Galatians 2

IESU DA BINGA ATOPAPOTEGARI EMBOBO NENEI MI PAUL INGO JOGA DA ISERA

Gaeko 14 atae etiri na Barnabas ga da Jerusalem nati da engenemburisena. Edo nango Titus budo nangode daedo mambusera. Edo na mambusena ainda be awa God umo na mambanase dipapa ira awa naso yei isaga etiri gosisena awasedo. Edo na vitido Iesu gebe ari embobo da gitijijigegari de da dada isena. Edo embo nenei awa ainda nangode da dadaaera. Edo dada edo na ungoda yei binga ewamei na embo Jew egae ainda yei minonu sena awa ujugurisena. Edo na ujugurisena ainda be awa na ungo naso Jew egae embo da yei binga ewamei minonu sari da buro awa gajorase sedo ujugurisena. Edo naso otao Titus Greek embo awa ungo mi tamo da andiso diugari wasiri awa barase sae ra awarate embo nenei mi ungo awa Iesu gebe ari embobo inge edo gebe ari embobo de da dada edo Titus da tamo da andiso awa diugadi dipapa isera. Edo embobo eiawa nangode dada isera ainda be awa ungo nango Jew embobo da wasiri awa ambo ambo eri ta aeri awa gadi sedo dipapa isera. Edo ungo awa gadi sedo nangoda teda teta bengono da gari embobo awodo isera. Edo nango awa Iesu Keriso ga da dada isera edo umo nango Jew embomei da wasiri wujegurisira te ungo nango sekago bundoro edo agipo embobo awodo orase dipapa isera. Awarate nango binga ewamei ingo awasedo simba adi edo ungoda ge awa ingae isera.

Edo embo Iesu gebe ari embobo mi ungoda gitijijigegari sedo era awa ungo kotari seka awa naso yei sae isera. Edo gitijijigegari nembogamo amimi ae na oju aera ainda be awa God da dombu da awa ingodena awa berari da awodo ra. Awarate ungo gosisera God mi Peter da buro binga ewamei awa Jew embobo da yei minonu sarase ititisira da awodo God mi naso buro binga ewamei awa embo Jew ae ainda yei minonu sanase ititisira awa gosisera. Edo God mi Peter da yei binga ewamei Jew embobo da yei minonu sarase goroba ititisira da awodo God mi naso buro binga ewamei awa embo Jew egae ainda yei minonu sanase ititisira edo buro awa anase goroba ari ititisira. Edo James de Peter de John de awa Iesu gebe ari embobo mi ungoda gitijijigegari sedo era amimi God mi embo Jew ae binga ewamei minonu sari da buro nembodiba naso yei ititisira awa gido sisera ingodenaso buro re da awa ra sedo na Barnabas ga de da ingo burisera. Edo nango berari ge emboro da awodo kotedo sisera nango awa embo Jew egeregae ainda teda buro iriroro edo ungo awa Jew embobo da teda buro orase sisera. 10 Edo ungo mi sisera, nango Iesu gebe ari embobo da teda embo rora egeregae Jerusalem nati da awa ruvegeorase kondade ise atorase sisera. Edo namone awa embo buro okain ewona.

PAUL ANTIOCH NATI DA PETER DA YEI AWODO EOSE SISIRA

11 Peter Antioch nati esega adi bugiri nanemi Iesu gebe ari embobo berari da diti da sisena wasiri isira awa biae awa isira awa sisena. 12 James mi embo nenei Antioch nati da mamborase sisira awarate embobo eiawa mambae atero Peter iji berari embo Jew ae edo Iesus gebe ari embobo de indari indido kumbudo edo isira awarate embobo eiawa Antioch nati da bugusera awa Peter embo Jew ae edo Iesu gebe ari embobo de indido kumbudo ari awa atae isira. Edo Peter umo embo mi sisera embo Jew ae edo Iesu gebe edo era awa Jew embobo da wasiri tamo da andiso diugari wasiri awa badera sisera awasedo uso jiro wareregetiri umo embo Jew ae edo Iesu gebe ari embobo de daedo ingido kumbudo ari awa atae isira. 13 Edo Iesu gebe ari embobo nenei Jew embobo awa oju isera Peter mi isira da awodo edo ungoda jiro wareregurisera. Edo Barnabas ungo oju da wasiri awa ero gido umo daedo uso jiro wareregurisira.

14 Awasedo ungo binga ewamei da emboro gebe ainda pepeta ae era awa gido na ungo berari da diti da Peter da yei sisena, “Embo imo ne Jew embo ra awarate imo embo Jew ae ainda wasiri awa ewosa. Imo embo Jew ae ainde da indido kumbudo ise edo Jew embobo da wasiri awa ambo ambo ae ewosa. Edo roedo imo iso jiro wareregetiri embo Jew ae awa Jew embobo da tamo da andiso awa diugari wasiri awa ambo ambo orase sewosi?

EMBO AVE IESU GEBE ADERA EMBO AWA GOD MI SOREGADIRA.

15 “Ingodena awa Jew embobo mi wasiri bebegae ari Jew ae embobo sedo era awa aera. Ingodenaso umbogo re Jew embobo ra. 16 Awarate ingodena gosera Jew embobo da agodari ge awa kera adera amimi mana ari ingodena God ga da umo jigari ewamei adera. Edo ingodena gosera embo ave Keriso Iesu tumonda adira embo awa God ga da umo jigari ewamei adira awa gosera. Edo ingodena daedo ingode God ga da umo jigari ewamei adi sedo Keriso tumonda isera. Ingodenaso Jew embobo da agodari ge kera ari mi ae ingodena God de da umo jigari ewamei aera. Edo Jew embobo da agodari ge kera ari buro amimi ae embo da ave God ga da umo jigari ewamei da aera.

17 “Edo nango sera tumonda ari awa God ga da umo jigari ewamei ari da susu ra. Edo nango Jew embobo nango soregari tambari dipapa edo awa nango Moses da agodari ge awawa mana ambo ambo adera edo Keriso mi sita nango embo Jew ae awodo edo wasiri bebegae ari embobo sita? Awodo aera umo awodo saera. 18 Awarate ingodena agodari kera ari awa soregari da susu awodo adera awa teta mando matu awa arasegedo edo sekago tutuvi derido edo itadi jararago adera. Edo awodo adera amimi ingodena awa wasiri bebegae embobo awodo adera. 19 Edo na agodari awa kera adi jarise na agodari mi ro anase sira awa adi jarisena awa tambusena. Edo na awa gido na awa wasiri biae embo awa gosisena. Awarate na agodari ge awa ambo ambo ari dodo God awasedo atadi ena. 20 Naso wasiri bebegae teta Keriso ga uso orega da betarago isira awasedo na boroko wasiri de atena. Na naso goroba mi atae rate Keriso naso jo da atiri na daedo atena. Edo na busu da atena ainda susu awa naso tumonda ari God da mei da yei awa sedo. Umo na dubo burisira awasedo umo na awasedo bebetisira. 21 Na God da kando ari awa ujo ae aera. Edo embo ave umo agodari kera ira amimi ari umo God ga da umo jigari ewamei ae etira awa Keriso awa tepo awodo betae etira.”

Copyright information for `NOU