Galatians 3

UNGO RE AGODARI KERA ARI EMBORO DA PEPETA ERA

Ingo Galatia busu embobo awa jiro bebegae embobo ra. Edo embo mi ingo simbora edo ingo gandubedo era. Edo nango mi isaga be Keriso da orega da betari awa ingoda yei atopapotisera. Naso sedo gari da einda mina awa sewo gane ingo agodari mi ro awase sira awa edo ewa amimi euri ingo God da Asisi budo evi ta ko ingo binga ewamei ingido gebe isewa amimi etiri ingo God da Asisi burisevi? Ingo ro awasedo jiro bebegae embo awodo isevi? Tuturo da ingo mi Asisi Kotopu da goroba mi Iesu Keriso gebe edo isewa. Awarate boroko ingo sekago agodari da ge kera edo ewa. Edo rora berari ingoda yei isira ainda be bugusita mo ko bugaeri Ro ingoda yei isira amone rora nembodiba ra. Ingo ro agodari mi awase sira awa isewa amimi etiri God ari wasiri goroba de ingoda teda isita mo ingo binga ewamei gebe isewa awasedo God mi ari wasiri goroba de ingoda teda isiri?

KERISO TUMONDA ARI EMBORO DA

PEPETA EWO

Jiwari mi Abraham da jawo da sisira,

“Abraham God gebe isira awasedo God mi sisira uso tumonda ari awasedo umo nangae da umo jigari ewamei adira.”
Awasedo eiawa giwo embo ave God gebe adira embo awa Abraham da orobe be moka ra. Edo jiwari mi sekago sira amboda embo Jew ae awa God gebe adira awa God mi ari embo awa God ga da umo jigari ewamei da adira sira. Awasedo awodo ae atiri giti da Abraham binga ewamei eiawa burisira, “Edo iso yei awodo God mi Abraham awodo busu berari da embobo awa ewamei adira.” Edo Abraham God gebe isira edo God mi umo ewamei isira da awodo embo ave God gebe adira embo awa God mi embo awa ewamei adira.

10 Edo embo amemi ungo agodari ge mi ro sira awa era awasedo God mi ungo soregadira kotera te embobo amone riroga awa badera. Edo jiwari mi sira,

“Embo ave iji berari Moses mi ro berari agodari da jiusira awa kera ae adira embo awa God da riroga awa badira.”
11 Edo ingodena isaga be gosera awa embo agodari ge kera adira amimi mana ari umo God ga da umo jigari ewamei adira ainda be awa jiwari mi sira,

“Embo ave uso tumonda mi sira awasedo umo God ga da umo jigari ewamei ira embo awa ewamei atadira.”
12 Awarate agodari ge awa God tumonda ari ge awa sae ra. Awarate agodari mi rora ro ari da ge awa sedo sisira,

“Embo amemi ro berari agodari mi sira awa adera embo awa atari ewamei adira.”
13 Awarate Keriso mi ainda mina awa itido ingodena soregurisira. Edo ingodena soregurisira amimi ingodena agodari ge da riroga awa mana badera. Edo Keriso ingodena awasedo riroga awa burisira awasedo ingodena riroga awa mana badera. Edo Keriso ingodena awasedo riroga awa burisira awasedo ingodena riroga awa mana badera. Edo ingodena eiawa gari ra ainda be awa jiwari mi sira,

“Embo ave ri da esegedo doro betarase adera embo awa God da simbora ari badira.”
14 Edo Jew ae embobo mi ewamei ari God mi Abraham da yei Jew ae embobo da yei itadira sisira amone borase Keriso bebetisira awara. Edo God Iesu Keriso da yei awodo ewamei ari eiawa itido ira awasedo ingodena Keriso tumonda ise Asisi Kotopu God mi itadi sari gari sisira awa badera.

GOD UMO RO ADI SISIRA AINDE

AGODARI DA GE DE

15 Nanonamendi ge awa ujugano gawase re embo mi ro edo era awa sano gadewa. Embo da umo betadi ise re unemi sadira uso rora berari awa uso kinapeina da topo sedo ira. Edo umo awodo sadira awa embo nei mi ge nei ro sadi aera. 16 Da awodo awa God mi Abraham de uso orobe de da yei ro adira sisira. Edo jiwari mi God mi uso orobe da yei sisira awa embo jiwae de da sise saera te jiwari mi sisira God mi uso orobe da yei sisira awa embo da be de da sisira. Edo jiwari mi orobe sisira amone Keriso de sisira. 17 Edo naso ge ainda be re eire. Edo God mi Abraham da yei sisira awodo awa adira. Edo amboda gaeko 430 atae etiri God mi agodari ge awa ititisira edo ge amimi God da sari gari ge awa tupadi aera. 18 Awarate God mi kando embo umo agodari ge awa kera edo ira awasedo itari bugadira awa kando God uso sari gari ge sisira awasedo awa bugaera. Awarate God uso sari gari ge awasedo Abraham da yei ewamei ari awa ititisira.

19 Awara roedo God agodari ge awa ititisiri? Amone embo mi wasiri biae awa rori awa be isaga gorase sedo God agodari ge awa ititisira. Awarate umo agodari ge awa mata awodo atarase kotae ra. Edo God umo Abraham da orobe da awa Keriso bugarase sia isira edo iji ainde awa God agodari ge awa atae arase sia isira ainda be awa Abraham da uso orobe da yei God uso sarigari ge awa sisira awasedo. Asisi ewamei mi God da agodari ge awa siri Moses mi busu embobo de edo God de ungoda soropu da derido ge awa burisira. 20 Awarate God uso sari gari ge ititisira awa embo da umo edo busu embobo da soropu da awodo itae ra. God umo umosuka embo da soropu da derae edo uso sari gari ge awa embo da yei sisira.

GOD AGODARI GE ITITISIRA AINDA BE RE EIRE

21 Agodari ge mo God da sarigari ge da gitopo ta? Awodo aera. Awarate agodari mi ae embo God ga da umo jigari ewamei aera ainda be awa God umo agodari ge mi ari embo wasiri awa borase sia aera. 22 Edo jiwari mi ingodenaso yei sira awa busu berari da embobo awa wasiri bebegae adi sedo dipapa jiwae era amimi ungo gitijijigurira awarate embo ave Iesu Keriso gebe adira awa kando God mi itadi sedo sari gari sisira awa badira. Edo embo kando awa burira ainda susu awa embo ainda tumonda ari Iesu Keriso da yei atira awasedo.

23 Edo matu Keriso gebe ari iji awa bugae atiri agodari Moses mi ititisira awa teta gajari embobo simba ari embo mi ingodena gajari oro da itido mangiro be digido ira da awodo ra. Edo amboda God mi Keriso gebe ari da emboro awa isaga edo God mi ingodena wujegurisira. 24 Edo agodari awa teta atopatari mi ingodena simba ise ari ewamei orase edo ira da awodo rate amboda Keriso bugusira iji ainde ingodena Keriso gebe edo era ainde God ga da umo jigari ewamei edo era. 25 Awasedo Keriso gebe ari iji awa bugiri edo agodari kera adi jarari iji awa atae isira. Edo agodari mi ingodena gitijigari iji awa atae isira.

26 Edo ingo berari ingoda tumonda ari Keriso da yei amimi ingo God da kinapeina isewa. Edo ingo God da kinapeina edo Keriso ga da dada isewa. 27 Edo ingo umo mi ewamei ari wasiri awa budo edo Keriso ga da dada isewa. Edo Keriso ga da dada edo ingoda ari barari berari awa unemi edo ira da awodo ewa. 28 Edo embo berari Keriso ga da dada isera emboro amone emboro da awara. Jew embo de embo Jew egae ainda da emboro re da awara. Edo agipo embo de embobo agipo embobo ae ainde da emboro re da awara. Embo de evetu de emboro re da awara. 29 Edo ingo awa Keriso da topo awasedo ingo awa Abraham da orobe be ra. Edo ingo awa Abraham da orobe awasedo ingo God mi ro sari gari Abraham uso orobe da yei sisira awa badewa.

Copyright information for `NOU