Hebrews 1

GOD USO MEI ITIRI INGODENASO YEI GE SISIRA

Matu be matu God iji jiwae uso binga sari embobo emboro neinde kainde de itiri bugero edo ingodenaso mamoumbogo da yei ge sedo isira. Awarate iji sangove einde God uso mei awa itiri bugudo ingodenaso yei ge siutara. Edo God de uso mei de ungo etoto mi dada edo rora berari awa isera. Edo God mi uso mei da yei rora boroko atera awa ititisira edo rora berari amboda bugadira awa itadira. Edo ingodena God da mei gosise God da usasa janiburira awa gosera ainda be awa uso mei awa God da usasa mi janiburira awasedo. Edo uso mei da gari awa God da gari da awodo ra edo umo wasiri edo ira amone God mi edo ira da awodo edo ira. Edo uso mei umo uso ge goroba de mi seuri edo rora berari bejedo ewoga ewoga aerate ungo yei dada atima era. Edo umo wasiri bebegae tupari buro awa edo atae edo umo utu da God goroba jiwae da ingo be da anumbedo atira.

GOD DA MEI DA JAWO MI ASISI EWAGAEWA DA JAWO AWA DERIGEDO IRA

God mi asisi ewagaewa awa yei nembodiba da ititisira awarate unemi uso mei awa yei nembodiba be nembodiba da ititisira. Edo jawo God mi uso mei da yei ititisira amimi asisi ewagaewa da jawo awa derigurisira. Ko God umo asisi ewamei da yei saera,

“Imo awa naso mei na edo boroko na awa iso imamo etena.”
Edo God asisi ewamei da yei saera,

“Na iso imamo adena imo naso mei are.”
Edo God umo uso mei bugo awa busu da itari bugarase isira iji ainde sisira,

“God da asisi ewagaewa berari awa ungo umo tumondebain ore.”
Edo asisi ewagaewa awa God mi sisira,

“Asisi ewagaewa awa binga agipo ari embobo teta bisara mi sumbudo ira da awodo awa burigi sumbudo era. Edo ungo awa agipo embobo nanemi teta riawo ingege isena.”
Edo mei awa God mi sisira,

“God iso gitijigari goroba de awa matawa atadira. Edo imo iso embo gitijigadesa awa iso gitijigari awa ewamei be ra.
Edo imo awa iji berari ari ewamei awa dipapa ise edo ari bebegae awa ujo ae edo esa awasedo God iso God mi imo jawo sedo embo mi imo jasiga orase isira. Edo ungo mi imo jasiga etero imo iaviri isesa. Edo iaviri ari God mi iso yei ititisira amimi iaviri ari iso otatao da yei ititisira awa be nembodiba be derigurisira.”
10 Edo daedo God mi sisira,

“Imo Bada tuturo da busu isesa. Edo iso ingo mi utu berari awa isesa.
11 Edo ungo awa atae adera te imo awa atadesa. Edo ungo awa teta bo mamatu mi jari arago adera. 12 Edo inemi utu de busu de awa bo bojarago adesa. Edo bo mamatu awa atae euri bo seka edo era da awodo awa utu de busu de atae oro inemi utu de busu de seka adesa. Awarate imo awa matawa gari da awodo atadesa. Edo imo ogo adi aera.”
13 Edo God mi asisi ewamei da yei saera,

“Naso ingo be da eiedo anumbeio. Edo imo einda atio nanemi iso gitopo berari awa teta besi awodo iso tei tuda itane.”
14 Edo asisi ewagaewa mo rori? Asisi ewagaewa awa asisi iji berari God sapo edo era awa ra. Edo ungo God sapo edo era edo God mi ungo ituri mambudo God umo embo ave soregadi kotedo ira awa kondade edo era.

Copyright information for `NOU