Hebrews 10

AGODARI GE AWAWA EMBO DA JO BEBEGAE AWA SEGARI INONO AERA

Jew embobo da agodari ge awa rora be da atiti nembodiba aera te agodari ge awa rora ewagaewa bugadira ainda atiti kiambu ra. Edo priests mi gaeko jaige da agodari mi ro sira awodo rorou itari buro awa edo isera awarate embo God da yei bugudo isera awa rorou amimi ari embo da jo ewamei ari awa inono ae edo isira. Edo rorou awawa inono awa embo God tumondebain edo isera awa God ungoda wasiri bebegae kotembedo doturira awawa gae etera. Edo ungo awawa gae etera awa rorou awawa atae ae etira. Awarate gaeko jaige ungo rorou awa ititise amimi euri ungo ungoda wasiri bebegae awa kotembedo isera. Edo wo da ororo mi embo da jo segari awa inono aera.

Awasedo Keriso umo busu da bugadi aikambu ise God da yei sisira,

“Imo kando de wo rorou itari de awawa imo dipapa aera te imo na awa rorou itari edo iso dipapa awawa anase dipapa esa.
Edo ungo mi wo rorou itari tendeba da itido riawo mi dungedo era edo wo neinde kainde mi embo da jo bebegae awa segarase itido era amimi ae imo iaviri aera. Edo jiwari mi naso jawo da sedo sira, ‘God na iso wasiri awawa adi sedo bugena.’ Edo na jiwari mi sira awodo adi bugena.”
Edo wo neinde kainde da rorou de kando de edo ungo mi embo da jo bebegae awawa segarase wo rorou itari tendeba da itido dungoro ewudo isira amone Keriso umone ainde sira. Edo kando de rorou de amone God umone dipapa ae edo isira edo amimi ae umo iaviri aera. Awarate embo agodari mi ro sira awa edo rorou neinde kainde amone itido isera. Edo Keriso ainde sedo sisira, “God nanemi imo ro anase dipapa esa amone namone eire.” Edo awasedo unemi rorou mamatu awawa budo demonda itido rorou seka awa ungoda yei da ititisira. 10 Edo Iesu Keriso God mi ro arase dipapa isira awa edo uso tamo awa iji da rorou ititisira awasedo ingodenaso jo bebega awawa ewagaewa isira.

11 Edo Jew embobo da priests iji dada rorou itari tendeba da be da derido wasiri biae da rorou da buro awa edo isera awarate ungo iji berari rorou da awa dawa itido isera. Awarate embobo da jo bebegae awawa segari rorou awa inono ae be ra. 12 Awarate Keriso embo da wasiri bebegae awasedo rorou iji da be da ititisira rorou awawa ewamei be matawa atira. Edo umo rorou awawa itido edo umo God da ingo be da anumbedo atira. 13 Edo umo ainda simba atirari amboda God mi uso wasai awa uso tuda itadira teta embo da tei da besi dirido era awodo. 14 Edo Keriso uso rorou da awasedo embo ave uso jo biae awawa etiri ewamei isiri embobo awa ewamei matawa atorase isira.

15 Edo Asisi Kotopu daedo ge ainda gebe moka awawa ingodenaso yei isaga isira. 16 Edo God mi sisira,

“Sari gari ge eiawa nanemi Israel embobo da yei sadena. Iji bugutira ainda nanemi naso agodari ge awawa ungoda jo da itadena edo teta nanemi ungoda jiro da gaiari inge adena.”
17 Edo God ge nei sedo sisira,

“Nanemi ungoda wasiri bebegae de ari bebegae de da awa ruvegadena.”
18 Edo awasedo God matu ingodenaso wasiri bebegae awawa matu kotembedo doturisira edo wasiri bebegae da rorou itari buro awawa atae isira.

INGODE GOD DA YEI ASUSUBEDO PURORE

19 Nanonamendi Iesu mi ingodena awa embo betedo edo ingodena wujegurisira awasedo ingodena yei kotopu be kotopu da toradera amone inono na. 20 Edo ingodenanemi yei kotopu be kotopu da torororase sedo Keriso uso tamo topo awa teta bo keredo ira da awodo kerisira edo umo ingodena awa embo mangiro pirigedo gitijigido emboro seka da bugusira. Edo ingode emboro seka einda pepeta ise atore. 21 Edo ingodenaso priest nembodiba awa God da oro simba edo ira. 22 Edo Iesu da ororo mi ingodenaso jo bebegae awa segisira edo umo ingodena sasaka ewamei mi ingodenaso tamo segisira awasedo jo dongono ae edo goroba de ingode Keriso tumonda ise edo ingode God da yei asusubedo purore. 23 Edo God da sari gari ge ingode gebe ari sedo era awawa ingode doadi aerate ingode gebe ise atore ainda be awa ingode gosera God umo ro sari gari sisira awa adira awasedo. 24 Edo ingode kondade mina ara oro dubo burise edo embo nenei da yei ari ewagaewa orase sedo awa ingode emboro eura edo ewo mina wuja ore. 25 Edo embo nenei awawa dada ae era te ingode mana awodo adera. Edo iji nembodiba awawa aikambu etira awasedo ingode goroba edo kondade mina ara ore.

26 Edo ingode Keriso da rorou awa ingido sedo edo ingode ge awawa ujo ae edo wasiri biae ise atadera awa God umo ingodenaso wasiri bebegae awa mana kotembedo doadira ainda be awa wasiri bebegae da rorou nenei awa atae awasedo. 27 Awarate embo da God da kasari da oju de ungoda riawo nembodiba mi God gitopo usibesi adira ainda ungoda oju de awa matawa atadira. 28 Edo embo da amemi Moses da agodari awawa beuso adira awa embo etoto ta tamonde mi isaga oro embo mi jo ari ae embo awa burigi be doro betadira. 29 Edo embo ave God da mei ujo ae adira awa embo ainda yei ro adira awa ingo kotevi? Edo embo amemi sari gari ge seka da ororo mi uso jo da wasiri bebegae uso awawa segisira edo ororo awa uso mina awa kiambu sadira awa embo ainda yei ro adira awa ingo kotevi? Edo embo amemi Asisi Kotopu God da jo ari embo da yei budo bugudo ira ainda yei ge biae sadira awa embo ainda yei ro adira awa ingo kotevi? Edo embo amemi awodo adira awa riroga unemi badira amimi riroga Jew beuso embo mi kumbusera ainde inono ae awa badira. 30 Edo ingodena gosera God mi sisira, “Wasiri biae da mina ari awawa naso buro ra. Nanemi mina adena.” Edo sedo sisira, “Nanemi naso embo awa kasadena.” 31 Edo ingodena God goroba de mina adi atira ainda ingo da wosadera awawa ingodenaso yei awa biae be ra.

32 Edo matu ingoda yei ro isira awawa ruvegeove. Edo God da usasa ingoda tamo da janibeuri edo ingo memesi nembodiba budo ewa te memesi amimi ingo patae ra. 33 Edo iji dada embo mi ingoda jawo da embo jiwae da jo da ge biae sise ingoda yei biae edo era. Edo iji nenei embo mi ingoda otatao da yei biae edo era edo ingo ungode daedo memesi budo ewa. 34 Edo ingoda otatao nenei awa ungo mi gajari oro da itoro edo ingo ungo jo edo ungo kondade edo ewa. Edo embo mi ingoda rora bengono edo era edo iji ainde ingo tini gambari aerate iaviri edo ewa ainda be awa ingo gosewa God mi ingoda yei ro ititira rora amimi rora bengono etera awa dodo derigedo matawa atira.

35 Awasedo goroba edo atiwo ainda be awa ingo awodo adewa amimi riroga nembodiba badewa. 36 Awarate ingo God mi ingoda yei ro itadi sisira awawa kumbadi sedo awa saboa ari mi God ingo ro awase dipapa ira awa ewo. 37 Edo jiwari mi sira,

“Iji tupo atae ari embo bugadi ira awa bugadira. Edo uso bugari awa aikambu etira.
38 Edo embo Keriso gebe edo era awawa nangae da umo jigari ewamei edo era edo embobo awa atadera te embo ave wareregedo engenembedo era awa na embo ainda yei iaviri adi aera.”
39 Edo ingodena awa embo wareregedo jajovegedo era awodo aera te ingodena awa embo Keriso gebe eoro God mi soregedo ira awa ra.

Copyright information for `NOU