Edo ge bubusegari embobo da embo gandubari mi euri embo ungoda atopatari bebegae awa budo era. 15 Awarate ingode atopapotegari awodo awa mana adera. Ingode dubo bari de God da ge moka be awa sise iji jaige teta Iesu Keriso da awodo orase.

16 Edo ingodena Keriso da tamo papatu neinde kainde uso agodari da tuda dada edo atise awa buro ewamei adera. Edo Keriso mi ingodena awa jigari ingodena dada atadera. Edo tamo patu dada awa ungoda buro awa ewamei adera awa tamo papatu berari awa babojise edo tamo berari awa goroba adera. Edo ingodena embo nenei dubo burise edo kondade mina ara adera amimi ari embo dada goroba adera.

GOD INGODENASO YEI WASIRI SEKA ITIDO IRA

17 Na God da jawo da ge ingoda yei sena ingiwo. Ingo teta embo gae mi atarago edo ewa atari awodo awa dowo. 18 Edo kotari embo God gae da awa tepo ra edo umenga awa ungoda jiro da ra. Edo ungo awa kotari atitigaera edo ungo mana God da ge awa ingadera awasedo ungo wasiri seka God mi itido ira awa bae era. 19 Edo ungo wasiri bebegae ari da me gari awa atae ra awasedo ungo wasiri bebegae neinde kainde awa edo era. Edo embo mi iji berari wasiri biae adi dipapa era awasedo ungo dita baita da wasiri awa era.

20 Keriso ingo wasiri bebegae awodo awa awase atopatae ra. 21 Edo ingo Keriso da ge awa ingewa edo ingo ge moka be uso jawo da awa ingewa awasedo ingoda jo da kotari bebegae awa pigewo. Edo jo da kotari bebegae amimi euri ingo wasiri bebegae ise atima isewa. Edo ingoda jo da kotari bebegae amimi sasainbedo ingoda tamo de asisi de awa usibesi ira. 23 God da yei sedo giwo jo seka de jiro seka de itare. 24 Edo ingo bosini seka burise mamatu wawara edo ewa da awodo kotari seka God mi ititira awa burise mamatu awa wawara ewo. Edo kotari seka badewa amone teta God da kotari inge ra. Edo ingo awa budo wasiri seka da atirowo embo mi isaga be gadera.

25 Awasedo gebusari awa dowo. Edo embo dada uso namendi da yei ge be mi sare ainda be awa ingodena awa Keriso da tamo papatu awasedo. 26 Iji dada ingo tini gambari adewa te burigi doio amimi ari ingo wasiri biae eove. 27 Edo Satan mi ari ingo wasiri biae adi emboro pirigeove. 28 Embo ave matu bengono edo isiri awa bengono doare. Edo rora bengono ari awa dodo umo ganu budo indari ori adi awa tuturo edo buro are. Edo umo buro irirari uso ganu awa embo rora ae awa kondade arase awa inono adira.

29 Edo ingo embo nenei da yei ge sise gido ge bebegae awa jingama eove ta ge ewagaewa awa jingama ewo amimi ungo kondade ari ungo jo jamo jamo ari bore. Edo ge ingo sadewa amimi embo ingoda ge ingera ainda yei ewamei are. 30 Edo God da Asisi Ewamei Be ingoda jo da atira amimi ingo awa God da topo isaga ira ainda be awa God da Asisi Ewamei Be awa ingoda kotopu ra. Edo God da Asisi Ewamei Be ingoda jo da atira amimi ingo gosewa awa iji amboda God mi imo wujegadira awa bugutira awasedo wasiri biae awo amimi ari God da Asisi Ewamei Be dubo vevera tambure. 31 Tini gambari edo wasiri bebegae adi dipapa ari ge bagari edo ge bebegae embo da jawo da sari kotari bebegae embo nenei da yei ari edo wasiri bebegae berari awa dowo atae are. 32 Edo wasiri bebegae awawa atae ari edo ari ewagaewa mina ara ise embo nenei da wasiri bebegae awa kotembedo mina doa ewo teta God mi ingoda wasiri bebegae kotembedo doturisira awodo.

Copyright information for `NOU