Hebrews 4

GOD UMO USO JANGO INDARI YEI JAMO

JAMO DA INGODE NANGAE TORADI

DIPAPA IRA

Edo God mi sira embo ave toradi dipapa adera embo awa umo God da jango indari yei jamo jamo da torare. Edo God da ge awa atae aera te atira. Awasedo gae gae edo embo da ingoda teda awa jango indari yei jamo jamo ainda torae dodo ponda aturase ingode oju ore. Edo ingodena binga ewamei awa ingisera teta Israel embobo mi matu ingisera da awodo. Awarate ungo binga awa ingido gebe edo binga awa ungoda jo da itae awasedo binga awa ungoda teda awa be ae isira. Awarate ingodena awa binga awa ingido gebe isera awasedo ingodena awa God da uso jango indari yei jamo jamo da ungae da totorisera. Edo embo tumonda ae edo era ainda jawo da God mi sisira,

“Na ro adena awa sedo sisena, ungo mana nangae da naso jango indari yei jamo jamo da toradera.”
Edo God busu de rora berari de awa ise umo jango indari yei jamo jamo awa sia isira. Edo umo yei awa sia etiri atiri dodo umo ge awa sisira.
Edo iji 6 awa atae edo 7 awa ingode jiwari da ajigedo gido era, “Edo iji 6 awa atae etiri God uso buro awa atae edo iji 7 awa umo jango indisira.” Edo ingode sekago God ro sira awa ingore, “Ungo mana nangae da naso jango indari yei jamo jamo da toradera.”

Edo embo tuturo da binga ewamei awa ingisera awa ungo God ga da uso jango indari yei jamo jamo da torae ra ainda be awa ungo gebe ae isera awasedo. Awarate God da jango indari yei jamo jamo da torari emboro awa atira. Edo ingodena gosera ainda be awa God mi iji nei itido jawo sira boroko awa. Edo embo matu atima isera awa torae isera awarate gaeko jiwae atae etiri God mi iji ainda ge sedo jawo boroko sira awa David da yei sisira,

“Imo boroko God da ge javi ingido gido beuso eose.”
Edo ingodena jiwari einda tano da ainda ge awa matu setera.

Edo Joshua mi embo gitijigido God da jango indari yei jamo jamo da torae etira gido awa God umo iji nei da ge awa mana sae etira. Awasedo ingode eiawa be gore. Jango indari God mi uso embo mi borase sisira jango indari amone atira. Edo iji 6 atae etiri God iji 7 da jango indisira da awodo umo ingodenanemi jango indorase dipapa ira. 10 Edo God uso buro atae edo jango indisira da awodo embo ave uso buro atae adira awa umo God ga da uso jango indari yei jamo jamo da torare. 11 Awasedo ingode edo gido God ga da uso jango indari yei jamo jamo da torore. Edo Israel embomei mi God beuso edo torae isera da awodo ingode mana adera.

12 Edo God da ge goroba de wasiri de atira. Edo God da ge awa di teta wo dangoro da di da awodo edo atira. Edo God da ge da di awa wo dangoro da di awa derigedo atira. Edo God da ge awa teta wo dangoro da di mi ingodenaso jo de jiro de da kasedo mambae etira awodo ra. Edo jo poporo da kasedo mambudo ingodena ro koteri edo ro dipapa be eri awa isaga adira. 13 Edo rora da ro God mi isira amimi God da dombu da awa unjugari katogo ae be ra. Rora berari God mi isira awa isaga da edo God da dombu ra. Edo God umo ingodenaso kotari berari de dipapa berari de awa gido ira. Edo ingodenanemi ro berari edo era awa uso yei ujugoro gadira.

IESU AWA INGODENASO PRIEST NEMBODIBA RA

14 Iesu God da mei awa vitido utu da torido God da dombu da atira edo umo awa ingodenaso priest nembodiba awasedo ingodenaso tumonda ari Keriso da yei ingode ingodenaso be mi sedo era awa ingode tumonda ari ainda jigido takibore. 15 Edo ingodena iji nenei goroba ae edo era iji ainde ingodenaso priest nembodiba awa ingodena jo edo ira. Edo bagari emboro neinde kainde da awodo ingodenaso yei bugudo ira da awodo uso yei bugudo isera te umo wasiri biae aera. 16 Awasedo rora neinde kainde ro ingodenaso yei bugadira awa kotari jiwae kotove awarate ingode God da kondade badi sedo awa ingode oju ae uso dombu da bugoro umo ingodena jo edo awa umo ingodena kondade adira.

Copyright information for `NOU