Hebrews 2

GOD DA SOREGARI KANDO AWA NEMBODIBA BE RA

Awasedo ingode ge moka be ingera awa dodo kiambu kiambu gigisebedo mana mambadera te ge awa ingido gogo ise budo jo da itoro ainda matawa atare. Edo binga asisi ewagaewa mi minonu sedo isera awa ingode gosera awa gebe ra. Edo embo binga awa ujo ae ise bae isera awa riroga embo awodo ise budo era awa burisera. Awasedo ingodena soregari nembodiba da ge awa ingae adera awa ingodena daedo riroga awa badera. Edo ingode jebugari katogo aera. Edo Keriso umo umosuka soregari da binga awa tuturo da minonu sisira. Edo embo binga awa ingisera embobo ungo mi isaga ingodenaso yei seoro binga awa gebe awa gido era. Edo God ari ungoda ge awa goroba arase sedo ari wasiri goroba de neinde kainde edo isira edo wasiri embo mi matu gae awa isira. Edo ingodena ungoda ge awa ingise God da wasiri goroba de edo ira awa gido ingode binga awa gebe awa gido era. Edo God umo embo ave dipapa edo ira ainda yei Asisi Kotopu da kando awa itido ira.

IESU IJI TUPO ASISI EWAGAEWA DA TUDA ISIRA

Nango sera ge amone busu amboda eradira awa sera. Edo God asisi ewagaewa busu awa simba orase itae ra. Awarate God mi ro jiwari da tano da mi sisira awa isira,

“Edo God mi imo ro edo busu da embobo awa ewamei edo kotedo esi? Edo nango ro etera amimi etiri imo nango kotesi?
Edo embo berari awa inemi simba edo gogo esa awarate ungo mo averi?
Edo ungo iji tupo asisi ewagaewa da tuda isera awarate boroko imo ungoda yei jawo nembodiba itido edo ungo jigeso inbe inda vitera.
Edo rora berari inemi isesa awa gitijigarase itesa.”
Edo gebe ungo mi busu berari de embo berari de awa gitijigadera te eiawa bugae atira. Awarate amboda bugadira.

Edo boroko ingode Iesu awa rawodo iri awa gosera. Edo God Iesu mi embo berari awa embo betarase iji tupo asisi ewagaewa da tuda arase ititisira ainda be awa umo embo berari mi uso soregari awa borase dipapa isira sedo. Edo uso soregari awa kando ra. Edo Iesu memesi nembodiba budo bebetisira awasedo God mi uso yei usasa nembodiba de jasiga ari nembodiba de teta gitijigari nembodiba da gitijigari gobe itido era da awodo awa ititisira.

10 Edo God mi awara setiri memesi Iesu da yei bugusira amimi etiri Iesu gitijigari embo be isira. Edo Iesu gitijigari embo nembodiba edo umo uso usasa de jasiga ari nembodiba de awa embo nenei da yei itadira amone awa ra. Edo Iesu mi embo nenei gitijigido budo soregari yei da budo mambari soregari badera.

11 Edo Iesu mi ingodenaso jo bebegae awa segetiri ingodena ewagaewa isera. Edo umo de ingodenamonde awa ewagaewa isera edo God da isera awasedo Iesu ingodena uso nanonamendi sedo ira. Edo umo ingodena awa uso nanonamendi sira awa umo ingodenaso yei umo me gaera. 12 Edo Iesu mi sira,

“God na iso yei naso nanonamendi da jawo da ge sadena.
Edo na embo berari da diti da imo jasiga adena.”
13 Edo umo daedo sira,

“Na God tumonda adena.”
Edo ge nei sira,

“Na God mi kinapeina naso yei ititisira ainde da awa eire.”
14 Edo ingodena uso kinapeina awa embo ra edo ingodenaso tamo awa pisi de ororo de ra awasedo Iesu umo daedo embo isira edo uso tamo awa pisi de ororo de da isira. Edo betari da susu Satan awa usibesi adi sedo Iesu tamo pisi de ororo de budo embo edo umo bebetisira. 15 Edo embo iji berari atise betari oju edo isera embobo awawa betari da oju mi bundisira te Keriso mi betedo wujegurisira. 16 Edo ingodena isaga gosera umo asisi ewagaewa kondade aera te umo embo edo Abraham da orobe ingodena berari awa kondade edo ira. 17 Edo Keriso umo uso nanonamendi awa embo priest adi sedo awa Keriso umo embo teta uso nanonamendi inge arase awa inono isira. Emboro nei atae ra. Edo Keriso God mi embo da wasiri bebegae awa kotembedo doarase sedo umo God da priest edo God sapo isira edo umo wasiri biae da rorou itari buro awa edo gogo edo isira. Edo Keriso umo wasiri bebegae da rorou itari buro awa ise awa embo berari jo edo ira. 18 Bagari de memesi de Keriso da yei bugusira awasedo boroko embo amenda yei memesi de bagari de puradira awa Keriso embo awa kondade adira awa inono na.

Copyright information for `NOU